Výzkum trhu

Působí reklama na koupi novin a časopisů?

Reklamu na nějaký tištěný titul – noviny nebo časopisy v poslední době slyšely nebo viděly téměř dvě třetiny obyvatel ČR. Nejčastěji se občanům ČR spontánně vybaví reklama na časopis ANO a Vlasta a deník Super. Nejčastěji se občané ČR setkávají s reklamou na časopisy v televizi. Nejvíce se líbí reklama na časopis Vlasta, Tina a Chvilka pro Tebe. Čtvrtina občanů České republiky tvrdí, že reklama na noviny a časopisy je k jejich nákupu nemotivuje nikdy, třetinu motivuje málokdy.

Společnost Taylor Nelson Sofres Factum položila v rámci svého programu FACTUM Omnibus několik otázek týkajících se vnímaní a vlivu reklamy na tisková periodika. Šetření, jehož výsledky uvádíme, proběhlo koncem listopadu 2001 (21.11.-28.11.) na reprezentativním vzorku 967 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.

Dvě třetiny občanů ČR (63,8 %) odpověděly, že v poslední době zaznamenaly nějakou reklamu na noviny nebo časopisy. Jsou to častěji ženy (72,9 %) než muži (54 %), osoby mladšího věku, bez rozdílu vzdělání. Obecně platí, že registrování reklamy přímo souvisí i se vztahem k inzerovanému titulu. Konkrétně čtenáři, respektive čtenářky periodika, si statisticky významně častěji vybavují reklamu na “svůj titul”. Jistou výjimkou je v tomto ohledu deník Super, jehož reklamní kampaň odstartovala v dubnu 2001, kdy začal vycházet jako deník.

A/ Spontánní znalost reklamy na tisková periodika

Respondenti nejčastěji spontánně uváděli, že se v poslední době setkali s reklamou na časopis ANO a Vlasta (13,8 %). Reklamu na časopisy si častěji vybavují ženy, občané ve věku od 45 let s nižším a středním vzděláním. Další poměrně často spontánně uváděným titulem je deník Super (13 %). Tuto reklamu častěji registrovali muži nad 45 let, osoby středního a vysokoškolského vzdělání. Dále je spontánně zmiňována reklama na časopisecké tituly: Story (8,8 %), Týdeník Květy ( 8,7 %) a Šťastný Jim (7,5 %). Reklama na časopisy oslovuje více ženy, a ty si ji také více pamatují.

Spontánní znalost reklamy (údaje v %)

Titul

Ano

ANO

13,8

Vlasta

13,8

Super

13,0

Story

8,8

Týdeník Květy

8,7

Šťastný Jim

7,5

Tina

6,3

Překvapení

6,0

Rytmus života

4,5

Žena a život

3,8

B/ Kde se v médiích s reklamou na noviny a časopisy nejčastěji setkáváte

Občané ČR se nejčastěji s reklamou na tištěná periodika setkávají v televizi (72 %). Tento reklamní nosič více uvádějí ženy. S radiem jako reklamním nosičem pro inzerci tištěných periodik (uvedlo 8%) se více setkávají muži. Inzerci novin a časopisů na billboardech registruje 6 % respondentů, spíše žen. Skutečnost, že muži více čtou denní tisk, má zřejmě za následek, že v tomto druhu media i častěji registrují inzerci na ostatní tištěná periodika (5 %).

Kde se s reklamou na noviny a časopisy nejčastěji setkáváte? ( údaje v %)

Televize

72

Radio

8

Billboardy

6

Denní tisk- noviny

5

Jiné časopisy

5

Letáky

3

Jinde

1

C/ Líbivost reklamy

Více jak polovina populace v ČR zastává názor, že reklama na tištěná média, kterou shlédli, se jim spíše líbila. Nejlíbivější je reklama na časopis Vlasta, Tina a Chvilka pro Tebe, líbila se 86 % respondentů. Naopak nejméně se líbí reklama na deníky Super a Blesk. Obecně se reklama na časopisy a noviny více líbí ženám, občanům bez rozdílu věku s nižším a středním vzděláním.

Jak se líbila reklama na: . … (údaje v %, dopočet do 100% tvoří odpovědi nevím, neodpověděl )

Titul

Velmi se mi líbila

Spíše se mi líbila

Spíše se mi nelíbila

Vůbec se mi nelíbila

Průměr

Vlasta

28,4

57,8

9,4

3,6

1,88

Tina

27,3

56,5

11,6

3,1

1,9

Chvilka pro Tebe

20,9

65,3

13,8

0

1,93

Týdeník Květy

27,6

46,7

18,2

5,0

2,01

Žena a život

23,3

57,0

11,4

8,2

2,05

Překvapení

16,8

62,4

15,7

3,4

2,06

Rytmus života

19,4

55,5

19,7

5,4

2,11

ANO

14,9

60,6

17,0

5,8

2,14

Šťastný Jim

15,4

59,3

13,5

9,0

2,17

Story

11,4

64,1

15,4

8,1

2,2

Blesk

0

47,5

32,4

12,2

2,62

Super

8,6

39,0

29,3

21,8

2,65

D/ Schopnost reklamy na noviny a časopisy motivovat ke koupi

Pouze desetina populace ČR (10,1 %) se podle svého vyjádření nechá ovlivnit reklamou a inzerovaný časopis či noviny si zakoupí. Jsou to především ženy, občané mladšího a středního věku, se základním popřípadě středním vzděláním. Naopak více než jedna čtvrtina populace (tj. 27%) tvrdí, že reklamou se ke koupi ovlivnit nenechá nikdy a třetina (34,0 %) se nechá ovlivnit podle svých výpovědí málokdy. V této skupině spíše převažují muži, osoby starší 60 let, se základním vzděláním. Čtvrtina (28,7 %) populace nemá jednoznačný názor, tvrdí, že reklama je ovlivní ke koupi v případě, když je zaujme některé z inzerovaných témat, jež jsou obsahem daného čísla. Konkrétnímu vábení podléhají více ženy, osoby mladšího věku se středním a vyšším vzděláním. Nepatrné množství populace, pouze 1,9 % tvrdí, že reklama je ovlivňuje za všech okolností a v každém případě. Tvrdí to o sobě především ženy, občané středních let se základním vzděláním.

Reklama motivuje, podle výpovědí respondentů, ke koupi titulu čtenáře deníků Super (17,4 %) bývá ovlivněno většinou nebo vždy) a deníku Blesk (12,1 % bývá ovlivněno většinou nebo vždy). U časopisů bývá reklamou ke koupi motivován větší podíl respondentů. Nejvíce ovlivnitelní jsou podle svých odpovědí čtenáři Šťastného Jima (většinou nebo vždy 24,3 %), Tiny (většinou nebo vždy 20,3 %) a Ženy a život ( většinou nebo vždy 23 %). Naopak nikdy se reklamou nenechají ovlivnit čtenáři deníku Právo (33,2 %) a časopisů Ring (21,2 %) , Reflex (18,9 %) a Vlasta ( 17,4 %).

Inspiruje Vás reklama na časopis k jeho koupi (údaje v %)

Vždy

1,9

Většinou ano

8,2

Někdy, když mne téma zaujme

28,7

Málokdy

34,0

Nikdy

27,0

Pro další informace kontaktujte:
Iva Petrová, Tel.: +420 2 2166 9159

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!