Marketing

Resumé Slovak Retail Summit 2017

V Bratislave sa v dňoch 24.4.-26.4.2017 konala Medzinárodná konferencia o obchode a marketingu. Nosným heslom bolo: „Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky“ – citát Herakleitosu z Efezu.

Konferencia sa konala pod gesciou Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia obchodných spoločností, výrobných spoločností, médií, rôznych agentúr a aj zástupcovia Ekonomickej univerzity v Bratislave. Organizátorom konferencie je INCOMA Slovakia.

Konferencia začala 24.4. podujatím Speed dating – F2F Meeting – uskutočnilo sa 133 informačných rokovaní na podporu regionálnych výrobcov, pestovateľov a chovateľov. Išlo o bezplatné podujatie, s cieľom rozvíjať nové formy podpory slovenskej ekonomiky, ako súčasť 21. ročníka konferencie o obchode v rámci aktivít spoločenskej zodpovednosti INCOMA Slovakia.

Obsah ďalších dvoch konferenčných dní bol takýto:

  • Trendy v obchode
  • Jednota a boj protikladov
  • Ako zasiahnuť zákazníka v digitálnom veku
  • Dáta nie sú zaujímavé, ale odpovede z nich áno
  • Budovanie značky a lojalita zákazníka je cesto ako sa presadiť na trhu
  • Koniec predavačov v obchode?
  • Miesto predaja má byť sexy
  • Angažovaní spotrebitelia, hrozba alebo príležitosť?
  • Perspektívne formy podnikania v obchode

Prezident Zväzu obchodu Konštiak hovoril o vzťahu výroba-obchod, vzťah k domácim výrobcom aj pestovateľom a zaoberal sa aj makroekonomickými ukazovateľmi, napr. pokles nezamestnanosť do roku 2019 na 6,2 %. Nosnou témou bola duálna kvalita potravín v stredoeurópskom priestore EÚ. Otázka podielu slovenských výrobkov a kvalita potravín, postavenia potravinárov a poľnohospodárov, spolupráca so sektorom obchodu boli obsahom vystúpenia ministerky pôdohospodárstva pani Matečnej. A štátny tajomník Ministerstva hospodárstva pán Chovanec hovoril o administratívnych obmedzeniach podnikania, balíčkoch predpisov, generačnej výmene manažmentu podnikov a dopade na vzťahy medzi výrobcom aj obchodom.

Diskusné fórum Jednota a boj protikladov – podstatou javov a procesov. Rozpory protikladov sú veľké, je čas zmeny, nachádzať harmóniu vo viacerých oblastiach. Ako prvé odznelo vystúpenie pán Katriaka, člena predstavenstva Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR s názvom: Súčasný stav a hľadanie vhodných foriem podpory domácej produkcie a spoločná celoeurópska legislatíva proti nekalým obchodným praktikám v spojitosti s previerkami kontrolných orgánov a porušovaním právnych predpisov.

Riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska Halgašová vystúpila s témou Zdravotný stav poľnohospodárstva a potravinárstva na Slovensku 2017. Hodnotila vývoj produkcie vybraných druhov poľnohospodárskych produktov, stagnácia poľnohospodárstva, nedostatok pracovníkov a otázka podpory štátu, pokles výroby a analýza potravinovej sebestačnosti SR. Nízky podiel slovenských výrobkoch na regáloch obchodných reťazcov s hodnotením makroekonomických ukazovateľov a navrhovanými zmenami v sektore. Generálny riaditeľ sekcie potravinárska a obchodu z Ministerstva pôdohospodárstva Lapšanský rozprával o: Kvalitné potraviny pre spotrebiteľa a Podpora potravinárskeho priemyslu. Hodnotil objem slovenských výrobkov na regáloch obchodných reťazcov – 40 % podiel. Hodnotil nekalé obchodné praktiky v obchode.

Legislatíva a podnikateľské prostredie bolo témou vystúpenia generálnej riaditeľky Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstvo hospodárstva SR Letašiovej. Nosnou témou bolo zlepšovanie podnikateľského prostredia v SR. Prezidentka Vidieckej platformy Gallová prezentovala nielen platformu, ale aj spôsob komunikácie, spolupráce farmárov, obchodu, predaj biopotravín priamo z polí. Tomáš Drtina generálny riaditeľ GFK SK a CZ venoval pozornosť náročnému spotrebiteľovi, jeho požiadavkám na kvalitu, služby, pohodlie, rýchlosti dodania objednaného tovaru, dôraz kladie na úsmev. Zmenila sa kúpna sila spotrebiteľov, ktorí sa snažia žiť zdravým životným štýlom. Aktuálne spotrebiteľ môže využívať zdieľanie výrobkov s cieľom ušetriť. V obchode do roku 2020 očakáva zmena funkcií nákupných centier na voľnočasové aktivity, nielen nákup, rozširovaniu sféry služieb.

Diskusné fórum Ako zasiahnuť zákazníka v digitálnom veku. Data nie sú zaujímavé, ale odpovede z nich áno. Veľké množstvo dát a ako ich efektívne využívať. Ako získať z dát konkrétne informácie a odpovede. Ucelené a prehľadné. Ako zasiahnuť zákazníka v digitálnom veku, ponúknuť mu správne informácie podľa nákupného procesu. Mobilný zákazník využívaním omnichannelu retaillingu – nástroj rastu spokojnosti so zákazníkom aj konkurenčnej výhody. Richard Walitz – viceprezident Mastercard AT, CZ, Sk spomínal „mocné“ dáta získavané nakupovaním cez mobily, tablety, sociálne médiá. Dochádza k zjednodušovaniu platieb, mastepass – použiteľné pre dopravu, vstupenky, nákupy, parkovanie a iné služby. Pani Revallová z GS1 Sk venovala pozornosť našim potravinám, označovaniu potravín, využívanie nových typov označení pre zjednodušenie obchodných transakcií.

Martina Homoláková z „26 house“ hovorila o digitálnej gramotnosti generácie Z, ktorá žije svet smartfónov, tabletov a iných digitálnych zariadení. Pri plánovaní výstavby retailových objektov, ale ako súčasť maloobchodnej stratégie s tým treba počítať a tým aj zacielením ponuky, pripojením do sietí, ako udržať zákazníka a čo treba urobiť. Napríklad využívať šiesty zmysel, zmyslový marketing, dosiahnuť interaktívneho spotrebiteľa. Jaroslav Klein z Kaso Technologies – spomínal shopiňo procesy – start up – pre mobilné aplikácie tvorba nákupných zoznamov do prednákupného procesu a to čiarovým kódom, hlasom, informáciami z letákov. Má sa vytvoriť tlak na vznik nákupnej zvyklosti.

Diskusné fórum Budovanie značky a lojalita zákazníka je cestou, ako sa presadiť na trhu. Budovanej silnej značky a verní zákazníci sú podmienkou z úspechu. Zaplniť medzeru, spolupracovať, umiestniť predajňu . Dôležité je okrem uvedených ponúknuť produktové inovácie, kvalitný personál, príjemné prostredie, vhodná cena, vnímanie spoločnosti či produktu. Otázkou je vernosť zákazníka. Čo je rozhodujúce pre vernosť. Ako prostriedky využiť efektívnejšie? Shak Vasiliou z RetailZoom sa zameral na retail zoom a jeho metriky, ako sú cena, frekvencie, hodnoty, životný cyklus produktu. Zdôrazňuje význam riadenia vzťahov so zákazníkmi. Zuzana Kágerová riaditeľka z M.Ber sa venovala budovaniu značky, ktorá je založená na Inováciách a Trendoch, Dizajne obalov, Ľuďoch a vzťahoch, Leadeship. Odporúča byť prvý v inováciách, byť prvý na trhu. Emil Huraj obchodný a marketingový riaditeľ z NAY sa zameral na oblasť, ako zaujať zákazníka. Zisťovať záujmy a potreby zákazníkov a orientovať sa na ne. Generálny riaditeľ Pócs zo STOCK Slovensko spomínal hry a súťaže, motivačné pre nákupné rozhodnutia spotrebiteľa.

Ďalšie diskusné fórum bolo zamerané na Koniec predavačov v obchode? Bude reálne, či z obchodov sa stratia predavači a technika ich nahradí. Ak sa tak nestane, aký má byť predavač budúcnosti, čo má ovládať, aký je názor zákazníkov? Na základe prieskumov chýbajú odborníci – tovaroznalci a popri tom aj tí, ktorí musia zvládnuť zručnosti pri používaní nových technológií. Pritom sa opakovane objavuje potreba osobného kontaktu, sociálnych vzťahov. Pritom obchodný personál musí zvládať komunikáciu, a to nielen na odbornú tému. A kde nájsť takýchto odborníkov.

Slouka z Mastercard a zástupca Shell uvádzal digitalizovanie platobných kariet do mobilných telefónov a tak platiť napríklad na čerpacích staniciach. Platobné karty sa budú objavovať aj v náramkoch, čo zjednoduší bezhotovostný platobný styk. Blaščák z DM drogeriemarkt uvádzal, aký musí byť dnešný obchodník, aké sú nároky na obchodníka – predavača drogériového tovaru, formou duálneho vzdelávania je potrebné nastaviť vzdelávanie pre aktuálne potreby trhu. DM majú vlastné vzdelávanie zamestnancov. K tejto téme vystúpila aj riaditeľka portálu Profesia Molnárová. Dariusz Denicki zo SAPu Poľsko.

V tento deň sa uskutočnil aj GALAVEĆER „Hviezdy retailového neba“ Program bol bohatý, udeľujú sa Merkúrov rad prestížne ocenenie osobností, či organizácií, ktoré udeľuje ZOCR SR pri príležitosti konania tradičnej medzinárodnej konferencie. Udeľuje sa aj Múza Merkúra Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty ohodnotiť najkreatívnejšie marketingové a komunikačné projekty v oblasti retailu realizované na Slovensku. Ocenené spoločnosti za rok 2016 sú na webe http://www.muzamerkura.sk/. Mastercard Obchodník roka 2016 udeľuje ocenenie podľa jednotlivých kategórií. Info na https://www.obchodnik-roka.sk/.

Konferencia pokračovala tretí deň diskusiou na tému: Angažovaní spotrebitelia, hrozba alebo príležitosť? Rôzne prieskumy uvádzajú prehľady o rôznych spotrebiteľských testoch. Aké boli použité metódy získania informácií, ako boli údaje spracované, ako porozumieť číslam a výstupom. Je dôležité investovať do vzdelávania spotrebiteľa podnikateľskou verejnosťou. Ako predchádzať krízovým situáciám. Ako teda obchod a jeho dodávatelia vzdelávajú spotrebiteľov a upozorňujú na dôležité témy rôznych oblastí. Diskutovali účastníci: Csengeri panel servis direktor z Gfk, ústredná riaditeľka SOI Machútová, Potravinárska komora SK a predseda AVNM Pavelka, konateľ TIERRA VERDE Schätzer.

slovak_retail_summit_2

Ďalšie diskusné fórum malo tému: Miesto predaja má byť sexy. Keď predajná plocha nie sú iba metre štvorcové. Miesto, ktoré je impulzom nákupu. Vhodné na systematickú komunikáciu so zákazníkom, ovplyvňujúcu nákupné a spotrebiteľské správanie. Je to priestor spolupráce obchodu a dodávateľov. Diskutovali Managing direktor Kontra z Wiktor Leo Burnett, Marketing Manager Kamiňská z La Lorraine, Sales Direktor Konečný z QEX, Executive manager Čanecý z LPP Slovakia.

Diskusné fórum Perspektívne formy podnikania v obchode sa zameralo na franchising ako odbytový systém s perspektívou. V EÚ je približne 80 %-ná úspešnosť tohto formátu a je silným faktorom zamestnanosti. Aká je úspešnosť podnikania v tejto oblasti. Má tento systém aj nevýhody a aké, aké iné formy podnikania možno pokladať za perspektívne. Diskutujúcimi boli: člen predsedníctva GastroNet a.s. Bratislava Šétaffy, viceprezident CBA Slovakia Kocúrek, konateľ PSK FOOD Slovakia Hammer, analytik T.E.R.N.O Drahovský.

Posledným fórom bol Svet obchodu blízkej budúcnosti. Hodnotil zmeny trendov v obchode vplyvom informačných technológií. Nastúpi výrazná decentralizácia a anonymné globálne trhovisko blízkej budúcnosti? Aké možnosti ponúkajú informačné technológie klasickým retailerom? Držia s nimi krok? Ako sú na tom ďalšie odvetvia spojené s obchodom. Rozšírená realita v oblasti logistiky je realitou, a čo na to zákazník? Diskutovali konateľka Lidl SK Remich, Regional Head of Sales DHL Parcel Slovensko Hodnič, Tomáš Tiefenbach – CEO – z LURITY a spoluzakladať Pygmalios Pavele. Dosah na zmeny v logistike, dodanie tovaru do preplneného mesta, využívanie rôznych noviniek – napríklad dronov.

Celá konferencia sa uskutočnila v príjemnom prostredí hotela Holiday Inn v Bratislave s množstvom kvalitných diskutujúcich a veľmi zaujímavými okruhmi tém z oblasti obchodu, marketingu, nových technológií a ich využívaní v sektore obchodu. Celkovo sa konferencie zúčastnilo 287 účastníkov, diskutovalo 48 vystupujúcich vrcholových manažérov, riaditeľov z rôznych oblastí. Početné prezenčné stánky s novinkami v ponuke, množstvo partnerov aj médiá. Konferencia bola úspešná.

doc. Ing. Mária Dzurová, PhD., Katedra marketingu OF, EU v BA

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *