Výzkum trhu

Jak vnímají zdravotníci společenskou odpovědnost firem?

Zákazníci od firem očekávají nejen kvalitní výrobky a služby, ale také to, že se na trhu budou chovat důvěryhodně. Společenská odpovědnost se tedy týká nejen firmy samotné, ale i jejího přístupu ke svému okolí. Jde o dobrovolný závazek firem chovat se odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají, a to nad rámec zákonem stanovených povinností.

Existuje řada definic i vysvětlení termínu společenská odpovědnost firem (CSR). Ale jaké aktivity či chování firem si pod tímto pojmem představují zdravotníci? Podle nedávného šetření společnosti STEM/MARK uskutečněného v období měsíce listopadu a prosince 2013 si zdravotníci nejčastěji společenskou odpovědnost firem spojují s jejich etickým chováním.

Co všechno je s CSR spojováno?

Pokud se řekne společenská odpovědnost firem, respondentům – zdravotníkům se nejčastěji vybaví etické chování či případně existence etického kodexu společnosti (13 %). Z ostatních aktivit byly dále uváděny minimalizace dopadů na životní prostředí, ekologie (9 %, častěji uváděno středním zdravotnickým personálem), sociální odpovědnost firem (7 %, častěji uváděno zdravotníky mimo nemocnice i ambulance, především ze sociálních zařízení a LDN), kvalitní výrobky a zodpovědnost za kvalitu výroby (6 %), zodpovědné podnikání projevující se zejména spojením zájmů firmy a zájmů celé společnosti (6 %) či uvádění pravdivých informací o výrobcích a neklamavá reklama (5 %).

Nicméně polovina dotázaných si pod pojmem společenská odpovědnost nic konkrétního nepředstavuje.

Které aspekty společenské odpovědnosti firem jsou vnímány jako nejdůležitější?

Lékaři i střední zdravotnický personál zřejmě i s ohledem na svoji práci obecně za nejdůležitější aspekty společenské odpovědnosti firem považují bezpečnost prodávaných výrobků (průměrná známka 6,35 na škále od 1 do 7) a také jejich vysokou kvalitu (průměrná známka 6,19). Neméně důležitým kritériem odpovědnosti je i etické a transparentní chování podnikatelského subjektu (průměrná známka 6,03).

Odpovědná firma se musí dle vyjádření respondentů také ekologicky chovat, tj. snižovat či minimalizovat svůj dopad na životní prostředí (průměrná známka 5,84), podporovat vzdělání a osvětu odborné veřejnosti (5,83), používat zisk odpovědným způsobem (5,74), být inovativní a vyvíjet nové produkty (5,52), spravedlivě odměňovat své zaměstnance (5,47) a projevovat zájem o jejich zdraví a pohodu (5,40).

Nejméně důležitými aspekty CSR, přesto však důležitými, jsou z pohledu zdravotníků podpora místních komunit (4,32) a vytváření příležitostí pro seniory prostřednictvím neziskových organizací (4,82).

Stemmark

Které firmy jsou vnímány jako společensky odpovědné?

Vzhledem ke specifickému zaměření cílové skupiny byly mezi spontánně uváděnými firmami především ty ze zdravotnického a farmaceutického sektoru. Mezi třemi společnostmi, které se dají označit za ty příkladné z pohledu CSR, se obecně objevily častěji farmaceutické firmy jako celek (10 %), Pfizer (10 %), Zentiva* (8 %), ale také ČEZ (8 %), obecně neziskové organizace (7 %), Roche a Merck Sharp Dohme (6 %).

Pokud se výběr firem zúžil pouze na ty farmaceutické, pak mezi třemi spontánně uváděnými se nejčastěji objevovaly Zentiva* (25 %), Pfizer (16 %), Krka (12 %), GSK (9 %) a Servier (8 %).

Za nejpříkladnější farmaceutickou firmu z pohledu CSR pak respondenti spontánně označili Zentivu* (11 %), Pfizer (5 %) a Krku (4 %). Nicméně čtvrtina oslovených spontánně neuvedla ani jednu z firem.

Jak jsou hodnoceny jednotlivé farmaceutické firmy?

Mezi farmaceutickými firmami, které byly vybrány k hodnocení (20 společností), nejsou výrazné rozdíly ve vnímání jejich společenské odpovědnosti. Subjekty jsou vnímány jako středně společensky odpovědné.

Hodnocení vybraných firem se v určitých ohledech liší od toho spontánního. Nejvyšší ohodnocení získaly firmy Pfizer (průměrná známka 5,07 na škále od 1 do 7) a sanofi-aventis* (známka 5,02).

Na dalších místech se v tomto hodnocení umístily převážně originální společnosti: Novartis* (4,91), GlaxoSmithKline (4,90), Roche (4,86), Abbott (4,86), Merck Sharp Dohme (4,85), Zentiva) (4,82), Merck Serono (4,82) a Servier (4,77).

* Společnosti Zentiva a sanofi-aventis a také Novartis a Sandoz byly pro potřeby výzkumu hodnoceny odděleně jako samostatné subjekty, a to jak v případě spontánního, tak i navozeného hodnocení.

Problematikou společenské odpovědnosti firem z pohledu zdravotníků se ve svém nedávném internetovém šetření zabývala společnost STEM/MARK. Výzkum byl proveden formou internetového dotazování lékařů, středního zdravotnického personálu a dalších pracovníků ve zdravotnictví v rámci zdravotnického panelu STEM/MARKU s názvem Medipanel. Šetření se celkově účastnilo 595 osob (ne všichni respondenti odpovídali na všechny otázky). Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období měsíce listopadu a začátku prosince 2013.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *