Marketing

Zaplněná aula VŠFS tleskala moderním trendům v marketingové komunikaci

Dne 13.10 uspořádala universita VŠFS v Praze již třetí ročník konference s názvem Marketingová komunikace a společnost. Na ní akademici ze sedmi vysokých škol z ČR a Slovenska, zástupci firem a studenti prezentovali a diskutovali moderní trendy v marketingové komunikaci.

Zaplněná aula si po zahájení funkcionáři vyslechla významné referáty rozdělené do 5 bloků, které skvěle moderoval doc. A. Hes a také glosoval výsledky výzkumů využitelné pro společnost a praxi.

Konference na rozdíl od těch komerčních konferencí umožnila akademickým pracovníkům ukázat podrobně výsledky své práce a jejich významný přínos pro společnost.

V prvním bloku nejprve prof. J. Světlík vysvětlil trendy negativní politické reklamy a komunikace a jejich vliv na volební výsledky v nedávných volbách. Ukázal názorně na příkladech a zejména na billboardech z celé republiky, jak moderní negativní politická reklama dokáže ovlivnit volební výsledky ve společnosti. Při tom vysvětlil i modely těchto kampaní a politické negativní reklamy a jejich programové působení na podvědomí a emoce voličů. Doložil názorně, na které informace a apely lidé reagují a na které nikoliv.

Ludvík Čichovský

Následně prof. Čichovský předložil zcela nový koncept marketingu a marketingové komunikace, tzv. marketingový minimalismus, kdy na číslech doložil a ukázal, že stačí jen 5 základních informací tedy: 1/ informační apel, 2/emocionální apel, 3/ užitek produktu, 4/ konkurenční výhoda, 5/ inovace a někdy i slevy a cenové bonusy, které působí jako rozhodující motivy ke koupi. Dále vysvětlil 7 principů nízkonákladové vícevrstevnaté komunikace a doložil na tvrdých datech, že tak lze současně snížit náklady na marketing až o 70 % a současně zvýšit efektivitu měřitelnou počtem obchodních případů, obratem a ziskem až o 130%. Účastníkům vše názorně ukázal na minimalistickém obalu sušenek BeBe dobré ráno – naměkko, které jako inovace byly ten den rozdávány ve stanicích metra. Na obalu jsou jen minalistické a nejvýznamnější informace jako úžasná aplikace marketingového minimalismu v praxi. Na závěr vystoupení pak prezentoval ještě třetí nový trend v marketingové komunikaci, kdy doložil, že všechny otázky sledující a monitorující spokojenost s čímkoliv kdekoliv v marketingu jsou chybně interpretovány, protože bylo prokázáno, že spokojenost lidí je primárně geneticky podmíněna a tak gen 5-HTT na 17. chromozónu člověka a jeho polymorfismus zcela mění pohled na marketingovou spokojenost i spokojenost s komunikací a normu ČSN Eu 9000 a 9001 založenou na monitoringu spokojenosti je třeba v celé Eu přepracovat a změnit i certifikace kvality firem podle této normy. Prostě biochemický marketing po neuromarketingu nově vysvětluje příčiny marketingových projevů člověka kauzálně ale i s důsledky a následky, jak lze najít na portálu www.marketingovenoviny.cz.

V debatě pak doc. Roubal, autor nového trendu marketingové sociologie v moderní společnosti tento poznatek podpořil a vyzval účastníky k zapojení do výzkumu dané problematiky. Jmenovaný také prezentoval auditoriu nové knížky s těmito trendy a výukový projekt marketingový minimalismus. Tato možnost dává prostor každému se marketingový minimalismus naučit třeba s využitím e-learningu nebo korespondenčního kurzu o 10 lekcích, kde jsou i workshopy a stavebnice komunikačních výstupů pro praxi.

Prof. Kusá a Dr.Grešková pak na generaci Y názorně dokládaly trendy role moderní marketingové elektronické komunikace generace Y ve spotřebitelském jednání a chování. Jejich poznatky navazují na výstupy projektu VEGA 1/0178/14 s názvem „Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov“ doc. Dzurové z Ekonomické university v Bratislavě. Autorky názorně ukázaly, jak chytré mobilní aplikace významně mění marketingovou a spotřebitelskou komunikaci a jednotlivé skupiny si vytvářejí své widgety appek v rámci appekonomického myšlení. Doc. Skořepa pak prezentoval, jak chytré mobilní aplikace podněcují k rozvoji nového trendu marketingu – marketingu zdraví a jeho marketingové komunikace v široké veřejnosti a to integrálně s využitím sociálních sítí. Uvedené mění komunikační a marketingové paradigma ve společnosti, protože tradiční komunikační modely a schémata v appmarketingové komunikaci neplatí. Člověk, který chce být zdráv má dvě možnosti 1) bud využívat appek ke sledování potravin a škodlivin v nich obsažených, pohybových aktivit svými appkami nebo 2)využít jak ukázal prof. Čichovský v monografii Nízkonákladová vícevrstevnatá marketingová komunikace, rozšířené reality z tvorby progresivních producentů, kdy stačí objektiv smartphonu zaměřit např. na kečup firmy Heinz a komunikátor ukáže všechna data o produktu včetně receptů aj.

Dr. V. Knihová ve skvělém referátu pak doložila, jak appky – chytré mobilní aplikace mění svět komunikace a mixují nové poznatky v komunikačních mixech firem i lidí v celé společnosti a mění zažité komunikační procesy, způsoby a paradigmata. Ukázala na nutnost optimalizace minimalis-tického grafického marketingového designu ikon appek a nutnost začlenit appmarketing do vzdělávacích kurikulí nejen vysokých ale i středních škol. V debatě se ukázalo, že appmarketing a produktový marketing musí být propojeny hned od navrhování produktu a to přes nový 11 vrstevnatý model produktu, který ukázal prof. Čichovský, kdy každá vrstva v daném modelu má svou hodnotově komunikační roli v marketingové appkomunikaci. Dr. Knihová ukázala také novou appku VŠFS jako úžasný výstup studenta této university. Nové propojení affiliate marketingu, storry tellingu, content marketingu a videomarketingu ve spojení s youtubery, blogery a vlogery a s nízkonákladovou vícevrstevnatou marketingovou komunikací se v appmarketingu stává novým trendem v marketingové sociologii i mobilním marketingu.

V další části tým -Dr. Grib a Dr. Čapkovičová a kol. prezentoval, jak se marketingová komunikace a ekoinovace podílejí na novém trendu environmentálního marketingu a environmentální marketingové komunikace v integritě na závěry summitu Země v roce 2015 v Paříži. Příklady ekoinovací v automobilovém průmyslu a jejich komunikace tak propojily výstupy konference do jednotného i recyklačního kruhu, kde se prezentují data od BMW i-3 a dalších 4 na Slovensku vyrábějících značek aut.

Ing.M. Šašek ukázal ve svém příspěvku významnou roli CRM v modifikaci ITVCRM – Information Technology Value Customer Relationships Management, tedy řízení vztahů se zákazníky B2B na bázi hodnot s využitím informačních technologií jako výstupů interní grantové agentury IGA VŠFS č. 7771 a doložil na datech role odběratelů a dodavatelů a jejich komunikace. Pokud se do tohoto poznání zapojí teorie kauzality po ose: příčína – jev – důsledek a následek, budou výzkumná data vysvětlena z hlediska příčin ale také důsledků a následků pro společnost a producenty v komunikační a hodnotové rovinách, jak zaznělo v debatě.

Doc. M. Kašík pak ve svém závěrečném referátu zcela zaujal přítomné tím, jak poutavě vysvětlil vývoj mediální krajiny, která kdysi přešla pod německé vlastníky s předpokladem velkých zisků a se změnou mediálních nosičů zpět pod české mediální oligarchy, jenž mění komunikační a hodnotové modely komunikace se zapojením nových medií a mobilních komunikátorů. Je pak otázkou kdy se principy nízkonákladové vícevrstevnaté novinářské komunikace v této mediální krajině projeví.

Nelze vyjmenovat všechny řečníky a diskutující. Ale všichni se shodli, že moderní trendy marketingu, marketingové komunikace podmíněné novými technologiemi vytvářejí nové typy komunikačních mixů, trendů, platforem, paradigmat, které je třeba monitorovat konferencemi tohoto typu a ukazovat firmám, studentům a celé společnosti jejich využitelnost pro praxi. Všechny výstupy budou k dispozici ve sborníku příspěvků. Pro účastníky konference bylo také přínosné, že dostali od autorů celou řadu monografií v elektronické verzi a mohli tak získané poznatky z přednášek si odnést na e-nosičích domů a studenti získali významné zdroje poznatků pro své studium.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *