Knihy

Kniha „Pravidlo 80/20“

Kniha anglického podnikatele a poradce Richarda Kocha Pravidlo 80/20 (její druhé, aktualizované vydání s podtitulem Umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím připravilo nakladatelství Management Press, z angl. orig. přeložila J. Novotná) se věnuje praktickým aplikacím tzv. Paretova principu, a to především jako myšlenkového návodu, jak zvýšit efektivnost jedince i organizací.

Autorství „Paretova pravidla“ (Paretova zákona) je tradičně připisováno významnému italskému ekonomovi a sociologovi přelomu 19. a 20. století Vilfredu Paretovi. Podle Kocha Pareto sám pravidlo „80/20“ obecně neformuloval, ale považuje je za „zcela legitimní dedukci z jeho metody“. (Pareto studoval vztahy mezi příjmovými skupinami a rozdělení bohatství v Anglii 19. století, přičemž dospěl k závěru, že rozdělení bohatství je „předvídatelně nerovnoměrné“. Další zkoumání ho dovedla k poznatku, že obdobné vztahy platí jak v různých obdobích, tak i v různých zemích.)

Pravidlo 80/20 podle Kocha říká zejména to, že 80 % výsledků plyne z pouhých 20 % vynaložených zdrojů (nebo také že 80 % vynaložených zdrojů vytváří jen 20 % veškerých výsledků) a že tedy k dosažení maximálního efektu s minimálními časovými, věcnými (a personálními) náklady stačí soustředit pozornost na ty zdroje, které jsou pro dosažení rozhodující části výsledků skutečně významné.

Na podporu pravidla 80/20 – „návodu k myšlení“, který nám umožní zvýšit „osobní efektivnost i uspokojení“ a „znásobit ziskovost každé firmy“ – autor uvádí rozsáhlé množství ilustrativních příkladů nejen z oblasti marketingové segmentace, investování, managementu a podnikání vůbec, ale i ze světa veřejné správy, sociálních služeb, politického systému a samozřejmě i osobního života.

Na těchto praktických příkladech Koch ukazuje, jak dosáhnout lepších výsledků s menším vynaložením úsilí, času a zdrojů tím, že se soustředíme právě na těch důležitých 20 %, která přinášejí 80 % výsledků.

Čtenář této praktické, živě a čtivě napsané a inspirativní knihy pravděpodobně nebude souhlasit se všemi myšlenkami a závěry jejího autora. Koch má ale jistě pravdu v tom, že pravidlo 80/20 odporuje naší „přirozené“ intuici. – Máme totiž sklon předpokládat, že všechny příčiny jsou zhruba stejně důležité, takže by se jim měla přikládat zhruba stejná váha. Blud, že 50 % vstupů bude reprezentováno 50 % výstupů, je podle Kocha jednou z nejškodlivějších pověr, která je v pozadí většiny podnikatelských, ekonomických či osobních nezdarů. – Má pravdu i v tom, že „jen málo věcí je důležitých – většina věcí důležitá není“. A protože platnost Paretova pravidla je dennodenně statisticky potvrzována, Kochova kniha nepochybně získá pozornost těch, kdo odpovědně přemýšlejí o efektivním využití zdrojů a nalezení konkurenční výhody, a to ať v podnikání nebo v osobním životě.
(e)

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press.

brož., 165 x 235 mm, 244 str.,
doporučená cena 360 Kč, obj. číslo 0724,
ISBN 978-80-7261-175-1

Čtěte také