Marketing

Jak začít s marketingem (2.)

4. Vytvoří se realizační tým s volnými vazbami
K tomu, aby nedocházelo ke zmíněnému odmítnutí postavení marketingového útvaru a jeho pracovníků jinými útvary a managementem, je vhodné vytvořit širší realizační tým. Nemám tím na mysli pracovní skupiny, které jsou sestavovány k řešení některých zakázek nebo problémů a jejichž členové pracují po dobu trvání týmu pouze na tomto úkolu. Realizační tým pro zavádění marketingu by měl především zajišťovat koordinaci a spolupráci s ostatními útvary a organizačními částmi firmy. Jak už jsme si řekli, fungování marketingu je záležitostí celé firmy a každého jejího zaměstnance. Proto je třeba, aby – alespoň prostřednictvím svých kolegů – byl do vytváření marketingové struktury každý pracovník zapojen. Realizační tým by tedy měl být složen z vedoucích pracovníků nebo jimi delegovaných podřízených, kteří budou mít důvěru svých pracovních kolektivů. Ve větší firmě je ideální střední management, v menší pak vedení firmy. Tento tým by měl být veden šéfem marketingového útvaru a měl by především mít takovou pracovní atmosféru, aby hledal cesty k realizaci, nikoliv pouze chránil zájmy jednotlivců nebo jimi zastupovaných částí firmy.
Realizační tým musí mít vytýčený cíl (může si ho i sám stanovit na počátku své práce), daná jasná pravidla, musí však mít také bezvýhradnou podporu vedení (majitele) firmy a vytvořeny vstřícné podmínky pro práci.

5. Aktivizuje se vedení
Protože zavádění marketingových zásad musí nutně zasáhnout celou firemní strukturu a každou její část, je naprosto nezbytné, aby mělo nejen souhlas vedení firmy, ale také jeho aktivní podporu. Nemůžete dát přednost názoru, že se jedná o pouhé zlepšení výkonnosti prodeje nebo kosmetickou úpravu tváře firmy. Jakmile totiž přistoupíte na teorii „zlepšení“, veškerá činnost pravděpodobně po nějaké době utichne a marketingový útvar dostane za úkol objednávat propagační materiály, pokud ho rovnou potichu zase nezrušíte. Znovu tedy obracím vaši pozornost k tvrzení, že marketing je filosofie podnikání. Myslíte si, že změna firemní filosofie je jen nějakou kosmetickou úpravou? Ne, je to zásadní změna, převrat. Proto musí být vedení firmy vyhlášen stav nejvyšší pohotovosti, proto musí být převedeno do vyšší hladiny aktivity. Zavedení marketingu, i když jim možná nezabere ani desetinu pracovního času, musí být pro vedoucí pracovníky úkolem číslo jedna. Ne proto, aby se mu stále věnovali, ale aby ho měli při rozhodování vždy na mysli a vždy na prvním místě. Aby chápali jako nutnost a nezbytnost vytvářet realizačnímu týmu ty nejlepší podmínky.
Aktivita souvisí zcela samozřejmě s nadšením. Vzbudit nadšení pro změny je obtížný úkol. Pokud se vám to ale povede, můžete očekávat, že potom vám práce půjde daleko lépe od ruky.

6. Vytvoří se „jízdní řád“
Časový plán zavádění marketingového útvaru je stejně důležitý jako jízdní řád na železnici. Ukazuje totiž nejen kdy máte dosáhnout cíle, ale i časy ukončení jednotlivých etap. Pokud si takový řád nevytvoříte, dočkáte se pouze časově neomezené diskuse, ale ne funkčního marketingového systému.
Časový plán je třeba rozdělit na dvě fáze. Ta první, zaváděcí, bude svým způsobem málo formální, často málo konkrétní a hektická. Ta druhá, samotný rozvoj vytvořeného systému, už bude mít pevnější obrysy a řád, ale bude časově dlouhodobější a méně zřetelná.

V první fázi je tedy třeba poměrně přesně z hlediska termínů stanovit základní kroky, o kterých tu byla řeč. Je přitom zajímavé si povšimnout, že většina těchto prvních úkonů nemá s marketingem mnoho společného:

IDEA = rozhodli jsme se pro marketing
VĚDOMOSTI = co je to marketing
ROZHODNUTÍ = vybudovat marketing
ZAHÁJENÍ = aktivizace vedení firmy
KROK 1 = výběr pracovníků
KROK2 = vytvoření organizačního rámce
KROK 3 = vytvoření týmu
ČINNOST = příprava „jízdního řádu“
ÚVOD = schválení „jízdního řádu“
ČINNOST = podle jízdního řádu

Úkoly
Shrňme si na závěr této části, jaké jsou nejdůležitější úkoly pro první etapu realizace. V první řadě je to přijetí vlastního rozhodnutí, že se firma má řídit marketingovou filosofií. Následně je to aktivizace vedení (ale nejen vedení) pro tento úkol, vytvoření marketingového útvaru a podmínek pro jeho práci. Na konci této etapy by tu tedy měl stát funkční, byť malý marketingový útvar, měl by mít dány organizační a kompetenční podmínky pro svoji práci a měl by být „nastartován“ tak, aby se stal tvořivým centrem všech dalších změn v této oblasti. A změn bude zapotřebí, protože teprve nyní se dostáváme k vlastní práci útvaru.

Konec 2. části.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *