Management

Sedmdesát pět procent nadnárodních společností v současnosti využívá outsourcing

Celkem 75 % amerických a evropských nadnárodních společností v současné době využívá, a i v příštím roce až dvou letech hodlá využívat, outsourcing nebo centra sdílených služeb (shared services center) pro své podpůrné procesy. Jen necelá polovina společností ale považuje outsourcing za efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům. Zjistila to studie společnosti PricewaterhouseCoopers nazvaná Manažerský barometr.

V minulých dvou letech využilo outsourcing podpůrných procesů 72 % nadnárodních společností v Evropě a 77 % v USA. Celkem 71 % evropských a 78 % amerických společností má v úmyslu využít outsourcing těchto procesů v následujících 12 až 24 měsících, přičemž častější je tento záměr u výrobních společností (80 %) než u společností zaměřených na poskytování služeb (63 %).

O častějším využívání outsourcingu podpůrných procesů uvažuje dnes 29 % amerických i evropských společností, které očekávají, že příslušné výdaje vzrostou o 16 %.

„Mnoho nadnárodních společností, které využívají outsourcing pro zajištění podpůrných procesů, nepokládá toto řešení za efektivní z hlediska vynaložených nákladů“, řekl Dan DiFilippo, celosvětový partner PricewaterhouseCoopers zodpovědný za oblast zvyšování výkonnosti podniků. „Společnosti, které uvažují o outsourcingu právě z důvodu úspory nákladů, by měly provést podrobné studie proveditelnosti, aby mohly lépe posoudit návratnost takové investice. Mnoho společností se dnes rozhodne pro outsourcing, aniž by provedly řádnou analýzu nákladů a přínosů.“

„Tato studie je velice relevantní pro střední Evropu, neboť Polsko, Česko a Maďarsko se v posledních letech staly populární právě pro vytváření tzv. shared services centers nadnárodních společností. Vzhledem k poloze, členství v EU, ceně pracovní síly a kvalitě infrastruktury a vzdělání lidí je možné očekávat další zájem o tento region“, dodal Jiří Moser partner v oddělení Poradenských služeb, PricewaterhouseCoopers, který vede tým pro zvyšování výkonnosti podniků.

Efektivita outsourcingu
Podle průzkumu si téměř třetina (31 %) společností myslí, že outsourcing přináší omezené nebo malé přínosy, 9 % se domnívá, že přínosy a náklady jsou vyrovnané, a 4 % uvedla, že z hlediska nákladů je pro ně outsourcing nevýhodný, ale má jiné přínosy. Téměř polovina (47 %) amerických i evropských společností, které využily outsourcing některých podpůrných procesů, buď mírně (44 %), nebo dokonce velmi ušetřila (3 %).

Průzkum rovněž zjistil, že většina společností, které nedokázaly odhadnout návratnost investice do outsourcingu, je přesvědčena, že by jim býval pomohl lepší monitorovací proces nebo provedení úvodní studie proveditelnosti s analýzou nákladů a přínosů. Celkem 54 % evropských společností tvrdí, že návratnost investice většinou odhadly správně. Další 23 % evropských společností dokázalo provést správný odhad jen někdy, a 7 % dokonce jen velmi zřídka. V USA dokázalo návratnost investic do outsourcingu většinou správně odhadnout jen 33 % společností, v 53 % případů byl odhad správný pouze někdy nebo zřídka.

Američtí i evropští vedoucí pracovníci se shodují v tom, že využívání outsourcingu nebo center sdílených služeb je důležité pro růst jejich společností, ale mají rozdílné názory na efektivitu tohoto postupu.

Třicet osm procent evropských společností tvrdí, že pomocí outsourcingu dosáhly větších přínosů, než očekávaly. U dalších 46 % respondentů odpovídaly přínosy původním očekáváním a pouze 8 % dosáhlo menších přínosů. V USA dosáhlo větších přínosů 20 % společností, u 61 % byly přínosy v souladu s očekáváním a u 10 % menší.

Co je předmětem outsourcingu?
Průzkum zjistil značné rozdíly v tom, které činnosti nadnárodní společnosti zajišťují nebo hodlají zajišťovat externě v následujících 12 až 24 měsících. Například v USA patří mezi dvě hlavní oblasti vedení mezd, fakturace, zpracování závazků (74 %) a správa zaměstnaneckých výhod a nároků (70 %). V Evropě jsou předmětem outsourcingu zejména podpora IT a systémů (70 %) a daňové záležitosti (59 %), následované vedením mezd, fakturací či zpracováním závazků (48 %).

Evropské společnosti vůbec častěji outsourcují podporu IT a informačních systémů, dále vedení účetnictví a služby v oblasti lidských zdrojů a náboru pracovníků. Naopak mnohem méně využívají externí dodavatele u dalších činností, jako je vedení mezd, fakturace, zpracování závazků, správa zaměstnaneckých výhod a nároků, interní audit a řízení rizik.

Přínosy outsourcingu
Evropské a americké společnosti se neshodly ani v tom, jaké jsou největší přínosy outsouricngu. Většina evropských společností považuje outsourcing za velmi efektivní z hlediska bezpečnosti a diskrétnosti, dodržování termínů a schopnosti zajistit služby včas, úrovně poradenství, kvalifikace externích pracovníků, kontroly a kompatibility při podpoře IT a systémů. Avšak pouze 40 % se domnívá, že outsourcing byl velmi efektivní i z hlediska úspory nákladů, 38 % má smíšené zkušenosti a 9 % uvedlo, že outsourcing nebyl z hlediska úspory nákladů efektivní.

Většina amerických společností na outsourcingu velmi oceňuje bezpečnost a diskrétnost, kontrolu, dodržování termínů a včasné poskytování služeb a také schopnost dodavatele zajistit soulad s předpisy. Pokud jde o celkovou kvalitu poskytovaných služeb a úspory na nákladech, mají americké společnosti různé názory.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *