Knihy

Kniha „Balanced scorecard“

Mají-li se manažeři na všech úrovních řízení správně rozhodovat, musí umět měřit výkonnost podniku. K tomu samozřejmě potřebují adekvátní kritéria hodnocení, aby mohli posuzovat různé aspekty činnosti podniku a ekonomického prostředí, v němž působí, a sledovat, jak podnik postupuje při dosahování svých cílů.

Metodou, která vytváří vazbu mezi strategií (strategickými záměry formulovanými v podobě strategických plánů, podnikatelských plánů, dílčích strategií apod.) a operativními činnostmi s důrazem na měření výkonu, je metoda balanced scorecard (BSC).

Autory metody BSC jsou Robert S. Kaplan a David P. Norton a její principy formulovali v knize Balanced Scorecard , jejíž čtvrté české vydání (s podtitulem Strategický systém měření výkonnosti podniku) na knižní trh uvádí nakladatelství Management Press.

Stojí za připomenutí, že širší uvedení českého vydání knihy předcházelo její – dnes již „historické“ – představení v rámci programu konference o BSC 20. září 2000 v Academia centru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jejímž hlavním bodem byla tříhodinová prezentace Roberta S. Kaplana. (Spoluautor metody i knihy poté v užším kruhu vyjádřil také své překvapení nad vysokou úrovní redakčního zpracování, celkového designu a polygrafického provedení knihy.)

Metoda BSC vznikla jako reakce na empirická zjištění, že řada strategických záměrů nebyla dotažena do praxe. Mnoho organizací má totiž často problém s reálným propojením strategií s operativními činnostmi tak, aby se strategie implementovala ve všech podnikových oblastech a bylo možné měřit dosažení strategických cílů. Jedním z důvodů je, že základnou operativních plánů jsou většinou pouze finanční ukazatele, které nemohou dostatečně charakterizovat celý podnik. Proto je nezbytné sledovat a vzájemně vyvážit kromě finančních ukazatelů také ukazatele zaměřené na zákazníky, firemní procesy a zaměstnance.

Soubor nástrojů, které BSC („systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku“) poskytuje, tak měří výkonnost podniku pomocí čtyř perspektiv – finanční, zákaznické, interních podnikových procesů a učení se a růstu – a umožňuje sledovat nejen finanční výsledky, ale také to, jak jsou podniky schopny zajišťovat hmotná i nehmotná aktiva potřebná k svému růstu a zvyšování konkurenceschopnosti, jak vytvářejí hodnotu pro současné i budoucí zákazníky a jak se musí zlepšit kvalita lidských zdrojů, systémů a způsobů práce, které jsou nezbytné pro zvyšování budoucí výkonnosti.

BSC není však jen operačním systémem měřítek – inovačně orientované podniky metody využívají jako strategického manažerského systému, tzn. k řízení své dlouhodobé strategie a k realizaci těchto kritických manažerských procesů:

– k vyjasnění a převedení vize a strategie do konkrétních cílů;
– ke komunikaci a propojení strategických plánů a měřítek;
– k plánování a stanovení cílů a sladění strategických iniciativ;
– k zdokonalení strategické zpětné vazby a procesu učení.

Kromě koncepčních východisek kniha přináší také celou řadu příkladů tvorby BSC a praktických aplikací metody, a tak představuje cenný příspěvek a významný zdroj pro vytváření integrovaného manažerského systému v podnicích, což dostatečně potvrzují i ohlasy, které vzbudilo již první vydání knihy, a pozornost, jíž se tak metodě BSC v naší podnikové praxi dostává.

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press.

váz., 165 x 235 mm, 268 str.,
doporučená cena 450 Kč, cena 428 Kč, ISBN 80-7261-124-0

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *