Management

Určování reálné hodnoty finančních nástrojů dle IFRS za stávajících tržních podmínek

Aktuální krize na úvěrovém trhu a pokles likvidity představují z pohledu oceňování a vykazování finančních aktiv a finančních závazků závažný problém pro subjekty, které sestavují účetní závěrky, ale i pro uživatele a auditory těchto účetních závěrek. Na českém trhu však nepředstavuje problematika oceňování strukturovaných úvěrových investic zásadní problém, neboť přímé investice do těchto aktiv jsou spíše omezené.

Vzhledem k rozsáhlému dopadu této situace na trhu se zmíněné problémy neomezují jen na finanční instituce a mohly by ovlivnit i řadu dalších podniků. V reakci na popsanou situaci vydala před nedávnem šestice největších světových účetních firem pod záštitou Výboru pro globální pravidla a zásady veřejného života (GPPC) dokument, jehož cílem je rozšířit povědomí o požadavcích Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) týkajících se stanovení reálné hodnoty finančních aktiv a závazků a souvisejících údajů zveřejňovaných v účetní závěrce v kontextu aktuálních tržních podmínek. Dokument standardy IFRS neupravuje ani neinterpretuje, pouze vymezuje požadavky již existujících účetních standardů . Tento dokument je obdobou materiálu, který ve Spojených státech vydalo Středisko pro kvalitu auditu ve spojitosti s americkými účetními pravidly.

Ministři financí a guvernéři centrálních bank zemí G7 požádali Forum finanční stability o prověření některých aspektů nedávných dramatických změn na trhu včetně dopadů na oceňování. V návaznosti na tuto žádost byl návrh dokumentu předložen Foru finanční stability, některým členům Rady pro mezinárodní účetní standardy, Přípravnému výboru Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO) č. 1 a Pracovní skupině pro účetnictví Basilejského výboru pro bankovní dohled.

Dick Kilgust, předseda Výboru pro globální pravidla a zásady veřejného života, na adresu dokumentu poznamenal: „Je důležité, že se velké firmy dokázaly spojit, aby mohly tyto problémy řešit společně. Záležitosti spojené s oceňováním jsou velmi složité a jedná se o vůbec první případ, kdy byly standardy IFRS použity v tak velkém rozsahu a u tak složitých tržních podmínek.

Naším úkolem není interpretovat standardy ani pokyny k oceňování, ale věříme, že tím, že upozorníme na klíčové problémy, přispějeme k zajištění jednotného dodržování požadavků po celém světě.“

„Podstatně významnější vliv na oceňování strukturovaných úvěrových investic na českém trhu představuje růst očekávaných pravděpodobností nesplacení a potažmo přirážek za úvěrové riziko, které způsobují nejistoty v odhadu budoucích úvěrových ztrát u aktiv, které nejsou přímo postiženy úvěrovou krizí ve Spojených státech“, řekl David Jurčík, senior manager v oddělení Audit Deloitte ČR.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *