Knihy

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Druhé, aktualizované vydání publikace Jaromíra Vebera, Aleny Pláškové a Marie Hůlové Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, kterou s podtitulem Legislativa, systémy, metody, praxe připravilo nakladatelství Management Press, reaguje na aktuální požadavky praxe – jde zejména o potřebu „preventivního“ přístupu k otázkám kvality, vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v činnosti jak podnikatelských subjektů, tak i dalších organizací.

Protože většina doporučených postupů, praktických opatření, zpětnovazebních aktivit atd., týkajících se kvality, managementu zaměřeného na ochranu životního prostředí i na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, má řadu společných rysů, pragmaticky uvažující organizace se snaží tyto řídicí aktivity v maximální míře sjednotit s cílem eliminovat některé duplicitní činnosti. Výjimečné nejsou ani případy, kdy péče o kvalitu, environment a bezpečnost práce spadá do pravomoci jednoho útvaru a je řízena jedním manažerem. Pokud se organizace rozhodne pro certifikaci těchto manažerských systémů, opět se prosazuje snaha je sjednotit a provádět certifikaci při jedné návštěvě pracovníků certifikačního orgánu.

Publikace proto nabízí soubor doporučení, jak postupovat při vytváření jednotného (integrovaného) manažerského systému zaměřeného na kvalitu, environment, bezpečnost a ochranu zdraví při práci.. Autoři přitom vycházeli zejména z požadavků mezinárodních norem ISO řady 9000 a 14 000 a normy ČSN OHSAS 18 001 a v omezené míře uvádějí i některé další požadavky, např. „modelu excelence“, jak je vymezila Evropská nadace pro řízení jakosti (EFQM), nebo přístupů EMAS uplatňovaných jako alternativa normy ISO 14 001 ve strukturách EU.

Autoři publikace předkládají univerzální metodiku pro implementaci a udržování systémů managementu kvality, environmentu a bezpečnosti, která se může uplatnit v podnikových organizacích působících v různých podnikatelských odvětvích i v organizacích veřejného sektoru, včetně organizací neziskových – a to jak v zájmu získání a udržení konkurenční výhody, tak i dosažení shody s normativními požadavky i zásadami odpovědného „občanství“ organizací. Výklad doplňují přehled nejdůležitějších metod a technik používaných při zajišťování kvality, environmentu a bezpečnosti a příklady z praxe – s přihlédnutím k různým aplikačním oborům i velikosti organizací.

I když je publikace přednostně určena pro praxi jako pomůcka pro pracovníky organizací, které se rozhodnou zavádět či rozšiřovat uvedené manažerské systémy, uplatnění nepochybně najde i mezi posluchači vyšších odborných škol a vysokých škol, kteří se touto tematikou v rámci své přípravy zabývají.

O autorech:
Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. – absolvent fakulty výrobně ekonomické VŠE v Praze (1977), profesor (2002) v oboru podniká ekonomika a management. Vedoucí katedry managementu na VŠE (od roku 1994). Odborné zaměření: produktový a provozní management, management kvality a environmentu, prosperita a výkonnost organizací. Manažer kvality (DGQ a EOQ), absolvent tréninkového kursu pro experty-hodnotitele modelu EFQM a pro auditory EMS. Autor pěti odborných publikací, řady vysokoškolských skript, více než sta odborných statí. Poradce podniků a institucí zejména při zavádění systémů managementu kvality a environmentu (cca 70 úspěšných aplikací).

Ing. Alena Plášková, CSc. – absolventka VŠE v Praze, dlouholetá členka katedry managementu VŠE, odborný garant čtyř předmětů zaměřených na problematiku managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Autorka a spoluautorka řady publikací, vysokoškolských skript, odborných článků, statí ve sbornících apod. Odborné zaměření: management kvality, environmentu a bezpečnosti práce se zřetelem na zlepšování, metody a techniky, ekonomické aspekty, měření spokojenosti zákazníků a hodnocení kvality výrobků a služeb. Držitelka certifikátu DGQ a EOQ Quality Manager, národního certifikátu Manažer CAF. Od roku 2001 předsedkyně České společnosti pro jakost.

Ing. Marie Hůlová, CSc. – absolventka obchodní fakulty VŠE (1973). Od roku 1978 dosud se zabývá zejména problematikou kvality a jejím řízením. V současnosti se kromě řízení kvality věnuje také tematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a statistickým metodám řízení kvality. V této oblasti publikovala řadu vysokoškolských skript a odborných statí. Je členkou rady expertů sekce movitého majetku Institutu oceňování majetku při VŠE a členkou lektorského sboru České společnosti pro jakost.

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce
J.Veber, A.Plášková, M.Hůlová
brož., 165 x 235 mm, 360 str.,
ISBN 978-80-7261-210-9
doporučená cena 520 Kč

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *