Marketing

Jen 4 % českých společností jsou plně připravena na obchodování s emisními povolenkami

Podniky v České republice nevěnují dostatečnou pozornost přípravě na Evropský systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, přestože by systém měl být zahájen už za necelé tři měsíce. Obchodování s emisními povolenkami chápou hlavně jako zdroj rizik plynoucích z potencionálního nedostatku povolenek, nikoli jako příležitost k realizaci zisků v rámci globálního úsilí o snižování emisí skleníkových plynů. K systému nepřistupují z hlediska svých dlouhodobých obchodních a investičních strategií, čímž riskují, že jim opravdu nepřinese žádné výrazné výhody. To jsou hlavní závěry průzkumu Obchodování s povolenkami a české společnosti, který provedla společnost PricewaterhouseCoopers v České republice.

„Většina účastníků průzkumu sdílí názor, že rizika budou dostatečně pokryta přidělenými povolenkami a v budoucnu nebudou muset do snižování emisí příliš investovat. Řada podniků navíc nepohlíží na systém obchodování jako na trvalý, a proto neprovádí výhledy na delší období,“ dodala Helena Čadanová, partnerka v oddělení Poradenských služeb PricewaterhouseCoopers.

Cílem evropského systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU Emission Trading Scheme, ETS) je dosáhnout snížení emisí v regionech a odvětvích, kde je to nejméně nákladné a dlouhodobě ekonomicky nejvýhodnější. Účast v ETS bude od 1. ledna 2005 povinná pro společnosti ze zemí EU působící ve vybraných sektorech (např. energetika, ocelářství, výroba keramiky, skla, papíru a další), které splňují definované parametry.

Informovanost českých společností o principech a požadavcích ETS je velmi nízká a mnohé se ještě nezačaly na obchodování s emisemi důkladně připravovat. Jen pouhá 4 % respondentů si myslí, že jsou na ETS plně připraveni, čtvrtina právě provádí analýzu rizik a téměř 40 % respondentů se na obchodování zatím vůbec nepřipravuje.

“Nedostatečné přípravě neprospívají ani průtahy se schvalováním příslušné legislativy, českého alokačního plánu a vytvářením nezbytných prvků systému, což zároveň vyvolává nejistotu ohledně včasného zahájení systému v České republice, dodal Pavel Sychrovský z týmu PricewaterhouseCoopers specializovaného na klimatické změny.

Také další zjištění průzkumu potvrzují, že podniky nevěnují přípravě na blížící se zahájení evropského obchodování s emisemi dostatečnou pozornost nebo jej vnímají pouze jako méně významnou a dočasnou problematiku v oblasti životního prostředí:

  • Jen 15 % účastníků průzkumu má či právě zpracovává celkovou strategii pro obchodní důsledky klimatických změn.
  • Dvacet devět procent společností je přesvědčeno, že nejsou systémem motivovány k redukcím emisí. Téměř pětina respondentů považuje systém za zbytečný.
  • Ačkoli účast v ETS vyžaduje od podniků důležitá finanční a strategická rozhodnutí na úrovni nejvyššího vedení, u třetiny respondentů je za přípravu na obchodování s emisemi zodpovědná osoba, která není v manažerské funkci. Ve více než čtvrtině podniků se tím zabývá manažer pro problematiku životního prostředí a ve 13 % podniků nemá ETS na starosti nikdo.
  • Téměř polovina společností nepředpokládá, že systém obchodování výrazně ovlivní jejich podnikání, 22 % respondentů si tuto otázku vůbec nepoložilo.
  • Téměř 60 % respondentů se ještě v září domnívalo, že je stále dost času na analýzu dopadů ETS na jejich výrobní náklady. Mnoho podniků také věřilo, že případné zvýšení výrobních nákladů v důsledku obchodování bude jen velmi mírné.
  • Zhruba dvě třetiny respondentů provedly alespoň analýzu důsledků účasti v ETS na ziskovost podniku.
  • Pouhá 2 % podniků očekávají, že budou muset povolenky nakupovat. Celá polovina společností si myslí, že je příliš brzo na posouzení toho, zda budou povolenky prodávat, nakupovat či zda s nimi budou spekulovat. Pětina společností odpověděla, že bude aktivně obchodovat, a to jak prodávat, tak nakupovat.
  • Více než polovina společností je přesvědčena, že v prvním období nebude muset zvýšit výdaje na snižování emisí. Další třetina respondentů si myslí, že je stále brzo na posouzení výše potřebných investic.

„Mnoho podniků podceňuje náročnost přípravy a nezahrnuje dopady systému obchodování do svých strategií, investičních plánů, a často dokonce ani do finančních výkazů. Soustředí se zpravidla jen na momentální pokrytí svých emisí a pomíjejí přitom finanční aspekty systému i nutnost dlouhodobého plánování. Účast v ETS je pro ně povinná, a musejí proto splnit řadu podmínek, aby vůbec mohly po 1. lednu 2005 produkovat emise oxidu uhličitého,“ upozornila Helena Čadanová.

Průzkumu PricewaterhouseCoopers Obchodování s povolenkami a české společnosti se zúčastnilo 46 operátorů emisních zařízení v ČR, kteří celkem produkují více než tři pětiny emisí oxidu uhličitého v ČR. Cílem průzkumu bylo zjistit připravenost jednotlivých společností na účast ETS a jejich přístup k obchodování s emisemi. Průzkum byl proveden v září 2004 a dotazníky byly adresovány finančním ředitelům těchto podniků.

Evropský systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (např. CO2) – EU Emission Trading Scheme (ETS) – je jedním z ekonomických nástrojů zaměřených na snižování emisí. Cílem zavádění tohoto systému je dosáhnout snížení emisí zejména v těch oblastech, kde je to ekonomicky nejvýhodnější, a to jak z hlediska regionů, tak i průmyslových sektorů. Do nově vznikajícího evropskému systému obchodování budou zahrnuti operátoři zařízení produkujících emise pouze vybraných sektorů a s danými výkonnostními parametry.

ETS vychází z nařízení EU č. 2003/87/EC. První obchodovaní období bude trvat od roku 2005 do roku 2007 (bude se obchodovat pouze s povolenkami na CO2), druhé období od roku 2008 do roku 2012. Alokace tzv. emisních povolenek (tj. povolení emitovat během daného období ekvivalent 1 tuny CO2) proběhnou podle národních alokačních plánů (NAP), které musí schválit Evropská komise. V České republice se ETS bude účastnit o téměř 450 zařízení, která produkují emise, tedy celkem zhruba 350 podniků. V celé EU jde o více než 12 000 zařízení.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *