Výzkum trhu

eGovernment nám zjednoduší život, říkají internetoví uživatelé v ČR

Společnost Ipsos Tambor realizovala v únoru 2008 výzkum na reprezentativním vzorku internetové populace ČR s cílem zjistit aktuální postoje k eGovernmentu. Výzkum proběhl díky spolupráci společností Ipsos Tambor a Microsoft Česká republika na vzorku 1020 uživatelů internetu – osob, které použily osobně internet během posledních 14 dní.

„Díky společnému projektu s Microsoft ČR jsme se mohli podívat, jaké jsou aktuální postoje české internetové populace k zavádění eGovernmentu, jaký očekávají uživatelé internetu přínos a kde naopak vidí překážky zavádění a rozvoje eGovernmentu,“ říká Petr Megela, Account Director Ipsos Tambor, který má na starosti výzkumy ITC.

Všech tisíc respondentů odpovídalo na otázku, zda znají pojem „eGovernment“. Z Grafu 1 je patrné, že 12 % z nich si pojem „eGovernment“ spojí s konkrétním obsahem, dalších 14 % má o jeho obsahu přibližnou představu. Plných 57 % uvádí, že o pojmu „eGovernment“ nikdy neslyšeli. „Soustředili jsme se na populaci uživatelů, kteří používají internet častěji a zpravidla už delší dobu, o to překvapivější je zjištění, že jen čtvrtina z nich si dokáže spojit pojem „eGovernment“ s konkrétním obsahem. I když je eGovernment častým tématem odborných diskusí, zdá se, že v praktické rovině k běžným uživatelům zatím tento pojem nepronikl,“dodává Miroslav Kříž, Account Manager Ipsos Tambor.

Graf 1: Znalost pojmu „eGovernment“
eGovernment

Nedá se přitom říci, že by se česká internetová veřejnost o elektronický kontakt se státní správou nezajímala. Dvě třetiny uživatelů uvádějí, že v kontaktu s úřady používají alespoň občas elektronickou poštu přes 40 % uživatelů pak alespoň občas stahuje elektronické verze úředních formulářů a nahlíží do online rejstříků (např. do obchodního rejstříku).

12 % respondentů, kteří znají pojem eGovernment a dalších 14 % těch, kteří tuší, co znamená, se vyjádřili k očekáváním od eGovernmentu a hodnotili i možné brzdy jeho rozvoje.

Graf 2 shrnuje nejčastěji zmiňované odpovědi (respondenti vyjadřovali souhlas nebo nesouhlas s nabídnutými položkami, u grafu je uvedeno jejich doslovné znění).

Graf 2: Očekávání a překážky v rozvoji eGovernmentu
eGovernment

Tři čtvrtiny uživatelů internetu věří, že zavádění eGovernmentu zjednoduší kontakt s orgány veřejné správy. Rychlejší výměna informací uvnitř veřejné správy pak povede k celkovému zrychlení jejího fungování, a v důsledku tedy ke zjednodušení života běžných lidí. To očekávají dvě třetiny uživatelů. Poznamenejme, že 22 % respondentů rozhodně očekává, že eGovernment omezí možnosti korupce úředníků.

Naopak nejsilnějšími překážkami – brzdami zavádění eGovernmentu v ČR je podle internetových uživatelů odpor ze strany samotné veřejné správy, ať již řadových úředníků, nebo jejích vedoucích představitelů. Spolu s vnímanou nízkou prioritou eGovernmentu pro vládu se jedná o dominující překážky, zatímco bariéry na straně uživatelů – nízká počítačová gramotnost nebo malý počet uživatelů internetu jsou vnímány jako méně zásadní. „Dá se říci, že internetová populace se cítí na eGovernment připravena, ale zároveň pochybuje, že je připravena veřejná správa a vláda,“ shrnuje výsledek výzkumu Petr Megela, Account Director Ipsos Tambor.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *