Výzkum trhu

Společnosti v České republice stále nedostatečně měří oblast lidských zdrojů

Společnosti v České republice stále nedostatečně měří oblast lidských zdrojů. Tuto skutečnost potvrzuje nejnovější vydání studie HR Controlling společnosti PricewaterhouseCoopers, která byla uskutečněna mezi 112 předními společnostmi působícími v České republice. Tato srovnávací studie vyhodnocuje klíčové ukazatele personálního řízení a přináší informace zaměřené na hodnocení výkonnosti a efektivity systému řízení lidského kapitálu.

Katarína Smrčeková, senior manažerka v oddělení Poradenství pro řízení lidských zdrojů, PricewaterhouseCoopers ČR, popisuje současnou situaci v oblasti HR v České republice takto:
„Řada společností pracuje stále jenom se základními daty o HR jako je například fluktuace. Přitom oblast lidských zdrojů lze měřit stejně jako každou jinou, ale společnosti tak činí v limitované míře. Lze tak usuzovat z typu dat, které nejsou společnosti schopny poskytnout. Zůstává tak otázkou, jak vyhodnocují efektivitu investic do lidských zdrojů.“

Společnosti stále nejvíce sledují spíše tzv. tradiční oblasti (například náklady na externí nábor nebo fluktuaci). Pro stanovení celkové efektivity HR je však nezbytné sledovat také interní zdroje a procesy (např. interní náklady na nábor na 1 pozici). Fungující systém HR controllingu může společnostem pomoci zjistit, jak je účinná HR strategie a zda se jí daří naplňovat.

Společnosti v České republice více využívají výkonnostní složky mzdy
Společnosti v České republice ve větší míře využívají výkonnostní složky mzdy než společnosti v jiných evropských zemích. Zatímco v České republice je střední (mediánová) hodnota výkonnostních složek 15 %, v Evropě je to 12 %. U společností s ryze českým kapitálem je tato hodnota ještě vyšší – 27 %.

Ačkoliv v Evropě lze pozorovat mírně rostoucí trend ve využívání výkonnostních složek mzdy, české společnosti vykazují stabilní poměr bez výraznějších změn ve svých strategiích odměňování. Tento fakt může souviset s nedostatkem zaměstnanců na trhu a jejich tlakem na fixní mzdy bez rizika nižší výkonnosti vzhledem k náročným cílům.

Nejvíce peněz je investováno do odborných školení
· Stejně jako v Evropě i společnosti v České republice více investují do odborných (tzv. hard skills) než do rozvojových (soft skills) školení (9,5 hodiny na pracovníka vs. 3,8 hodiny).
· Rozvojová školení jsou stále poskytována spíše omezené skupině zaměstnanců jako určitý doplněk jejich nezbytné technické znalosti. Více rozvojových školení je poskytováno výrobními než nevýrobními společnostmi (4,3 hodiny vs. 1,8 hodiny).

Středně velké firmy dosahují vyšší návratnosti investic do svých zaměstnanců
· Ukazatel návratnosti investic do lidského kapitálu (HC ROI) popisuje hodnotu přidanou zaměstnanci – kolik korun přinese společnosti zpět každá koruna investovaná do zaměstnanců (v podobě nákladů na odměňování). Rozptyl tohoto ukazatele je poměrně široký, od 0 do 3,8. Výsledky průzkumu ukazují, že středně velké společnosti (200 – 600 zaměstnanců) jsou efektivnější a dosahují hodnoty 1,7. Mediánová hodnota trhu je přitom 1,5, což při srovnání s Evropou, kde je tento ukazatel 1,2, ukazuje na nákladově efektivnější management a levnější pracovní sílu v České republice.

Struktura firmy
Rozšířeným ukazatelem efektivity fungování HR oddělení je poměr zaměstnanců připadajících na jednoho personalistu. Podobným způsobem lze sledovat i strukturu celé společnosti a efektivitu jejích jednotlivých funkcí. Je obvyklé, že společnosti sledují poměr a investice do zaměstnanců, kteří jsou v hlavním business procesu oproti těm, kteří jsou v podpůrných procesech.

Studie HR Controlling sleduje několik aspektů vzájemných vztahů různých oddělení, např. poměr celkového počtu zaměstnanců firmy a daného oddělení, náklady daného oddělení vůči celkovým nákladům či poměr manažerů a specialistů v daném oddělení.

· Studie zjistila, že na jednoho pracovníka finančního oddělení připadá v průměru 38 zaměstnanců společnosti. Jedná se rovněž o funkci, která tvoří v průměru 1,5 % celkových nákladů, a je pro ni charakteristické relativně vysoké procento manažerů a specialistů (62 %), což může být ovlivněno trendem v outsourcingu.
· V případě marketingu připadá v průměru na 1 zaměstnance tohoto oddělení 136 zaměstnanců společnosti. Marketingová funkce tvoří 1 % celkových nákladů společnosti a většina pracovních pozic jsou specialisté a manažeři (80 % všech zaměstnanců pracujících v marketingu).

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *