Komunikace

Nový zákon o regulaci reklamy (5.) – hodnocení

V oblasti reklamy po vstupu novely zákona v účinnost, respektive po našem vstupu do EU dojde na jednu stranu k uvolnění podmínek (např. v oblasti srovnávací reklamy), na stranu druhou zvláště u specifických výrobků (alkohol, tabák, léky apod.) budou možnosti reklamy omezeny. Má přitom smysl zdůraznit, že i na úrovni komunitárního práva dochází v oblasti reklamy k relativně bouřlivému vývoji a že se zde střetávají dvě tendence: první spočívá v ochraně spotřebitele, druhá pak v zásadě volného pohybu a svobody podnikání.

Konkrétním odrazem druhé tendence je snaha firem vyrábějících produkty, na které je nebo má být reklama regulovaná, i reklamních agentur o co nejmenší regulaci reklamy.

Nález SD ve věci žaloby Německa spolu s tabákovými a reklamními firmami proti evropské direktivě, která stanovila zákaz veškeré reklamy na cigarety a podobné druhy výrobků a sponzorské aktivity těchto společností od roku 2007, říká, že reklamu na tabákové výrobky zakázat nelze. Žaloba tak byla uznána za oprávněnou a direktiva zrušena. V této souvislosti došlo ke změnám v původně navrhované novele, která se zákazem reklamy na tabákové výrobky stejně jako sponzorování nejrůznějších aktivit tabákovými společnostmi, počítala. Možnost restrikce na tabákové výrobky však v EU stále existuje, navíc na určitá omezení proti reklamě na tabák zůstává prostor i jednotlivým členským zemím.

Není cílem tohoto textu rozebírat vliv reklamy na lidské rozhodování při nákupu určitých produktů, na psychiku obyvatel a zvláště určitých skupin (dětí a mladiství). Na toto téma byla napsána řada publikací, jejichž závěry nejsou (a ani nemohou být, protože autoři často hájí zájem určité skupiny) jednotné. Zde se domníváme, že tento vliv existuje a že reklama může na spotřebitele působit negativně, že jej může negativně ovlivňovat při rozhodování. Z tohoto pohledu lze větší regulaci reklamy uvítat. Zejména je nutno podpořit regulaci, která chrání určité skupiny obyvatelstva, zejména děti a mládež.

Marek Simon <mareximon@email.cz>“ border=1 align=middle>  </p>
<p><p>      Není však pravděpodobné, že větší regulace reklamy se bezprostředně a výrazně dotkne činnosti reklamních agentur. Na našem trhu již zpravidla působí celosvětové reklamní agentury. Vstupem do EU se sice staneme součástí jednotného trhu a tedy i jejich jednotné strategie, z hlediska vyšší konkurence by však samotný vstup v oblasti reklamních agentur neměl přinést výraznější změny. Větší regulace se pochopitelně může odrazit ve struktuře příjmů jednotlivých reklamních agentur, nemyslíme si však, že by, až na velmi ojedinělé příklady malých agentur, vedla k ukončení jejich podnikání atd.  </p>
<p>  Je zřejmé, že větší regulace se dotkne výrobců produktů, u kterých se regulace uplatňuje. Jakkoliv větší regulace může být jedním z faktorů případného poklesu poptávky po těchto produktech, lze se domnívat, že není faktor jediný, že velký vliv hrají kulturní, sociální, ekonomické i další faktory.  Navíc v podmínkách rozvoje techniky, počítačů, komunikace se dá předpokládat, že výrobci produktů, jejichž reklama je regulována, budou nacházet stále nové a nové cesty (např. internet, direct mailing apod.) jejichž prostřednictvím budou na veřejnost působit. Jinými slovy chceme říci, že pouze na regulaci reklamy nelze svádět případný pokles poptávky veřejnosti.    </p>
<div style=

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *