banner_left
banner_right
Knihy

Management osobního rozvoje

Každý z nás v průběhu svého života dlouhodobě vykonává nějakou činnost. Efektivnost našeho úsilí většinou úzce souvisí s tím, zda pro svou práci máme vhodné subjektivní i objektivní podmínky. Kromě toho, že chodíme do práce, toužíme také ve svém soukromém životě navázat kvalitní smysluplné partnerské a přátelské vztahy, toužíme po určité seberealizaci a vnitřním naplnění, rozhojňování pozemských statků, kariéře, získání osobní prestiže apod. Našemu přirozenému uplatnění však často brání to, že si ne dost dobře umíme poradit s řadou problémů a každodenních situací spojených s dosahováním svých cílů, pro jejichž řešení jednak nejsme dostatečně připraveni, jednak o nich začneme přemýšlet, až když nám zkomplikují život a ohrozí naše fyzické a duševní zdraví.

Navíc spolu se zvyšující se ekonomickou náročností životních podmínek roste i nutnost neustále rozvíjet odpovědnost jednotlivců za vlastní pracovní i osobní život. Za nejobtížnější úkoly, s nimiž se člověk potýká, lze považovat nalezení sebe sama, vypořádání se s nepříznivými vlivy okolního světa, dosažení optimální úrovně sebeřízení a efektivní naplňování vlastního života.

Publikace Management osobního rozvoje Evy Bedrnové a kolektivu jejích spolupracovníků, kterou s podtitulem Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl vydává nakladatelství Management Press (brož., 360 str., doporučená cena 420 Kč), si klade za cíl poskytnout určité vodítko, jak se s těmito úkoly pokud možno co „nejbezbolestněji“ vyrovnat.

Nikoli formou zaručených receptů, ale spíše metodou určitého utřídění základních poznatků, analýzou různých přístupů a připomenutím některých důležitých zákonitostí, s cílem poskytnout zasvěcený pohled na problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Autoři – odborní pracovníci VŠE v Praze a přední čeští psychologové – se ve své monografii zabývají teoretickými a praktickými přístupy k životní realitě, k podnětům z vnějšího světa, k otázkám rytmu života, režimu práce a odpočinku, k optimalizaci životosprávy a duševní práce či k problematice psychické zátěže. Uvádějí přehled duševních poruch a možnosti jejich terapie, zabývají se rovněž sebepojetím jako podstatou sebeřízení, stanovování cílů, priorit a time managementu, včetně některých aspektů etiky, etikety a osobního image. Neopomíjejí ani rozvoj sociálních vztahů na bázi empatie, sebepojetí, sebehodnocení a asertivity. V neposlední řadě uvádějí i základní poznatky stres managementu (zvládání stresu, obranné mechanismy, ohrožující faktory) a možnosti prevence nepříznivých psychických a sociálních jevů, jako jsou workholismus, syndrom vyhoření a mobbing.

Závěr monografie je pak věnován efektivnímu životnímu stylu (work life balance, well being), vhodné životosprávě, optimalizaci pracovního uplatnění, partnerským vztahům, rodině a hledání smyslu života, radosti a štěstí.

O autorech:
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. – patří mezi přední osobnosti české psychologie. Dlouhodobě působí na katedře psychologie a sociologie řízení FPH VŠE v Praze. Profesně se zaměřuje zejména na problematiku psychologie práce, organizace a řízení. Dále se zabývá problematikou duševní hygieny a stres managementu. Kromě pedagogické a výzkumné činnosti se věnuje psychologickému a personálnímu poradenství jak v akademickém prostředí, tak v podnikové praxi. Je ředitelkou poradenské společnosti P & P Interconsult, spol. s r. o. a autorkou či spoluautorkou řady učebnic a populárně naučných monografií i článků v odborném a denním tisku.

PhDr. Martin Cipro – je absolventem FF UK Praha. Působí jako psycholog v oblasti firemního a individuálního poradenství. Spolupracuje s katedrou psychologie a sociologie řízení na FPH VŠE v Praze v pedagogické oblasti a je spoluautorem některých jejích publikací. V odborné praxi se zaměřuje na psychodiagnostiku v personálním poradenství, na výběrová a rozvojová Assessment Center a na tréninky komunikačních a sociálně manažerských dovedností, efektivity týmové práce, obchodního jednání a na antistresové programy. V poslední době se specializuje na individuální analytické koučování. Je externím poradcem a personálním auditorem několika mezinárodních koncernů i menších českých firem.

PhDr. Emilie Franková, Ph.D. – je absolventkou jednooborové psychologie na FF UJEP v Brně, titul Ph.D. získala na FSS MU v Brně. Je odbornou asistentkou na katedře psychologie a sociologie řízení FPH VŠE v Praze. Ve své pedagogické, výzkumné a poradenské praxi se věnuje individuální, týmové i organizační tvořivosti, organizační kultuře podporující tvořivost a inovace, tvůrčím stylům vedení, asertivitě, sebepoznání a kvalitě života. Na tuto problematiku zaměřuje rovněž semináře a výcvikové kurzy pro manažery a specialisty v praxi. Dlouhodobě spolupracuje s Českou společností pro jakost. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací.

Doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. – je absolventkou fakulty obchodní VŠE a jednooborové psychologie na FF UK v Praze, kde také získala titul Ph.D. Dlouhodobě působí na katedře psychologie a sociologie řízení VŠE v Praze a v Akademické psychologické poradně VŠE. Ve své pedagogické a odborné práci se zabývá problematikou psychologie práce a řízení a tréninkem sociálních a manažerských dovedností. Má rozsáhlé zkušenosti s jejich výcvikem u studentů i řídících pracovníků. V současné době se věnuje koučování manažerů a zabývá se výzkumem stylu vedení lidí. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací.

PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. – je absolventkou jednooborové psychologie na FF UK v Praze, kde také získala titul Ph.D. Dlouhodobě působí na katedře psychologie a sociologie řízení FPH VŠE v Praze jako odborná asistentka. Ve své pedagogické a výzkumné práci se věnuje problematice psychologie práce a řízení, tréninku komunikačních, sociálních a manažerských dovedností, psychologickému a profesnímu poradenství, psychologické diagnostice a výběrům pracovníků, managementu diverzity a genderové problematice. V těchto oblastech působí rovněž v podnikové sféře jako konzultantka a lektorka. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací.

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press

brož., 165 x 235 mm, 360 str.,
doporučená cena 420 Kč,
obj. číslo 0903, ISBN 978-80-7261-198-0

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *