Knihy

VŠEM vydala kvalitní učebnici „Masová, mediální a marketingová komunikace“

V první zářijový den Vysoká škola ekonomie a managementu ( www.vsem.cz) vydal v edici „Učební texty „ mimořádně kvalitní a výpravnou učebnici, která na 314 stranách textu sumárně shrnuje a integruje poznatky veškeré komunikace a to včetně komunikace mediální, masové a marketingové. Kolektiv autorů ( RNDr.L. Čichovský, CSc, MBA, ing. K. Friml, MBA, Ing.A. Marek, Ph.D., RNDr. A. Krejčí,CSc, a ing.B. Stromko, MBA ) zvládl sestavit a sumarizovat všechny typy komunikace do jedné knihy s maximální přehledností, vysvětlením, provázaností a rigidní obsahové integrity.

Když se zamýšlím nad tím, co je na knize jedinečného, napadá mě 6 hlavních argumentů:
(1) Zcela unikátní je v evropském měřítku v knize uvedená kap. 5 (str. 56 – 79), která se úspěšně pokusila jako nikdo doposud před autory sumarizovat typologii sdělovacích procesů, které je členěna do 11 typů a v každém typu jsou ještě přehledně a s příklady uvedeny známé komunikační modely. Autoři v této typologii respektují moderní vývoj komunikací i v IT a internetovém prostředí i na sociálních sítích, internetu ale také prezentují typy nízkonákladových sdělovacích procesů. Zdařilé je, že vždy jsou u jednotlivých typů sdělovacích procesů a modelů uvedeny i odkazy na další zdroje a moderní literaturu, kde zájemce najde rozšiřující informace.
(2) V učebnici je prezentována typologická komunikační matice EU, která umožňuje pomocí 4 symbolů popsat jakoukoliv komunikaci mezi subjekty v prostředí a mezi subjekty a prostředím i mezi lidmi. Tato originální matice je dílem jednoho z autorů a je používána i při jednání v EU místo sáhodlouhých popisů, kdo s kým a jak komunikuje a v jakém jazyce.
(3) Učebnice velmi čtivou a nenásilnou formou upozorňuje všechny čtenáře a apeluje na učitele na školách všech stupňů, lektory, studenty, nakladatele, vydavatele, odborníky i manažery na ministerstvech či rodiče aj. na důležitost propojení běžné komunikace s mediální výchovou a s mediální gramotností ( kap. 3.9) dětí i všech věkových skupin ( PISA projekt identifikoval špatnou pozici českých dětí v této oblasti oproti vrstevníkům na celém světě), stejně jako marketingové komunikace, marketingové výchovy a marketingové gramotnosti ( kap. 3.10) populace v současné společnosti s důrazem na vytváření různých úrovní komunikační marketingové chytrosti zákazníků v této oblasti. Mediální výchova v učebnici sumarizovaná navazuje na dřívější učebnice mediální výchovy pro střední a ZŠ jednoho z autorů.
(4) Jako velmi zdařilou je možné považovat i kap. 10 o mediálním trhu a jeho struktuře, která zájemcům odkrývá poznání zahalená často závojem neproniknutelnosti a přitom jde o trh s mnoha miliardovým obratem a velmi významným dopadem na informovanost lidí a populace.
(5) Autoři zaslouží 5 hvězdiček z pěti možných za kap. 12 , kde je rozebrána komunikace s novými médii a moderními elektronickými médii. V textu lze objevit kap. 12.10 pojednávající o metodě bargainingové komunikace jako metody, která umožňuje eliminovat korupci a předražování zakázek ve výběrových řízeních organizovaných firmami, nemocnicemi, státními organizacemi aj. subjekty, ať je komoditou cokoliv. Je jen škoda, že tato metoda není více zviditelněna a využívána mezi politickou elitou mluvící o korupci a jejím odstraněním ze společnosti ve volebních programech.. Obr. 12.10 však dokumentuje, že VŠEM tuto metodu učí a prakticky cvičí se svými studenty pro aplikace v běžné praxi.
(6) Autorům se podařilo také to, že v kap. 10 sumarizují ukazatele, podle kterých se měří a určuje efektivita a 3U – účelnost , úspornost a účinnost komunikace na zákazníka, což ve vztahu ke kap. 8 umožňuje měřit a určovat vlivové efekty medií na člověka v nejrůznějších situacích.

Kniha jako celek je velmi kompaktní a ukazuje že autorský kolektiv je vyzrálý a dokonale koordinovaný. Proto a právě proto je vzájemné propojení témat masové, mediální i marketingové komunikace zdařilé a komplexní.

Tím, že kniha má charakter učebnice, je všech 22 čtivých a precizovaných kapitol, vzájemně provázaných a jednotně obsahově koordinovaných napsáno v jednotné logice začínající cílem, na který navazuje výkladová část bohatě doplněná příklady, grafy a cvičeními a končící nejenom souhrnem ale také klíčovými pojmy a krátkým testem, kde si čtenář ozřejmí, zda-li textu skutečně porozuměl a do jaké hloubky. Velmi cenné je také to, že hned za každou kapitolou je uveden seznam rozšiřující literatury a to včetně zdrojů z roku 2010. Kniha obsahuje také případovou studii pro oblast marketingové komunikace.
Učebnice se používá ve VŠEM k výuce všech typů komunikací v bakalářských, magisterských a MBA studiu a pro studenty jsou k ní připraveny ještě podrobné Power pointové prezentace, čímž vznikl ucelený integrovaný výukový materiál.
Knihu lze doporučit nejenom odborníkům a studentům ale také s ohledem na skutečně zdařile vysvětlování jevů, pojmů a procesů či modelů i široké veřejnosti a zájemcům o poznání komunikace, která celé řadě lidí dělá problémy a nastavuje nelítostné komunikační zrcadlo zpětnou vazbou.

Vydavatel: VŠEM (www.vsem.cz)
ISBN: 978-80- 86730- 69-1

– pk –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *