Knihy

Kniha „Psychologie podnikání“

Proč je někdo v podnikání úspěšný a jiný nikoli? Je to otázka štěstí či dobrého nápadu? Nebo mají úspěšní podnikatelé něco společného, podobně myslí, jednají a řeší obtížné situace, které v procesu podnikání nutně nastávají?
Odpovědi na tyto otázky přináší publikace kolektivu předních odborníků v oblasti psychologie podnikání, psychologie práce a manažerské psychologie vedeného Martinem Lukešem a Ivanem Novým Psychologie podnikání, kterou s podtitulem Osobnost podnikatele a rozvoj podnikatelských dovedností vydalo nakladatelství Management Press. Kniha pojímá problematiku podnikání z psychologického hlediska a zaměřuje se na psychologické a sociálně psychologické stránky podnikatelských rozhodnutí a činností. Zkoumá osobnost podnikatele, jeho postoje a způsoby jeho myšlení a jednání. Znalosti administrativních předpisů a toho, jak využít státních podpor v podnikání, jsou sice důležité, ale lídra trhu z firmy neudělají. Úspěch spočívá především v podnikateli samém. Nezáleží jen na štěstí, dostupných finančních prostředcích nebo vrozených předpokladech, ale na tom, jak každý podnikatel dokáže rozvíjet svůj podnikatelský potenciál.

Logika výkladu odpovídá časovému průběhu podnikání. U zrodu firmy stojí rozhodnutí, zda začít podnikat. V tomto stadiu si potenciální podnikatel musí uvědomit celkové podmínky svého podnikání, analyzovat své předpoklady a situaci, ve které se nachází. Dalším stadiem je již vlastní založení firmy, v němž začínající podnikatel objevuje, hodnotí a následně využívá tržní příležitosti. Navazuje kontakty, jedná s případnými obchodními partnery a shromažďuje zdroje (finanční, materiálové, lidské) nezbytné pro rozjezd firmy. Následuje stadium růstu firmy, které s sebou přináší požadavky na budování firemní kultury, překonávání bariér růstu, spolupráci se zahraničními partnery, ochotu učit se nové věci a v neposlední řadě péči o svůj zdravotní stav. Závěrečná část knihy je věnována předání firmy následovníkům a problémům s tímto stadiem spojeným, např. hledání vhodného nástupce a jeho přípravě, realizaci předání firmy apod. Zvláštní pozornost je v této souvislosti věnována rodinné firmě a střetům zájmů rodinných příslušníků při předávání firmy.

Kniha je založena na aktuálních poznatcích výzkumných pracovníků publikovaných ve světové odborné literatuře, ale vychází i z vlastních výzkumů autorů publikace, realizovaných mezi českými podnikateli. Je obohacena o řadu cvičení, která podnikatelům pomohou odhalit jejich podnikatelský potenciál, a případových studií z domácího prostředí, které názorně ilustrují, co podnikání v ČR obnáší.

Kniha je určena těm, kteří již podnikají, nebo o podnikání uvažují – studentům, nezaměstnaným i zaměstnancům, kteří chtějí více, než jim nabízí současné pracovní uplatnění. Je vhodná i jako vysokoškolská učebnice pro kursy podnikání, managementu malých a středních podniků a psychologie a sociologie práce a organizace.

O autorech:
Mgr. Ing. Martin Lukeš – vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na psychologii práce a organizace a podnikovou ekonomiku a management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na Syracuse University získal certifikát v oboru celoživotního vzdělávání v podnikání. Od roku 2001 působí na katedře psychologie a sociologie řízení VŠE v Praze, vede kursy Psychologie podnikání, Trénink sociálních a manažerských dovedností a Metody sociálně psychologického výzkumu. Výzkumně se věnuje především problematice podnikání, interkulturní psychologie a neziskového sektoru. Je vedoucím nebo členem devíti tuzemských a mezinárodních projektů a autorem či spoluautorem více než dvaceti odborných prací, publikovaných v České republice i v zahraničí. Ve společnosti ACE Media Ventures byl odpovědný za přijímání pracovníků a ve společnosti SIEMENS ČR zaváděl systém leadership development. Je členem předsednictva České asociace psychologů práce a organizace odpovědným za oblasti personální psychologie a psychologie podnikání. Působí rovněž jako nezávislý lektor a poradce především v oblastech manažerské psychologie, psychologie podnikání a interkulturní komunikace.

Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. – od roku 1992 působí jako vedoucí katedry psychologie a sociologie řízení na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Odborně se zaměřuje na problematiku sociálně psychologických a sociologických stránek podnikového řízení, zvláště pak na oblast vedení lidí, podnikové kultury a interkulturního managementu. V této tematické oblasti byl hlavním řešitelem mnoha výzkumných úkolů českých a německých grantových agentur. Je autorem či spoluautorem řady učebnic a odborných monografií, vydaných v České republice a v Německu (např. Spolupráce přes hranice kultur, Psychologie a sociologie řízení, Interkulturní komunikace v řízení a podnikání). Intenzivně spolupracuje s řadou zahraničních výzkumných a vzdělávacích institucí, zejména v německy mluvících zemích. Je hostujícím profesorem na univerzitě v Řezně a na Technické univerzitě v Braunschweigu. Velmi významná je také jeho poradenská a konzultační činnost pro známé mezinárodní i české firmy, působící v Německu, Rakousku a České republice.

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press.

brož., 264 str.
doporučená cena 340 Kč

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!