banner_left
banner_right
Knihy

Velká kniha o (malo)obchodním podnikání

Nakladatelství Management Press přichází s 2. přepracovaným vydáním komplexní monografie „Obchodní podnikání“, kterou s podtitulem „Retail Management“ připravil autorský tým vedený L. Pražskou a J. Jindrou. Základní vysokoškolská učebnice v oblasti obchodního podnikání je rozdělena do šesti oddílů. Téměř devítisetstránková kniha je vhodná nejen pro studenty ekonomických fakult a i pro manažery obchodních organizací a finančníky.

Nové vydání obsáhlé monografie autorského kolektivu vedeného Lenkou Pražskou a Jiřím Jindrou Obchodní podnikání (s podtitulem Retail Management, knihu vydává nakladatelství Management Pres) zachovává strukturu prvního vydání (členění do šesti tematických oddílů: obchod a jeho vývojové trendy, chování spotřebitele a výzkum trhu, řízení retailingové firmy, řízení lidských zdrojů, řízení pohybu zboží, ovlivňování spotřebitele), ale pohotově reaguje na všechny nové jevy a vývojové tendence jak v široce vymezených tematických a funkčních profilech oboru obchodního podnikání samého, tak i v jeho přirozeném kontextu národní, mezinárodní a globální ekonomiky.

Změna podmínek na vnitřním trhu řadí dnes Českou republiku do samého centra progresivních trendů světového obchodního podnikání. Došlo k výrazným změnám podnikatelských struktur, ke změnám obchodní sítě, informačních technologií a logistiky, změnily se metody řízení firem. Změnily se přístupy a požadavky zákazníků, dominuje zájem obchodních firem o zákazníka. Probíhá vertikální i horizontální integrace, koncentrace a kooperace, které se projevují stále silnějším pronikáním velkých nadnárodních firem a jejich řetězců, stále intenzivnějším působením „eurokooperací“ a strategických aliancí. Potřeba získat konkurenční výhodu však nutí k vytváření kooperací a strategických aliancí i malé a střední podnikatele.

Změna strategií obchodních firem vede k změnám v jejich organizačních strukturách, k vyčleňování celých procesů z tradičních obchodních firem a k jejich „nakupování“ od firem specializovaných (outsourcing), aby tak obchodní firmy mohly efektivněji řídit svou hlavní činnost. Výhody těchto změn daleko převyšují náklady s outsourcingem spojené, a to zejména v reklamě, informatice a logistice. V globalizující se ekonomice není tradiční obchodní firma schopna existovat jako samostatná jednotka. Nezbytná optimalizace, zejména vertikální integrace, vyžaduje přeměnu v nový celek, kde velmi důležitou roli hrají komunikační technologie, informační sítě a dálkový přenos dat.

Zásadně se změnilo i myšlení manažerů i celých pracovních týmů. Je kladen důraz na týmovou práci, motivaci a přesnou identifikaci vývojových trendů a precizní formulování vizí. Snížil se i počet rozhodovacích míst, mění se vztah mezi obchodem a výrobou.

Nové vydání publikace Obchodní podnikání všechny tyto posuny reflektuje a má v tomto smyslu sloužit nejen manažerům velkých obchodních firem a jejich dodavatelům, ale i malým a zejména středním podnikatelům v obchodě, kteří se chtějí úspěšně rozvíjet.

Autoři publikace, pedagogové VŠE v Praze, byli vedeni samozřejmě také snahou poskytnout relativně ucelený obraz o postavení obchodní firmy a jejích úkolech na trhu svým studentům. Proto jsou jednotlivé oddíly, které se zabývají procesy obchodního podnikání, relativně samostatné. Proto výklad oddílů a kapitol postupuje od obecných kategorií a pojmů ke kategoriím a pojmům zvláštním. V souvislosti s vývojem informačních technologií je zcela nově zpracována kapitola o informačním systému, ale i příslušné části v ostatních oddílech. Nově jsou zařazeny také otázky vztahu obchodního podnikání k Evropské unii a působení „eurokooperací“, vlivu hnutí ECR (Efficient Consumer Response – efektivní odezvy na potřeby zákazníka) na řízení a organizaci firem a dále také otázky řízení tvorby sortimentu a pohybu zboží pomocí kategorií (Category Management – CM). Inovované a obohacené jsou rovněž části věnované problematice trhu práce a nákladů práce a řada dalších tematických oblastí.

Kniha vyšla v nakladatelství MANAGEMENT PRESS.
Knihu je možné objednat u stejného nakladatelství.

Váz., 165 x 235 mm, 876 str.,
doporučená cena 750 Kč, ISBN 80-7261-059-7

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *