Výzkum trhu

Zpráva o valné hromadě Sdružení agentur pro výzkum trhu SIMAR

Valná hromada byla informována o přípravě nových webových stránek SIMARu. K 1.červenci se objeví na Internetu v novém designu, stránky budou daleko operativnější a měly by tak dále podrobněji informovat nejen o činnosti SIMARu, ale i o problematice celého oboru.

V mezidobí byl dokončen Industry Report za rok 2001 za členské agentury SIMAR a byl odeslán jak ESOMARu, tak EFAMRO. Tato podrobná informace o obratu a jeho struktuře prokázala, že obrat za členské agenturyv ČR výrazně v loňském roce stoupl a dosáhl částky 836 mil.Kč. V nejbližší době bude národním reprezentantem odeslán výkaz za celou ČR. Lze předpokládat, že podíl SIMARu se zvýší na 2/3 celkového obratu.

Byl projednán první návrh Systému profesionální kontroly SIMAR. Mělo by se jednat o podstatné „zvýšení laťky“ proti dosavadním kontrolám a zejména jejich postavení na nezávislou bázi. Návrh byl kladně zhodnocen. Systém bude dále propracováván a doplňován, přičemž rozhodujícím prvkem je získání nezávislých kontrolorů. V této souvislosti bylo uloženo dopracovat návrhy nových minimálních kvalitativních standardů, týkajících se telefonického dotazování a in-store testů. Ty by měly být projednány na zářijové VH.

Byla projednána oficiální žádost holdingu PCCS o členství v SIMARu. V souvislosti s předchozí úpravou Stanov SIMARu i s tím, že se jedná o subjekt – z hlediska své činnosti – poněkud odlišný od stávajících členů, bylo uloženo předsednictvu připravit upřesněný podklad o cílech a zaměření SIMARu, způsobu jeho práce, zabezpečení garancí dodržování mezinárodně platných kodexů, atd. Pracovníci PCCS budou také přizváni ke spolupráci při zpracování minimálního standardu pro telefonické dotazování.

VH SIMAR byla informována o zapojení SIMARu jak do mediální činnosti a spolupráce, především s různými medii. Převzala garanci při spolupráci s AKA v rámci soutěže EFFIE 2002, s ATOZ při hodnocení soutěže „Výrobky roku 2002“ a s M.I.P. při přípravě 10. mezinárodního veletrhu REKLAMA A POLYGRAF 2003. Zástupci SIMARu se aktivně zúčastnili i kulatého stolu APRA a časopisu Strategie o veřejných soutěžích.

VH byla informována o zasedání Boardu EFAMRO (European Federation of Associations of Market Research Organisations) v Praze 17.května 2002 a o mezinárodním setkání asociací výzkumu trhu v Londýně v dubnu 2002.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!