Management

Zájem českých firem o normy marketingu jakosti roste

Až dosud převažoval počet certifikovaných firem podle mezinárodních norem ISO řady 9000 zejména ve strojírenství, elektrotechnickém a elektronickém průmyslu; významný je podíl automobilového průmyslu, kde se však uplatňují více certifikace podle „Managementu jakosti v automobilovém průmyslu – VDA“.

Dosavadní systém certifikací ISO 9000 používal k posuzování systému jakosti firem normy ISO 9001:1994, které jsou v ČR zavedeny jako ČSN EN ISO 9001:1995 (vývoj až servis), ČSN EN ISO 9002 (zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu) a ČSN EN ISO 9003 (pro výstupní kontrolu a zkoušení).

Na základě revize mezinárodních norem ISO řady 9000 dochází i u nás ke změně v přístupu k posuzování managementu jakosti. Mezinárodní norma, ISO 9001:2000 je v ČR zaváděna jako ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu jakosti – Požadavky, která současně nahrazuje ČSN EN ISO 9001 – 9003, jejichž platnost končí v rámci přechodného období v prosinci 2003.

Jaké jsou výhody revidované normy?

Lze je shrnout následovně:

  • snížení administrativní náročnosti na přípravu systému jakosti k certifikaci,
  • logičtější uspořádání a přístup vycházející z uspořádání firemních procesů,
  • především zaměření na zákazníka a jeho spokojenost s plněním uplatňovaných požadavků,
  • současně i zájem na spokojenosti majitelů a pracovníků firem,
  • zjednodušené využívání v oblasti služeb, malých a středních podniků.

Právě zjednodušené využívání vede v současné době k nárůstu zájmu o certifikace firemních systémů managementu jakosti. Konkrétně jde o firmy v oblasti výroby a distribuce zdravotnické techniky (kde však kromě zmíněné normy ČSN EN ISO 9001 přistupuje navíc ČSN EN 46001), v poskytování služeb instalatérského a topenářského charakteru, elektroinstalací, měření a revizí, v neposlední řadě i v oblasti stavební výroby. Nárůst zájmu se projevuje i ze strany firem zaměřených na cestovní ruch.

Kde hledat příčinu tohoto zájmu?

Je to především princip uplatňovaný na úrovni orgánů státní správy, kdy zakázky se zadávají formou soutěží a právě certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 bývá pro firmy kromě finanční nabídky rozhodujícím kritériem při rozhodování.

Obdobně i veřejné zakázky zadávané v EU preferují certifikáty jakosti, i když oficiální směrnice Evropské komice přímo toto ustanovení neobsahuje. V „reálném životě“ však přihlášky do tendrů obsahují dotazy na systémy jakosti.

Jak postupovat při rozhodování o zavádění systému managementu jakosti?

Firmy, které o vytváření tohoto systému teprve uvažují, by měly, v přechodném období (do prosince 2003), v rámci konečného rozhodnutí vypracovat nejprve projekt, jak mají být zavádění a certifikace systému managementu jakosti prováděny a v jakém období.

Již certifikovaným firmám by mělo sloužit přechodné období k přezkoumání struktury nové normy i požadavků z ní vyplývajících. Prvním předpokladem pak je důkladná analýza současného systému managementu jakosti a zjištění, které články nové normy jsou přímo aplikovatelné a naopak, které budou obtížně aplikovatelné. Dalším krokem by mělo být zpravování harmonogramu přechodu na požadavky nové normy s reálnými termíny.

V obou případech, vzhledem k náročnosti problematiky (nejde již v žádném případě o klasické „řízení jakosti“), se vyžaduje vedoucí úloha managementu firmy!; současně se ve většině případů jeví jako nezbytná externí spolupráce poradenských firem („odhlédnutí od tzv. firemní slepoty“), posléze pak i součinnost s potenciálním certifikačním orgánem.

Pokud jde o systém jakosti životního prostředí, jsou uváděny ve směrnici ISO 19011, která u nás po vydání příslušné ČSN nahradí, příp. spojí ISO 10011, ISO 14010, 14011 a 14012 – předpokládaný termín vydání je III. čtvrtletí 2002.

Čtěte také