Public relations

Využíváte všechny možnosti PR?

Komunikační mix, kam patří reklama, podpora prodeje, PR, osobní prodej a direct marketing, má za úkol vzbudit, podporovat a udržovat dobré jméno vaší společnosti, rozvíjet povědomí o značce a produktech a informovat o novinkách.

Na oddělení PR (public relations, vztahy s veřejností) leží komunikace dvojím směrem. Hlavním úkolem bývá komunikace s vnějším světem, tedy s médii, konkurencí a zákazníky, dodavateli, sponzorovanými subjekty, … Ale nelze zapomínat ani na vnitřní komunikaci, kde jde o posilování loajality všech zaměstnanců tak, aby o společnosti mluvili výhradně pozitivně (či aby pozitiva byla zásadní a negativa pouze okrajová, podružná), aby se byli schopni ztotožnit s vizí a zájmy společnosti.

Další způsob dělení nástrojů PR nabízí systém PENCILS, kde se jednotlivé aktivity zčásti překrývají, ale vždy jde o jiný pohled na danou oblast a tudíž i o jiný přístup a navázání vztahu z jiné perspektivy:

  • Publications: tedy výroční zprávy, podnikový časopis, časopis pro významné zákazníky, publikace k výročí společnosti nebo k jiné důležité události.
  • Events: akce, ať už veřejné nebo vnitrofiremní. Jedná se o sponzorství kulturních, sportovních nebo charitativních aktivit, představení nového produktu, udělování odměn zaměstnancům, apod.
  • News: materiály pro novináře a podklady pro tiskové konference, které zahrnují základní informace o podniku, o produktech, základní informace o vysokém managementu nebo o nově příchozích či právě odcházejících zaměstnancích.
  • Community Involvement Activities: angažovanost v lokální komunitě, která se projevuje investicemi do sektoru veřejných služeb dané obce (školství, sportoviště, kultura, charita, ekologie), ve snaze o začlenění do běhu komunity a porozumění jejím potřebám, uvědomění si způsobu, jakým postavení nové továrny nebo zvýšení výroby zasáhne jak do krajinného rázu, tak i vnitřního fungování společnosti.
  • Identity media, tedy využití korporátní identity v celkové komunikaci, od jednotného fontu v e-mailech, přes hlavičku dopisního papíru a vzhled obálek až po podnikovou uniformu. Šíře záběru odvisí od vize společnosti.
  • Lobbying activity: lobbování za cíle společnosti, krizové PR, regulační opatření, apod.
  • Social Responsibily Activities: společenská odpovědnost firmy, která sahá od ekologické výroby po budování dobrého jména aktivitami v sociální oblasti.

V jednotlivých oblastech jsem nevyjmenovala všechny možné nástroje, protože šíře jejich využití a způsob nasazení se liší zejména podle základních hodnot společnosti a podle oblasti, ve které společnost podniká.

Jiným způsobem, jak vymezit oblasti působení PR, je lokální působení, které zahrnuje jak fyzické okolí podniku, tak i působení v daném segmentu trhu a vliv na jednotlivé zaměstnance a zákazníky; a globální působení, které zahrnuje vliv na celý republikový a nadnárodní trh, vliv na společnost a vládní instituce.

Všechny tyto dělení se navzájem křížově proplétají a vytvářejí síť, ve které je možno lehce najít oblast, na kterou je třeba působit spolu s nástroji, které je vhodné užít. U PR, jako kdekoliv jinde, je jako při každé komunikaci nutné být otevřený potřebám a zvykům druhé strany, aby informace ze strany podniku nebyly vnímány jako obtěžující nebo dokonce ohrožující; být kreativní ve využívání nosičů informací. Protože sdělením je nejen to, co do nosiče zakódujete, ale i samotný způsob přenosu informace. Je nutné mít dobře vytvořený systém zpětné vazby, abyste neplýtvali energií a časem směrem, který přináší žádnou nebo minimální odezvu a neopomíjeli ty oblasti, které slibují silný příjem. Ať už informační, nebo finanční.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *