Marketing

Marketingové strategie a řízení výkonu a výkonnosti podniku

Výzkumy výkonu a výkonnosti firem a podniků z TOP 1000 EU v 1.Q roku 2006 ukazují, že podniky, které ve svém řízení využívají koncept marketingové filosofie podnikání orientovaný nejenom na tvorbu hodnot pro předem určené trhy, ale také na řešení a zejména vyřešení potřeb, požadavků, přání a tužeb zákazníků odhalených marketingem generují až o 45% vyšší tržní výkonnost a až o 63 % vyšší finanční výkonnost. V praxi se tak ukazuje, že manažerský koncept orientace na plnění potřeb, přání a požadavků zákazníků tedy u fyzických osob generovaných jejich životním stylem a hodnotovými schématy a prioritami, u právnických osob jejich zaměřením na core business má své opodstatnění a smysl. Statistická čísla dokládají, že uvedený koncept významně zvyšuje výkon (tržní i finanční) a výkonnost podniku jak v metrikách cenových i hodnotových, tržních i finančních.

Co je hlavní příčinou tohoto zvýšení výkonu a výkonnosti? Na tuto otázku není složitá odpověď. Především nový marketingový koncept šetří podnikové náklady, protože integruje při tvorbě hodnot jen ty vstupy marketingově sledované nákupním či dodavatelským marketingem, které jsou nezbytně nutné pro tvorbu hodnot podnikem pro zákazníka tak, aby byla splněna jeho hodnotová přání, požadavky, řešen a zejména pak vyřešen jeho hodnotový problém identifikovaný výkonným marketingem. Při tom se efektivně využívá kontinua synergických výstupů 5 základních marketingových procesů (1/ transakční marketing, 2/ relační marketing, 3/ marketing inovací a inovativní, 4/ marketing konkurence a konkurenceschopnosti a 5/ efektivní marketing management).

Dále identifikované a zjištěné výstupy jsou rozpracovány do dynamicky se vyvíjejících strategií a politik marketingového řízení postupně od strategie masového marketingu přes strategie zaměření na volné segmenty dále přes strategie orientované na subsegmenty podle životních stylů a core businessu až ke strategiím používajícím VCRM rozpracované do strategie individuálního komunikačního marketingu, strategie masové customerizace podle potřeb zákazníků, až ke strategii diferencovaného přístupu k jednotlivým zákazníkům podle jejich identifikovaného problému v oblasti potřeb, požadavků a přání v uspokojování hodnotami (produkty a službami). Poslední strategie šetří zdroje, čas i náklady a vyznačuje se vysokou procesní účinností, účelností a úsporností, které se promítají do růstu výkonu a výkonnosti podniku jak v hodnotových tak i cenových metrikách.

Změnou řízení a aplikací nového marketingového konceptu při řízení akcelerují ukazatele tržní výkonnosti podniku tj. u ukazatelů celkové tržní situace se zvyšuje: tržní poptávka ve vztahu k tržnímu potenciálu, míra růstu trhu pro podnik, míra prodejů podniku, dynamizace objemů u klíčových zákazníků, strategická hodnota klíčových zákazníků pro podnik aj. U Ukazatele zákaznické tržní výkonnosti se zvyšuje reputace u zákazníků, mění se nákupní rozhodování a chování zákazníků k podniku během rozhodování o koupi, zvyšuje se spokojenost uživatelů i zákazníků a také jejich loajalita k producentovi a značce. To s sebou přináší i dynamizaci tržních ukazatelů konkurenční výkonnosti, tj. vnímání kvality produkce konkurencí a vnímání toho, že producent je schopen kvalitně vyřešit zákazníkův problém identifikovaný marketingem, že producent umí flexibilně pracovat s cenou a veřejným míněním.

Je logické a prokázané, že akcelerace ukazatelů tržního výkonu a výkonnosti podniku se rozhodujícím způsobem prokopírovává do růstu ukazatelů finanční výkonnosti podniku. Vždyť jde o spojené nádoby. Roste tak ukazatel ziskovosti a zpravidla i rentability podniku, ukazatel likvidity, snižuje se míra zadluženosti, snižuje se ukazatel nákladovosti, aktivity, produktivity a ukazatel postavení podniku na finančním trhu a v odvětví.

To vše integrováno zvyšuje konkurenční sílu, konkurenční pozici a postavení podniku a také konkurenceschopnost producenta i produktů v kontinuu se službami. Jinými slovy se vytváření nové konkurenční výhody producenta i produkce, které se reversibilně stávají novými či staronovými motivy pro koupi a pro užívání daných produktů a služeb.

A promyslíli si čtenář uvedené na sebe navazující teze jako odpověď na položenou otázku tak skutečně zjistí, že na začátku je změna stylu řízení podniku založená na marketingové identifikaci a pojmenování problémů, před kterými stojí fyzické osoby ve svém životním stylu s danými hodnotovými prioritami a právnické osoby s jejich core businessem a doprovodnými procesy integrovanými do potřeb, požadavků a nutností jako vstupů při jejich tvorbě hodnot v režimu B2B.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *