Knihy

Kniha „Drucker na každý den“

Kniha Drucker na každý den, jejíž český překlad připravilo a s podtitulem 366 zamyšlení a podnětů, jak dělat správné věci vydává nakladatelství Management Press (váz., 432 str., doporučená cena 490 Kč, z angl. orig. knihu přeložila Irena Grusová), je poslední novou knihou významného myslitele a zakladatele moderního managementu Petera F. Druckera, jenž nás opustil v listopadu loňského roku ve věku nedožitých devadesáti šesti let.

S editorskou přípravou knihy autorovi pomáhal jeho dlouholetý kolega z Claremont Graduate University Joseph A. Maciariello, znalec jeho díla a člověk, jenž podle vyjádření Petera Druckera „zná Druckera lépe než Drucker“.

Jak již podtitul knihy naznačuje, kniha přináší 366 pečlivě vybraných ukázek z celého Druckerova obsáhlého objevitelského díla, a to ve formě „kalendáře“ inspirativních „čtení“: každou stránku, resp. každý den uvádí autentická klíčová myšlenka, po níž následuje textová ukázka k určitému tématu a poté podnět k jednání a k účinnému uplatnění Druckerových myšlenek v praktickém životě.

Kniha přináší dosud nejucelenější a nejreprezentativnější průřez bohatým Druckerovým „zakladatelským“ dílem – ukázky z jeho klíčových knih, které vyšly v rozpětí téměř sedmdesáti let a jimiž položil teoretické základy managementu jako uceleného oboru a ovlivnil téměř každý aspekt jeho praxe, například koncepcemi decentralizace, „reprivatizace“, posilování pravomocí, znalostí v roli rozhodujícího ekonomického zdroje atd. atd.

Druckerovy pronikavé, avšak jasně a srozumitelně formulované myšlenky se dotýkají široké řady dalších důležitých témat, jako jsou např. určení skutečného oboru podnikání a účelu podniku, podniková strategie, marketing, společenská odpovědnost organizace, inovace, vedení a osobní rozvoj lidí, rozvoj manažerských dovedností, řízení změn, rozhodování, řízení času, ale také světová ekonomika, neziskové organizace…

Kniha tak skvěle dokumentuje i to, čím se Peter Drucker lišil od jiných myšlenkových vůdců, totiž že se kromě toho, jak podnik vynakládá a řídí své zdroje, zajímal i o to, jak takový podnik vnímá svou společenskou roli a společenskou odpovědnost, jaký je jeho hodnotový systém a jak ovlivňuje své odvětví, společenství, v němž působí, širší společnost a samozřejmě i život jednotlivců a jejich rodin.

Management Drucker nechápal jen jako „technický nástroj“ efektivního organizování ekonomických zdrojů, ale jako „svobodné umění“, jehož součástí jsou proto i zřetele historické, právní a společenskovědní a které se zabývá především lidmi, jejich společenstvími a hodnotami. Druckerův zájem se proto neomezoval jen na management podnikových organizací. Celoživotní pozornost věnoval i jeho uplatňování v organizacích veřejného a neziskového sektoru, ve státní správě a samosprávě, ve školství a zdravotnictví. Efektivní, výkonné organizace, v nichž lidé nacházejí svůj status a svou funkci, považoval za nutný předpoklad „fungující společnosti“, která je imunní vůči všem formám totalitarismu a je zárukou svobody a demokracie.

Svazek Drucker na každý den tak představuje nevyčerpatelný zdroj poznatků a praktických podnětů pro manažery a podnikatele, kteří chtějí být dostatečně připraveni, aby se dokázali vyrovnat s četnými výzvami, jimž musí ve svém každodenním pracovním i občanském životě čelit. Zpřístupňuje Druckerovo dílo také novým generacím manažerů a zájemců o management, kteří se chtějí důkladně zorientovat v předmětu svého zájmu a hledají k tomu spolehlivého průvodce.
Kniha vyšla v ediční řadě Knihovna světového managementu s přispěním RWE Transgas, a. s.

O autorovi:
Peter F. Drucker (nar. 19. 11. 1909 ve Vídni – zemř. 11. 11. 2005 v Claremontu v Kalifornii), jeden z největších myslitelů dvacátého a začátku jednadvacátého století, autor několika desítek knih, zakladatel a nejvýznamnější představitel moderního světového managementu, jeden z nejuznávanějších a nejvyhledávanějších poradců v oboru managementu. Spolupracoval s mnoha významnými firmami z celého světa, s vládními agenturami ve Spojených státech, Kanadě a Japonsku stejně jako s mnoha dalšími institucemi neziskového sektoru. Znamenitá byla i jeho pedagogická kariéra. Od roku 1942 působil jako profesor politologie a filosofie na Bennington College ve státě Vermont, později pak více než dvacet let jako profesor managementu na Graduate School of Business Newyorské univerzity. Od roku 1971 byl profesorem sociálních věd a managementu na Claremont Graduate School of Management v Kalifornii, která od roku 1987 nese jeho jméno.
Peter Drucker byl členem řady národních i mezinárodních odborných a učených společností, jeho dílo bylo oceněno mnoha čestnými doktoráty (univerzitami v Anglii, Belgii, Japonsku, Španělsku a Švýcarsku – a také pražskou VŠE ). Byl držitelem rakouských a japonských státních vyznamenání, v červenci 2002 převzal z rukou prezidenta Spojených států nejvyšší občanské vyznamenání USA – medaili Svobody – za svůj celoživotní přínos k rozvoji občanské společnosti.
Druckerovy knihy o managementu byly přeloženy do více než 30 jazyků; k nejvýznamnějším z nich patří tyto: Concept of the Corporation (1946), The Practice of Management (1954), Managing for Results (1964), The Effective Executive (1966), Management: Tasks, Responsibilities, Practices (1974), Managing in Turbulent Times (1980), Innovation and Entrepreneurship (1985), The Frontiers of Management (1987), Managing the Non-profit Organization (1990), Managing for the Future (1992), Managing in a Time of Great Change (1995).
Nejdůležitější knihy o ekonomice, společnosti, společenské a politické struktuře: The End of Economic Man (1939), The Future of Industrial Man (1942), The New Society (1950), The Landmarks of Tomorrow (1957), The Age of Discontinuity (1968), Pension Funds Revolution (1976), Toward the Next Economics (1981), The New Realities (1989), Post-Capitalist Society (1993).
Peter Drucker je dále autorem poutavé autobiografie Adventures of a Bystander (1987, 1991), dvou románů a několika svazků esejů. Byl častým a dlouholetým přispěvatelem mnoha magazínů a odborných časopisů (Harvard Business Review, The Economist, Industry Week, Foreign Affairs, The Atlantic Monthly) a pravidelným autorem sloupků a úvodníků pro The Wall Street Journal.
V českých překladech vyšlo v letech 1992 až 2006 v nakladatelství Management Press patnáct Druckerových knih, včetně dvou zásadních antologií, které k vydání osobně vybral a sestavil autor. První z nich (The Essential Drucker, česky: To nejdůležitější z Druckera) přináší ukázky z nejvýznamnějších Druckerových knih o managementu, druhá (A Functioning Society, česky Fungující společnost) pak shrnuje jeho nejvýznamnější myšlenky a eseje na téma společnost, společenství a politická struktura. Českého vydání patnácté z nich – knihy Drucker na každý den (The Daily Drucker, 2005), která – v podobě „kalendáře“– přináší zásadní průřez autorovým celoživotním dílem – se Peter Drucker již nedožil.
Platnost a podnětnost Druckerových myšlenek ovšem není omezena časem jeho fyzického života – lze očekávat, že jeho texty budou s nadšením, s úžasem, s překvapením i s vděčností objevovat nové a nové generace čtenářů.

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!