banner_left
Knihy

Strategicky zaměřené manažerské účetnictví

V posledních dvou desetiletích došlo v podnikatelském prostředí k celé řadě změn, které zasáhly většinu oblastí podniku. Technický rozvoj, rozvoj informačních technologií, odbourávaní bariér pro pohyb kapitálu znamenají zostření konkurence a dennodenní boj firem o udržení tržního podílu. K zajištění dlouhodobého rozvoje firmy nestačí sledovat pouze hodnotové výsledky, ale je třeba se orientovat také na další oblasti, zejména na vztahy se zákazníky a postavení na trhu, zavádění nových výrobků, vysokou kvalitu výkonů a využití kvalifikace zaměstnanců.

Všechny tyto faktory se podílejí přímo či nepřímo na dosahovaných hodnotových výsledcích, na tvorbě zisku a v konečném efektu i na tržní hodnotě firmy. Zároveň kladou další požadavky na systém řízení jako celek a zejména na informační systém.

Změněné podnikatelské prostředí vytváří i nové podmínky pro využití manažerského účetnictví. Role manažerského účetnictví již nespočívá pouze v zaznamenávání skutečností o činnosti podniku (o vývoji jeho ekonomické situace), ve vyhodnocování a analýze zjištěných informací, jež slouží k rozhodování a k určování úkolů. Tyto funkce pochopitelně mají i nadále své místo v systému řízení, zejména pokud napomáhají k zajišťování hospodárnosti, efektivnosti a optimalizace podnikových činností. Rozvoj informačních a komunikačních technologií z velké části vyřešil technickou a zpracovatelskou stránku manažerského účetnictví, a jeho úloha se tak projevuje spíše v zajišťování co nejlepší vypovídací schopnosti informací, variability informací a v naplňování požadavků vyplývajících ze změn ve stylu a způsobu řízení. Manažerské účetnictví se však stále více orientuje i na strategické řízení podniku, dlouhodobé ovlivňování nákladů, výnosů a dalších faktorů, které podporují realizaci podnikových cílů.

Nová kniha zkušené konzultantky a auditorky Libuše Šoljakové Strategicky zaměřené manažerské účetnictví (nakladatelství Management Press, brož., 208 str., doporučená cena 290 Kč) se proto zaměřuje na současné trendy ve vývoji manažerského účetnictví, na změny a inovace jeho nástrojů a metod. Reaguje na časté výhrady vůči tradičnímu pojetí manažerského účetnictví, které se orientuje především na operativní a taktické řízení.

Cílem knihy je představit manažerské účetnictví jako otevřený systém založený na multikriteriálním přístupu k řízení a měření strategického postavení podniku, integrujícím finanční a věcné informace, interní informace a informace z externího prostředí, informace relevantní z dlouhodobého i z krátkodobého hlediska. Kniha dále uvádí možnosti modifikace a rozšíření známých metod a nástrojů manažerského účetnictví – kalkulací, rozpočtů, analýz odchylek apod., aby vyhovovaly požadavkům moderního strategického managementu vycházejícího z koncepcí jako lean management, reengineering, benchmarking, value chain analysis, total quality management či just in time.

Kniha je určena studentům ekonomických fakult jako základní či doporučená literatura v kursech zaměřených na manažerské účetnictví, controlling, ale i strategický management. Inspiraci v ní budou nacházet také podnikoví manažeři, kteří pro svá rozhodování využívají informací manažerského účetnictví, a rovněž i specialisté v oblasti controllingu, účetnictví, finančního řízení a analýzy, kteří takové informace předkládají.

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press

Doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.
Pedagogicky působí na katedře manažerského účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Dlouhodobě se věnuje problematice manažerského účetnictví, controllingu, interního a externího reportingu. Je autorkou a spoluautorkou knižních publikací, učebních textů a odborných článků v této tematické oblasti. Pravidelně přednáší na zahraničních a tuzemských konferencích. Působí jako zkušební komisař Komory auditorů České republiky a v rámci systému certifikace účetních ACCA, je členkou Evropské asociace účetních (EAA) a Americké asociace účetních (AAA). Auditor a partner mezinárodně orientované poradenské společnosti Alfery & Audit s. r. o.

brož., 165 x 235 mm, 208 str.,
obj. číslo 0907, ISBN 978-80-7261-199-7
doporučená cena 290 Kč

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *