Teorie marketingu

Proč používat procesní pojetí marketingu?

Úspěšnost marketingové činnosti ve firmách, podnicích, neziskových organizacích ale také i v municipalitách aj. subjektech je spojena nejenom s cílenou aplikací kreativity a maximální možné invence, ale také s dosažením hodnotové úspěšnosti, účelnosti a účinnosti, tedy 3U nebo 3E. A právě pro cílené řízení hodnot (Value management) v marketingové činnosti po ose monitoring informací (I) – reporting informací – controlling informací – benchmarking informací – manažerská změna – monitoring informací (II) je velmi efektivní a účelné na všechny marketingové činnosti pohlížet jako na marketingové procesy.
A dokážeme-li nadefinovat marketingový proces na straně vstupů i výstupů kvantitativními parametry (cenovými, hodnotovými, nákladovými aj.) a popsat tento proces jako transformaci vstupů na výstupy, pak velmi snadno logicky dokážeme sledovat i metriky úspěšnosti, účinnosti a účelnosti marketingové činnosti (procesu).

Pokud si uvědomíme, že účelnost v daném pojetí marketingu reflektuje metriku, jak jsou výstupy konkrétní marketingové činnosti (procesu) využitelné v navazujících článcích hodnototvorného procesu ve firmě, zjistíme, že v organizaci jsou marketingové výstupy efektivně využívány z x %. Podobně můžeme sledovat i účinnost marketingové dané činnosti (procesu) tím, že budeme sledovat controllingově s jakou kvantitativní účinnosti jsou vstupy hodnotově (přidaná hodnota nebo EVA nebo MVA) vstupy transformovány na firmou použitelné výstupy. A konečně hodnocení úspěšnosti marketingové činnosti (procesu) lze sledovat benchmarkingem tak, že sledujeme s jakou hodnotovou metrikou stejné vstupy lze různými marketingovými činnostmi transferovat na odlišné výstupy a tím je možné zákonitě hodnotit jednotlivé marketingové činnosti z hlediska úspěšnosti tvorby hodnot pro zákazníka v souladu s marketingovou filosofií tvorby adresných hodnot.

A zdá-li se Vám na první pohled vše složité uvidíte, že pokud se na každou marketingovou činnost podíváte jako na proces a promyslíte-li si na konkrétním případě jejich úspěšnost, účinnost a účelnost, pak určitě rychle zjistíte, že jde o jednoduchý, ale efektivní nástroj Váš i organizace pro řízení efektivity marketingu.

Procesní pojetí marketingu umožňuje také každou marketingovou činnost zařadit (kategorizovat) do 5 základních procesů, které se ve firmě kontinuálně prolínají, tedy do kontinua procesů:
1/ řízení marketingu (marketing management),
2/ transakčního marketingu (zaměřen na docílení efektivních obchodních výměnných transakcí hodnot),
3/ relačního marketingu (docílení optimálních vztahů se subjekty v hodnototvorných sítích a s prostředími, kde se transakce odehrávají),
4/ marketingu konkurence a konkurenceschopnosti (odhalení zejména zákaznických motivů pro realizaci koupě čili transakcí v nákupním a rozhodovacím procesu v globalizovaném konkurenčním prostředí),
5/ marketingu inovací (inovativní marketing nalézající inovace a novinky v oblasti hodnot, které zákazník požaduje, potřebuje, přeje si a chce ale také v procesech a kreativních činnostech, kterými jsou tyto „nové a i novované“ hodnoty zákazníkovi nabízeny a se zákazníkem komunikovány).

Ve státech EU realizuje podle výzkumů provedených britskou Open University v roce 2005 procesní pojetí marketingu téměř 83% firem, které se umísťují v žebříčcích TOP 100 v jednotlivých členských státech. Možná, že by stálo za úvahu i ve Vaší firmě si vyzkoušet na marketingové činnosti procesní pojetí a porovnat výsledek s klasickým pojetím hodnocení této činnosti…

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *