banner_left
Knihy

Kniha „Řízení pracovního výkonu”

V posledních letech 20. století se v managementu a zejména pak v řízení lidských zdrojů objevily některé nové myšlenky a koncepce, které reflektují jednak změny prostředí, v němž současné organizace fungují, jednak změněný pohled na pracovníky. Především se od základu změnil pohled na pracovníky: zatímco až dosud byly pokládáni za nákladovou položku, nově se na ně pohlíží jako na aktivum organizace, největší jmění, které organizace má.

Změnily se i charakteristiky a postoje pracovníků samých. Jsou vzdělanější, informovanější a kulturně rozmanitější. Stále více cítí potřebu samostatněji rozhodovat o svém pracovním životě a o své práci, být v tomto rozhodování rovnoprávnými partnery. Začínají se také vžívat do své nové role, role podnikatelů s pracovní silou hledajících uplatnění na trhu práce. To oslabuje jejich loajalitu k zaměstnavatelské organizaci a mění jejich očekávání. Chtějí být vnímáni jako individuality, a nikoli jako uniformní součásti nějakého mechanismu. V souvislosti s tím se změnily i přístupy k jejich řízení.

Nová kniha Řízení pracovního výkonu (nakladatelství Management Press) Josefa Koubka, předního domácího autora a profesora VŠE v Praze, jeden z těchto nových a stále se ještě formujících přístupů představuje – je jím koncepce řízení pracovníků a jejich pracovního výkonu (anglicky performance management), jejímž východiskem je dohoda nebo smlouva mezi nadřízeným (manažerem) a pracovníkem o budoucím pracovním výkonu a osvojování si schopností potřebných k tomuto pracovnímu výkonu.

Tato koncepce představuje vzájemné provázání dosud relativně samostatných personálních činností: vytváření pracovních úkolů, vzdělávání a rozvoje pracovníků, hodnocení a odměňování pracovníků. Jde nejen o výraz zvyšující se participace každého pracovníka na řízení, ale zároveň o přístup usilující o optimální využívání jeho schopností. Kromě toho jde o nástroj efektivního motivování lidí a posilování pozitivního vztahu mezi nadřízeným a podřízeným, zaměstnancem a zaměstnavatelskou organizací.

Dosavadní zahraniční zkušenosti s uplatňováním koncepce řízení pracovního výkonu jsou velmi pozitivní: vede mimo jiné k celkovému zvýšení pracovního výkonu pracovníků, ke zvýšení jejich spokojenosti s vykonávanou prací a ke zlepšení pracovních vztahů v organizaci. Autor proto doufá, že jeho kniha nejenže poskytne základní informace, ale vzbudí i zájem čtenářů seznámit se podrobněji s existující cizojazyčnou literaturou, a současně věří, že se čeští čtenáři-manažeři při čtení knihy zamyslí nad tím, zda by nebylo užitečné uplatnit některé prvky koncepce řízení pracovního výkonu ve své každodenní manažerské práci.
Kniha je dále vhodná jak pro pracovníky personálních útvarů organizací, tak i pro vysokoškolské studenty.

Prof. Ing. Josef Koubek, CSc., působí na katedře personalistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a dlouhodobě spolupracuje s řadou zahraničních univerzit jak v oblasti vědeckého výzkumu, tak v oblasti pedagogické. V posledních deseti letech se aktivně zúčastnil více než 20 konferencí a seminářů v zahraničí. Od roku 1993 je členem mezinárodní pracovní skupiny organizující dlouhodobý výzkum řízení lidských zdrojů ve 26 evropských a zhruba 10 mimoevropských zemích a připravující tzv. Evropský model řízení lidských zdrojů. Má značné zkušenosti ze spolupráce s podniky a jinými organizacemi a často působí jako lektor ve vzdělávacích akcích pro personalisty a další manažery.
(r)

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press.

brož., 165 x 235 mm, 212 str.,
doporučená cena 360 Kč, ISBN 80-7261-116-X

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *