banner_left
banner_right
Knihy

Retail marketing

Ve své nové knize Retail Marketing se její autoři, zkušení marketingoví odborníci Vladimír Bárta, Ladislav Pátík a Milan Postler, zabývají jednoznačně vymezenou oblastí, jíž je uplatnění marketingu v obchodních organizacích, tj. v podnikání zaměřeném na oblast obchodu, ať jsou to především obchodní řetězce nebo i jiné, převážně maloobchodní formy zprostředkování prodeje.
Publikace přináší ucelený soubor aktuálních poznatků v dané oblasti a postihuje i nejnovější marketingové trendy, a to vzhledem k možnostem jejich praktického uplatnění v oblasti retailingu. Autoři důkladně mapují všechny významné změny, k nimž dochází i v podnikatelském prostředí obchodních firem. Jde pochopitelně nejen o změny spotřebitelské poptávky a její struktury, ale i o zvyšující se intenzitu konkurence, která klade nové nároky na potřebu autentické diferenciace, o skutečnost, že „udržitelná spotřeba“ se stává vážným globálním problémem, o zvýšené nároky spotřebitelů na společenskou odpovědnost firem, ale i o důsledky finanční krize a ekonomické recese.

Svůj přehledný a systematický výklad autoři rozdělují do šesti kapitol. V kapitole 1 – Charakteristika současnosti jako východisko pro uplatnění marketingu – zdůrazňují aktuálnost předkládané publikace – v situaci charakterizované především rostoucí koncentrací obchodu při současné diferenciaci spotřebitelského trhu, provázené změnami v poptávkovém, ale i společenském chování. Kapitola 2 – Marketing jako východisko retail marketingu – prezentuje základní principy marketingu jak z hlediska jeho chápání jako filosofie podnikání, tak z hlediska jeho funkcí, včetně zásad provedení situační analýzy, která je nezbytná pro vlastní stanovení strategie i volbu konkrétních nástrojů marketingového mixu. Jednu ze stěžejních částí díla z pohledu předmětné oblasti podnikání představuje kapitola 3 – Marketingová segmentace trhu a chování spotřebitele. Značná diferenciace trhů, kdy řešení přání a požadavků zákazníků nabývá postupně až podoby individuálního přístupu, pochopitelně vede ke zvyšování významu marketingové segmentace trhu. Kapitola 4 – Značka a její význam pro retail marketing – charakterizuje základní atributy značky a soustřeďuje pozornost čtenářů na budování a řízení značky a jejich strategii. Zvláštní místo v tomto kontextu zaujímají značky obchodu („privátní“ značky), kdy v řadě případů, zejména u spotřebního zboží, získávají dominantní roli, přičemž značka výrobce svou původní roli ztrácí. Kapitoly 5 – Marketingové a komerční komunikace – a kapitola 6 – Formy komerčních komunikací uplatňované v retailingu seznamují s principy a širokou škálou nástrojů komunikační politiky, včetně jejich hodnocení a vývojových tendencí. Současným trendům odpovídá i důraz na programy loajality.

Publikace, která je doplněna mnoha názornými praktickými příklady a ilustracemi, je určena jak studentům vysokých škol se zaměřením na obchodní podnikání, tak i vedoucím a výkonným pracovníkům retailingových řetězců, ale rovněž živnostníkům, kteří podnikají v maloobchodu či velkoobchodu.

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press

váz., 165 x 235 mm, 328 str.,
ISBN 978-80-7261-207-9
doporučená cena: 440 Kč

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *