Výzkum trhu

SIMAR provedl první kontrolu výzkumů a setkal se se zadavateli

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR představilo na společném jednání se zadavateli, které se uskutečnilo 17. května, výsledky první pilotní kontroly v členských agenturách a otevřelo diskuzi o jejich další podobě.

Výsledky podrobně představil Stanislav Zahradníček, výkonný ředitel SIMARu, který byl členem kontrolní skupiny. Ve vylosované agentuře byly vybrány k prověření dva výzkumy – kvalitativní (testování marketingových materiálů) a kvantitativní (omnibus). Kontrola se zaměřila na dodržení postupů dle schválených pravidel SIMAR. „Kontrolní skupina nezjistila žádné závažné porušení kvalitativních standardů ani interních pravidel agentury, a to ani v kontrolovaném kvantitativním ani v kontrolovaném kvalitativním výzkumu. Mezi zjištěné dílčí závady patří využití tazatelů zařazených na blacklistu SIMARu, nevložení účastníků hloubkových rozhovorů do databáze SIMARu a nepodepsání tazatelů na kvótních listech,“ uvedl Stanislav Zahradníček.

„Účastníci schůzky vyjádřili přesvědčení, že současný systém kontrol je krokem vpřed a bylo by užitečné v kontrolách pokračovat a do konce tohoto roku vyhodnotit a upravit. Jako důležité se jeví zpřesnění charakteristik nedostatků, způsobu publikace výsledků a doplnění kontrolní skupiny o další členy o odborníky z výzkumu z komerční i akademické sféry,“ říká Eva Veisová, předsedkyně sdružení SIMAR. Mezi diskutované téma patřil blacklist, tedy seznam tazatelů, s nimiž agentury odmítají spolupracovat kvůli porušení pravidel (například falšování dotazníků). SIMAR hodlá v nejbližší době svá pravidla v této i v jiných oblastech novelizovat a dále je zpřísnit.

Účastníci se rovněž shodli na tom, že bude nutné provádět větší počet kontrol. To však bude možné jen za předpokladu vyřešení jejich financování, které je zatím plně hrazeno z prostředků sdružení. Agentury by přitom uvítaly spoluúčast zadavatelů. Zástupci zadavatelů se nicméně shodli na tom, že budou při výběrových řízeních přihlížet k tomu, že členské agentury SIMAR zavedly kontrolní mechanismy, a tím zaručují dodržování oborových standardů.

-red-

Čtěte také