Management

Trask Solutions nabízí řešení pro provádění interního či externího auditu – sytém Autoaudit

AutoAudit plně pokrývá fáze přípravy, plánování, výkonu auditu a zjednodušuje ukládání a realizaci nápravných opatření na základě doporučení. Poskytuje nástroje pro tvorbu závěrečných zpráv, vlastních reportů a sledování rizik souvisejících s prováděnými audity. Samozřejmostí je sledování vnitřních nákladů a vykazování prováděné práce na jednotlivých auditech. Komunikaci a řešení nápravných opatření podporuje doplňková aplikace Issue Track. Tento systém je vhodný pro větší i menší společnosti vzhledem k možnosti přizpůsobení požadavkům a interním standardům jednotlivých oddělení interního či externího auditu.

Celý informační systém AutoAudit je složen z pěti hlavních modulů a doplňkové aplikace Issue Track. Tyto moduly jsou vzájemně propojeny logikou pracovního workflow vycházející z logiky pracovních postupů auditora. Samozřejmostí je možnost oznamování přesunů z jednoho stavu do jiného v rámci workflow pomocí e-mailu, nebo podpora mobilních uživatelů (off-line repliky).

Modul sledování rizik umožňuje uživatelům identifikovat možná rizika a definovat vlastní model pro odhad rizik. Rizika sleduje na základě definované množiny rizik a vah. Sledování rizik je zde členěno na tři typy: Universe Risk View, Vertical Assessment a Business Process Risk Assessment.

Modul plánování obsahuje integrovaný model zdrojů, který umožňuje efektivní plánování projektů v rámci pracovních týmů. Samozřejmostí je interaktivní kalendář, který nabízí třídění událostí podle různých kritérií náhledů (dle auditora, dle skupiny, dle událostí). Součástí tohoto modulu je správa auditorů sloužící k evidenci a monitoringu auditorů včetně řízení přístupu do systému. Zde se nachází relevantní informace o všech auditorech včetně informací o jejich vzdělání a kvalifikaci, jsou zde uvedeny hodinové sazby pro vnitřní účtování nákladů na audit, cestovní data a osobní údaje. To umožňuje zjednodušení plánování při výběru auditorského týmu pro jednotlivé audity v dlouhodobém i krátkodobém časovém horizontu.

Modul Workpapers zaznamenává celý proces auditu a je členěn v podobě workpapers, které umožňují vkládání dokumentů ve formátu MS Office (Excel, Power Point, Word). V rámci AutoAuditu lze tedy využít plnou funkcionalitu produktů, které jsou součástí Microsoft Office.

Modul Tvorba sestav je určen pro tvorbu reportů a provádění ad hoc analýz, který používá technologii SNAP Reporter. AutoAudit automaticky vytváří závěrečné zprávy auditu v připravených šablonách v MS Wordu. Tyto šablony je možné přizpůsobit a předdefinovat dle standardu dané společnosti včetně vytvoření šablon pro různé jazykové mutace.

Knihovna slouží k ukládání šablon dokumentů, reportů nebo již předdefinovaných typů programů auditu.

Issue Track zajišťuje spolupráci mezi auditorem a zodpovědnou osobou auditovaného subjektu v rámci zabudovaného workflow v systému. Je to aplikace s webovým rozhraním vhodná k integraci v rámci intranetu.

Největší přínosem tohoto systému je jeho univerzálnost, možnost nastavit systém tak, aby vyhovoval standardům jednotlivých oddělení auditorů. Nezanedbatelnou stránkou je příznivá cena a fakt, že se jedná o již vytvořený produkt s ověřenou funkčností a tím i nižším pořizovacím rizikem systému než je zvykem u konkurenčních systémů.

A kde se systém AutoAudit již používá? Společnost Trask solutions (www.trask.cz), partner společnosti Paisley Consulting, byla pověřena Československou obchodní bankou, aby implementovala tento auditorský softwarový systém pro uživatele z oddělení interního auditu a několik dalších desítek uživatelů z řad managementu ČSOB. Výrobce aplikace společnost Paisley Consulting Inc. je specializovanou společností na informační systémy v oblasti auditu a je oficiálním Partner in Progress of IIA a přispěvovatelem IIA (Institute of Internal Auditors).

Zdroj: Trask solutions s.r.o

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *