Výzkum trhu

Media Project

Výzkum pod názvem Media Project poskytuje data o čtenosti printů a poslechovosti rozhlasu v ČR, které jsou členěny dle zaměření a dosahu/pokrytí, a dle regiónu a titulů. Výzkum je realizován podledle zadání SKMO (Sdružení komunikačních a mediálních organizací) tradičně firmou Gfk, od roku 2003 ve spolupráci se společností Median.

Výsledky výzkumu jsou pravidelně publikovány a jsou využívány vlastníky médií, vydavateli, reklamními agenturami a dalšími subjekty z oblasti médií. Data využívá i řada dalších výzkumných agentur, které je uplatňují ve svých výzkumech. Mediální a marketingové firmy na jejich základe propočítávají své výsledky, a nabízejí jich širší využití a dodatečné studie.

Media Project 2003
Dotazování probíhalo podle osvědčených metodických parametrů Media Projektu, tzn. ročně u 30 000 respondentů ve věku 12 – 79 let s náhodným výběrem dotazované osoby na základě adres z ověřené a jednou měsíčně doplňované databáze domácností (Vakus), s dotazováním osobní rozhovor (face to face) s metodikou „day after recall“ (dotaz na včerejší chování), a s převažováním vyšetřeného souboru tak, aby odpovídal socio-demografickým charakteristikám cílové populace.

Polovinu celkového počtu respondentů dotazovalo GfK Praha a druhou společně s výzkumem MML (Media & Market & Lifestyle) společnost Median.

Oproti předešlým rokům nedošlo k výrazným metodologickým změnám výzkumu. Došlo však k významnému rozšíření počtu dotazovaných časopisů a zároveň i ke sjednocení rozsahu sledovaných titulů ve výzkumech Media projekt a MML. Jestliže v Media projektu v roce 2002 bylo dotazováno 191 titulů, v novém výzkumu to byl již počet 271, který dostatečně pokryje potřeby reklamního a mediálního trhu.

Další podstatnou změnou je nová frekvence výstupů, které jsou vždy za tzv. klouzavé pololetí, tj. s nerozkrytelnými daty za dvě po sobě následující čtvrtletí. Jejich frekvence je čtvrtletní u tisku i u rozhlasů (u tisku to znamená odklon od praxe v letech 2000 – 2002, kdy byla zveřejňována na jaře a na podzim tzv. ostrá data). Stejně jsou zveřejňována mediální data v MML. Znamená to, že první mediální data z obou výzkumů byly zveřejněna po 1. pololetí 2003.

Data z Media projektu společně výsledky výzkumu MML poskytnou úplný obraz o mediálním a spotřebním chování čtenářů tisku a posluchačů rozhlasu.

Media Projekt 2003 byl realizován ve 3 fázích:
1.1. – 30.6.2003
1.4. – 30.9. 2003
1.7. – 17.12. 2003
a celkově bylo dotazováno 30.000 obyvatel.

Příklad výsledků:
MF Dnes – celostátní deník – čtenost 1 150 tis. obyvatelů ČR – podíl čtenářů:
– 25,9 % Praha
– 21,5 % Středočeský kraj
– 17,1 % Jihočeský kraj
– 14,1 % Plzeňský kraj
– …

Media Projekt za 2. a 3. čtvrtletí 2003 – údaje o čtenosti jsou počítány za pololetí zpětně bez rozlišení jednotlivých čtvrtletí (ostrá data) a jsou vztaženy k četbě posledního vydání titulu. Ve výsledcích jsou uváděny pouze ty tituly, které dosáhly čtenosti větší než 20 000 čtenářů na vydání. U podílů na trhu v jednotlivých žánrových skupinách jsou souhrnně pod názvem „ostatní tituly” uvedeny tituly se čtenosti menší než 20 000 čtenářů na vydání.

Historie Media projektu
Media Projekt je realizován v tříletých cyklech. První byl na 15 000 rozhovorech ročně. Ve druhém, kde dodavatelem bylo Sdružení STEM/MARK – GfK Praha, se počet rozhovorů zvýšil na 20 000. Poslední Media projekt realizovalo Sdružení GfK – Median na 30 000 rozhovorech ročně. Metodika i výstupy byly předmětem několika auditů, včetně zahraničního a celý výzkum je průběžně kontrolován smluvním partnerem SKMO, Sociologickým ústavem AV ČR.

1993
listopad – vyhodnocení nabídek na multimediální výzkum sledovanosti
prosinec – uzavření kontraktu s dodavatelem multimediálního výzkumu medií GfK a AISA Media

1994
únor – valná hromada UVDT (privatizace a situace PNS, obchodní politika ČTK a ČTA, podíl na přípravě nového tiskového zákona, jednání o tarifech s ČP, audit nákladů tisku, podíl UVDT na financování výzkumu sledovanosti medií)
únor – 4. 2. zahájení výzkumu Media projekt 1994-1996 založeného na principu „one currency“, 15000 respondentů ročně
červen – zveřejněny první výsledky Media projektu za období únor – duben 1994 (souhrnně za celé území)
září – výstupy Media projektu za období únor – červenec obsahují poprvé i údaje o regionální čtenosti titulů

1995
červen – nezávislý audit Media projektu provedený Sociologickým ústavem AV ČR (k tomu v červnu a říjnu valná hromada SKMO)
září – výsledek nezávislého auditu Media projektu – všeobecně byl metodika výzkumu shledána jako odpovídající. Představenstvo UVDT přijalo soubor návrhů na zkvalitnění výzkumu (reprezentativita šetřeného souboru na jednotlivce, převažování podle vzdělání, informace o statistické spolehlivosti, pravidla pro práci s údaji Media projektu, zlepšení návratnosti dotazníků a porovnání návratnosti s parametry zkoumaného souboru, výstupy za klouzavá pololetí nerozčleněně na kratší období, změna podoby tištěných výstupů)

1996
červen – v rámci výběrového řízení na nový výzkum čtenosti vybrány projekty STEM MARK – GfK Praha a ARC/Mediametrie, jež byly doporučeny SKMO
listopad – uzavřena smlouva na Media projekt 1997-1999 mezi SKMO a novým realizátorem Sdružením STEM/MARK – GfK Praha

1997
leden – zahájení výzkumu sledovanosti tisku a rozhlasu Media projekt podle nového kontraktu – věková skupina 12-79 let, 20000 respondentů, změna struktury dotazníku bez sledování televize v souvislosti se zahájením peoplemetrového výzkumu, rozšíření frekvenčních, image a postojových otázek, jiná struktura výstupů, nahrazení log titulů názvy
červen – zahájení prací na žánrovém a obsahovém členění titulů periodického tisku pro jednotné členění výsledků ABC ČR, Media projektu a monitoringu inzerce
červen – zařazení kategorie inzertních sítí do Media projektu
srpen– první výsledky z Media projektu 1997

1998
květen – výsledky výzkumu Vnímání reklamy – exkluzivní nadstavba Media projektu
říjen – první definování požadavků na rozšíření Media projektu o výzkum spotřebního chování a životního stylu už v roce 1999
listopad – zástupci nejdůležitějších reklamních agentur potvrdili na jednání se zástupci UVDT svůj zájem na rozšíření Media projektu o nákupní a spotřební chování a o zveřejnění výsledků všech sledovaných titulů
prosinec – představenstvo UVDT rozhodlo zveřejnit jednorázově základní roční údaj o čtenosti všech titulů, jež jsou v rámci Media projektu sledovány

1999
UVDT v rámci SKMO prosazuje, aby už od ledna 1999 byl stávající Media projekt rozšířen o výzkum spotřebního chování a životního stylu. To se však daří až v novém kontraktu od ledna 2000. Celý rok 1999 o konečné podobě Media projektu 2000-2002 jednají všichni členové SKMO mezi sebou i s realizátorem, posíleným o další výzkumnou agenturu (nyní Sdružení Stem/Mark-TN Sofres-GfK). Úvahy a spory končí jednoznačně – v SKMO zůstává zachován multimediální výzkum sledovanosti tisku a rozhlasu a významně posiluje svou jedinečnost v rámci ČR, když je rozšířen na 30 tisíc respondentů ročně a kromě základního výzkumu jsou jeho součástí i výzkum spotřebního chování, životního stylu a začínají se realizovat také specializované výzkumy cílových skupin a určitých časopiseckých oblastí

SKMO
Členskými organizacemi SKMO (Sdružení komunikačních a mediálních organizací) jsou UVDT (Unie vydavatelů), ARA (Asociace reklamních agentur), APSV (Asociace provozovatelů soukromého vysílání), MMS (Media Marketing Services), RRM (Regie Radio Music), Český rozhlas, ARBOmedia a Rádio Net. Cílem SKMO je podněcovat, sledovat a kontrolovat jednotný výzkum uznávaný všemi důležitými subjekty na trhu jako „výzkum jedné měny“ pro tisk a rozhlas.

Zdroje:
GfK Praha – Median/SKMO
UVDT, www.uvdt.cz
APSV, www.apsv.cz

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *