Výzkum trhu

Šéfové mediálního a zábavního průmyslu: Mobilní zařízení jsou hlavním motorem růstu odvětví

Podíl digitálního obsahu na celkových tržbách v mediálním a zábavním průmyslu do budoucna rychle poroste. Vyplývá to z průzkumu, který společnost Ernst & Young provedla mezi generálními řediteli společností působících v médiích a zábavním průmyslu. Šéfové tohoto odvětví vidí budoucnost digitálních médií optimisticky. Polovina oslovených vrcholových manažerů je přesvědčena, že digitální obsah zvýší v následujících třech letech jejich celkové tržby i marži minimálně o desetinu.

Podle 79 % dotázaných generálních ředitelů budou mít na očekávaném dvojciferném růstu digitálních médií největší podíl tablety. Za nejatraktivnější investice a zároveň příležitost, jak se odlišit od konkurence, pak považují generální ředitelé nové distribuční metody a nové typy obsahu.

Průzkumu se zúčastnilo 34 generálních ředitelů společností z odvětví médií a zábavního průmyslu z celého světa. Jejich celkové roční tržby přesahují částku 300 miliard amerických dolarů a jsou mezi nimi zastoupeni reprezentanti prakticky všech pododvětví, včetně filmového průmyslu, televize, hudebního průmyslu, elektronických her, zábavních služeb, kabelových sítí, kabelových a satelitních operátorů, internetových a interaktivních médií, reklamy, vydavatelství a nakladatelství i konsorcií těchto společností.

„Na rozdíl od situace před několika lety teď šéfové mediálního a zábavního průmyslu vnímají potenciál digitálních médií mnohem optimističtěji. Všichni generální ředitelé, se kterými jsme hovořili, si uvědomují, že digitální obsah je pravděpodobně nejdůležitějším faktorem, který rozhodujícím způsobem ovlivní další zvyšování tržeb i marže,“ říká Vladislav Severa, vedoucí partner oddělení transakčního poradenství v České republice a ve střední a jihovýchodní Evropě. 

Mobilní zařízení hlavním motorem růstu

Zpráva o průzkumu se mimo jiné zabývá důsledky vzniku „digitálních ekosystémů“, tvořených množstvím vzájemně propojených zařízení, která uživatelům zajišťují přístup k digitálnímu obsahu i jeho sdílení. Tyto „ekosystémy“ nabízejí kvalitativně zcela nové možnosti výběru a užívání digitálního obsahu, a společnosti působící v mediálním a zábavním průmyslu proto cíleně spolupracují a přicházejí s produkty a službami, které jsou určené právě pro tyto digitální ekosystémy.

„Propojením digitálního obsahu a mobilních zařízení a sítí vznikají soběstačné digitální ekosystémy. Čím intenzivnější je interakce uživatelů s digitálním obsahem, tím víc se dozvídáme o jejich návycích a tím intenzivnější rozvoj obsahu a služeb v rámci těchto ekosystémů i jejich propagaci to umožňuje,” říká Boris Mišun, výkonný ředitel oddělení transakčního poradenství společnosti Ernst & Young, který se zaměřuje na poradenství v oblasti médií a zábavního průmyslu.

Odpověď oslovených generálních ředitelů na to, které faktory budou podle jejich názoru v následujících třech letech nejvíc ovlivňovat nárůst spotřeby digitálního obsahu, byla jednoznačná. 100 % respondentů průzkumu se domnívá, že rozhodující roli při zvyšování poptávky sehrají mobilní zařízení (včetně tabletů). Nejvíce si generální ředitelé slibují od rozvíjejících se trhů – větší dostupnost mobilních zařízení spolu se zlepšující se kvalitou širokopásmových bezdrátových sítí v těchto zemích otevírá před společnostmi z mediálního a zábavního průmyslu velice zajímavé příležitosti.  

Pokud jde o největší problémy, s nimiž se budou média a zábavní průmysl potýkat v následujících třech letech, oslovení generální ředitelé se ve velké většině shodli na tom, že jim nejvíce škodí nejistá globální ekonomická situace a neschopnost přesvědčit zákazníky, aby za digitální obsah platili odpovídající cenu. Dále respondenti uváděli existenci obchodních zprostředkovatelů mezi jejich společností a končeným zákazníkem, bránících přímému vztahu s ním, a nutnost jejich eliminace, nejednoznačnou legislativu a tlaky na snižování marketingového rozpočtu, případně na změnu jeho struktury.

Další zajímavá zjištění průzkumu:

  • 84 % respondentů se domnívá, že sociální sítě slouží primárně ke komunikaci se zákazníky; budování klientely a značky je až druhotné.
  • 76 % dotázaných manažerů uvedlo, že aplikaci používají především jako důležitou součást balíčku obsahujícího nový nebo aktualizovaný obsah a služby.
  •  Hlavní prioritou pro oslovené generální ředitele zůstává rozvoj digitální a online distribuce (56 %), na druhém místě je kreativní diferenciace obsahu (44 %).
  • 59 % respondentů průzkumu se domnívá, že nejlepší předpoklady pro další prosperitu mají společnosti podnikající v oblasti sociálních a interaktivních médií.

O globálním centru Ernst & Young pro média a zábavní průmysl

Diváci, posluchači i všichni ostatní uživatelé médií, ať už tradičních tiskových a vysílacích, nebo široké škály moderních digitálních médií, dnes mohou vybírat z podstatně větší nabídky než kdy v minulosti.  To klade mimořádné nároky na společnosti působící v mediálním a zábavním průmyslu, pro něž se integrace a adaptabilita staly klíčovými podmínkami úspěchu. Globální centrum Ernst & Young pro média a zábavní průmysl sdružuje naše odborníky z celého světa, kteří se vedle bohatých zkušeností v oblasti auditu, daňového, transakčního či podnikového poradenství cíleně specializují na toto ekonomické odvětví.  Centrum mapuje aktuální trendy, analyzuje jejich dopady a zpracovává expertní stanoviska k problémům relevantním pro toto odvětví. Díky jeho odbornému přínosu můžeme poskytovat našim klientům kvalitní poradenské služby, které jim účinně pomáhají naplnit stanovené cíle a prosadit se vůči konkurenci.

– red –

Čtěte také