Management

Strategie, základ Vaší budoucnosti

Faktorů, které v dnešní době určují úspěch či neúspěch společností je mnoho. Jedním z velice důležitých a rozhodujících faktorů je nepochybně firemní strategie. Bez kvalitní strategie, která by měla vždy vycházet z komplexní analýzy, během několika málo následujících let nemá společnost šanci na přežití. Tato situace je dána především narůstajícím konkurenčním tlakem a postupnou globalizací, která je podpořena plánovaným vstupem do EU.

Přesto se v současné době se ještě setkáváme s názorem, že strategie jsou pouze pro velké společnosti. Není tomu tak. Strategie je důležitá pro každou firmu či společnost, která chce uspět na současném trhu. Proto lze hovořit o tom, že kvalitní strategie se v budoucnu stanou alfou a omegou jak pro malé firmy, tak i pro velké společnosti.

Přes tuto skutečnost je mnoho společností, především menších a středních, které vědomě zavedení strategií podceňují se subjektivními názory, jako např. „v současné době na to nemáme čas, museli bychom přijmout další personál, stálo by to velké finance, máme důležitější věci na práci“a mnoho dalších.

Ano, důkladná analýza s následným zavedením strategie stojí čas i peníze včetně personálních zdrojů. Přesto by nemělo být obtížné celou situaci v krátkém čase alespoň zanalyzovat. Většinou se dojde k názoru, že po zavedení kvalitní strategie, která bude stát na kvalitních podkladech lze hovořit o teoreticky rychlé návratnosti s nemalým přínosem do budoucna. Z výsledků mnoha případových studií lze konstatovat, že pokud se zavede kvalitní firemní strategie zvýší se zisk o 15-40%.

Rozdíly mezi malými a velkými společnostmi v zavádění a řízení strategií nespočívají pouze v náročnosti, ale i v tom, že u velkých a středních společností je nutné vytvářet i další strategie, které jsou oborově zaměřeny. Lze např. hovořit o strategiích v oblasti personalistiky, obchodu, výroby, rozvoje a mnoha dalších. Při řízení několika strategií najednou je nutno veškeré tyto analýzy a následné procesy řídit tak, aby nedocházelo ke střetům mezi jednotlivými strategiemi, ale naopak mezi nimi zajistit maximální synergii.

Pro zavedení úspěšné strategie je potřeba dodržet několik kroků:

  • celou strategii rozdělit do jednotlivých etap s následným určením priorit
  • po určitém časovém období veškeré procesy opět zanalyzovat s možností strategie přehodnotit či upravit dle stávající situace ve firmě či na trhu
  • nastavit vnitropodnikový systém, který bude přesně definovat veškeré odpovědnosti, především za řízení jednotlivých procesů , jako např. systém motivace a odměňování
  • pravidelné monitorování veškerých výkonů a vnitropodnikové situace, tak i situace na trhu
  • vycházet ze skutečnosti, že strategie není v dnešní době pouze doménou vrcholového managementu, ale měla by do určité míry oslovovat i řadové zaměstnance
  • vytvoření strategické vize, a to nejenom u vrcholového managementu, ale v celé organizaci
  • nutnost kvalitní analýzy, bez které jsou veškeré podklady pro následující zavedení strategie zkresleny a nelze dosáhnout požadovaných efektů
  • pravidelná a otevřená komunikace mezi všemi stupni managementu
  • zaměření se na maximální urychlení veškerých procesů

Závěrem lze konstatovat, že převážná většina českých firem pokud nějakých strategii využívá (ať útočných či obranných) tak z větší části na tuzemském trhu.

Po vstupu do EU budou veškeré tyto strategie nabývat na významu ještě více a to díky zahraničním firmám, které budou uplatňovat na našem trhu především strategie útočné, často podpořené i různými typy aliancí. Z tohoto důvodu by strategie firem (pokud to činnost dovoluje) měla být zaměřena do budoucna i na zahraniční trhy. O aliancích se dozvíte více v příštím díle našeho seriálu článků.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!