Komunikace

Nový zákon o regulaci reklamy (2.)

V druhém díle našeho seriálu, co přinese nový zákon o regulaci reklamy, který v současné době projednává Poslanecká sněmovna a který by měl platit od 1. dubna 2002, se zaměříme na to, co je dovoleno a co nikoliv, pokud se reklama týká některého konkrétního druhu zboží. Konkrétně se budeme věnovat reklamě na tabákové výrobky, alkohol, léčiva (humánní léčivé přípravky), a zdravotnické prostředky.

Pro tabákové výrobky stanovuje novela následující pravidla:

Reklama na tabákové výrobky nesmí:

 • být zaměřena na nezletilé osoby zejména užitím prvků, motivů, prostředků nebo akcí, které jsou takovým osobám převážně určené anebo volnou distribucí předmětů spojených s užíváním tabákových výrobků, které by byly přitažlivé pro nezletilé,
 • znázorňovat nezletilé osoby; v reklamě na tyto výrobky mohou být znázorněny pouze osoby, které jsou nebo se zdají být starší 25 let,
 • být umístěna v tiskových médiích určených především nezletilým,
 • být umístěna na velkoplošných plakátech ve vzdálenosti menší než 300 m od škol, dětských hřišť a podobných zařízení, která jsou určena především nezletilým; velkoplošnými plakáty se pro účely tohoto zákona rozumějí plakáty, jejichž plocha je větší než 10 m2,
 • nabádat ke kouření, zejména slovy nebo tím, že zobrazuje scény, kde lidé kouří nebo drží cigarety, balíčky cigaret nebo jiné tabákové výrobky nebo kuřácké potřeby.

Reklama na tabákové výrobky musí obsahovat zřetelné varování tohoto znění: „Ministerstvo zdravotnictví varuje: kouření způsobuje rakovinu“. Text varování včetně úvodní věty musí být uveden na bílém podkladu uspořádaném podél spodního okraje reklamní plochy v rozsahu nejméně 10% plochy. Text musí být vytištěn černým velkým tučným písmem tak, aby dosáhl celkovou výšku nejméně 80% výšky bílého podkladu. Výška písma zdravotního varování musí být nejméně stejná jako výška písma úvodní věty.

Reklama a teleshopping na tabákové výrobky v televizním a rozhlasovém vysílání jsou zakázány. Televizní a rozhlasové pořady nesmějí být sponzorovány právnickými nebo fyzickými osobami, jejichž hlavním předmětem podnikání je výroba nebo prodej tabákových výrobků, a ani nesmí být uváděna obchodní firma), název nebo jméno a příjmení těchto osob v souvislosti s televizním a rozhlasovým pořadem.

V případě alkoholu návrh novely stanoví, že reklama nesmí:

 • nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně či ironicky hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost,
 • nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce, které převážně osoby mladší 18 let oslovují,
 • nesmí spojovat spotřebu alkoholu se zvýšenými výkony nebo být užita v souvislosti s řízením vozidla,
 • nesmí vytvářet dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu,
 • nesmí tvrdit, že alkohol má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo uklidňující účinek anebo že je prostředkem řešení osobních problémů,
 • nesmí zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje.

U léčiv návrh zákona říká, že, předmětem reklamy určené široké veřejnosti mohou být humánní léčivé přípravky, které jsou podle svého složení a účelu uzpůsobeny a koncipovány tak, že mohou být použity bez stanovení diagnózy, předpisu nebo léčení praktickým lékařem, popřípadě na radu lékárníka. Obecnou podmínkou jakékoliv reklamy na jakýkoliv lék, je skutečnost, že daný lék je oficiálně registrovaný (dle zákona o lécích)

Předmětem reklamy zaměřené na širokou veřejnost však nesmí být:

 • humánní léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský předpis,
 • humánní léčivé přípravky, které jsou hrazeny plně nebo do určité výše z prostředků veřejného zdravotního pojištění, s výjimkou vyhrazených léčiv. Vyhrazená léčiva jsou léky, které lze prodávat i mimo lékárny. Jinými slovy lze dělat reklamu na léky, které se prodávají mimo lékárnu, i když jsou tyto léky plně nebo částečně hrazeny ze zdravotního pojištění.
 • humánní léčivé přípravky obsahující omamné nebo psychotropní látky
 • humánní léčivé přípravky – homeopatické přípravky, u nichž nebyla posuzována v rámci registračního řízení účinnost.

Reklama zaměřená na širokou veřejnost dále nesmí:

 • obsahovat zmínky o indikacích závažných onemocnění; za taková onemocnění se považují zejména tuberkulóza, pohlavně přenosné choroby, jiná závažná infekční onemocnění, rakovina a jiná nádorová onemocnění, chronická nespavost, cukrovka a jiná metabolická onemocnění.
 • vyvolávat dojem, že porada s lékařem, lékařský zákrok nebo léčba nejsou potřebné, zvláště nabídkou stanovení diagnózy nebo nabídkou léčby na dálku,
 • naznačovat, že účinky podávání humánního léčivého přípravku jsou zaručené, nejsou spojeny s nežádoucími účinky nebo jsou lepší či rovnocenné účinkům jiné léčby nebo jiného humánního léčivého přípravku,
 • naznačovat, že pouhým podáváním humánního léčivého přípravku se upevní zdraví toho, kdo jej užívá,
 • naznačovat, že nepoužitím humánního léčivého přípravku může být nepříznivě ovlivněn zdravotní stav osob, s výjimkou vakcinačních akcí schválených Ministerstvem zdravotnictví,
 • být zaměřena převážně nebo výhradně na osoby mladší 18 let,
 • využívat odvolání na doporučení vědců, zdravotnických odborníků nebo osob, které jimi nejsou, ale které by díky svému společenskému postavení mohly podpořit spotřebu humánních léčivých přípravků,
 • naznačovat, že humánní léčivý přípravek je potravinou nebo kosmetickým výrobkem nebo jiným spotřebním zbožím,
 • naznačovat, že bezpečnost či účinnost humánního léčivého přípravku je zaručena tím, že je přírodního původu,
 • popisem nebo podrobným vylíčením konkrétního průběhu určitého případu vést k možnému chybnému stanovení vlastní diagnózy,
 • poukazovat nevhodným, přehnaným nebo zavádějícím způsobem na možnost uzdravení,
 • používat nevhodným, přehnaným nebo zavádějícím způsobem vyobrazení změn na lidském těle způsobených nemocí či úrazem nebo působení humánního léčivého přípravku na lidské tělo nebo jeho části.

Reklama zaměřená na širokou veřejnost navíc musí:

 • být formulována tak, aby bylo zřejmé, že výrobek je humánním léčivým přípravkem,
 • obsahovat název humánního léčivého přípravku tak, jak je uveden v rozhodnutí o registraci. Pokud humánní léčivý přípravek obsahuje jen jednu léčivou látku, musí reklama obsahovat i její obecný název,
 • obsahovat informace nezbytné pro správné použití humánního léčivého přípravku,
 • obsahovat zřetelnou, v případě tištěné reklamy dobře čitelnou, výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace a k případné konzultaci s lékařem nebo lékárníkem.

Zadavatelem reklamy může být pouze držitel rozhodnutí o registraci tohoto léku. Jakékoliv informace obsažené v reklamě na humánní léčivý přípravek musí odpovídat údajům uvedeným v souhrnu údajů tohoto přípravku. Reklama na humánní léčivý přípravek musí podporovat jeho racionální používání objektivním představením tohoto přípravku bez přehánění jeho vlastností. Novela zakazuje poskytování vzorků humánních léčivých přípravků široké veřejnosti.

U zdravotnických prostředků novela stanoví, že předmětem reklamy může být pouze zdravotnický prostředek, který splňuje požadavky pro uvedení na trh podle zvláštních právních předpisů (zejména zákonů o obecné bezpečnosti výrobků a o technických požadavcích na výrobky). Zadavatelem reklamy na zdravotnický prostředek může být pouze výrobce nebo dovozce konkrétního zdravotnického prostředku.

Reklama na zdravotnický prostředek musí obsahovat:

 • informaci, ze které je zřejmé, že výrobek je zdravotnickým prostředkem,
 • název a označení zdravotnického prostředku,
 • určený účel použití zdravotnického prostředku, který je v souladu s určeným účelem použití uvedeným v návodu k použití zdravotnického prostředku.

Předmětem reklamy určené široké veřejnosti nemohou být zdravotnické prostředky:

 • jejichž výdej je vázán na předepsání lékařem,
 • které mohou být dodávány pouze zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče, popřípadě zdravotnickým pracovníkům,
 • jejichž aplikaci mohou uživatelé provádět pouze ve spojitosti s léčbou nebo kontrolou prováděnou lékařem. Reklama na zdravotnické prostředky určená široké veřejnosti musí obsahovat zřetelnou, v případě tištěné reklamy dobře čitelnou výzvu k pečlivému pročtení návodu k použití a případné konzultaci s lékařem.
 • Reklama na zdravotnické prostředky určená široké veřejnosti nesmí: vyvolávat dojem, že pouhým použitím zdravotnického prostředku lze ovlivnit zdravotní stav, a z tohoto důvodu není třeba odborné lékařské péče,
 • vyvolávat dojem, že při používání zdravotnického prostředku v souladu s jeho určeným účelem použití nemůže dojít k výskytu žádných vedlejších účinků,
 • být zaměřena výhradně nebo převážně na děti,
 • přisuzovat zdravotnickému prostředku účinky, které nejsou prokazatelné,
 • naznačovat, že účinek zdravotnického prostředku se vyrovná účinku jiného zdravotnického prostředku nebo jej převyšuje,
 • popisem nebo podrobným vylíčením konkrétního případu vést k možnému chybnému stanovení vlastní diagnózy.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!