Marketing

PricewaterhouseCoopers oznamuje vydání Online Business Guide to the Czech Republic

Online Business Guide je elektronická publikace ve formě interaktivní webové stránky, která poskytuje informace o nejrůznějších problémech, se kterými se setkávají či které musí vyřešit zahraniční společnosti působící na českém trhu. Online Business Guide je zdrojem komplexních on-line informací pro účely podnikání v České republice.

Průvodce sestává z osmi kapitol, které se zabývají širokou škálou klíčových daňových otázek, a to od novinek v českém daňovém systému až po záležitosti cla, DPH a investičních pobídek.

Antoni Turczynowicz, partner v oddělení Daňových a právních služeb PricewaterhouseCoopers, k vytvoření tohoto elektronického informačního zdroje poznamenal:
„Chtěli jsme vytvořit něco, co dosud ještě nikdo nevytvořil – hodnotný zdroj informací, jenž by pokryl veškeré daňové problémy, s nimiž se potýkají zahraniční společnosti podnikající v České republice. Chtěli jsme, aby tyto informace byly co nejdostupnější pro každého, a proto jsme se rozhodli je umístit na internetu. Online Business Guide se zabývá všemi aspekty podnikání v ČR a představuje komplexní přehled veškeré problematiky, kterou zde zahraniční společnosti musejí řešit. To, že je tento informační zdroj tak snadno přístupný, vyjadřuje naše odhodlání poskytovat našim klientům bez prodlení přesné a srozumitelné informace, a pomáhat jim tak činit kvalifikovaná rozhodnutí“.

Přehled kapitol:
Průřez Českou republikou
Základní informace o České republice, počínaje ekonomickými ukazateli a konče přehledem o politickém systému v ČR.

Obchodní společnosti
Informace o požadavcích na založení obchodní společnosti v České republice, včetně přehledu českého právního řádu a hlavních zákonů, jimiž se řídí podnikání obchodních společností v České republice.

Daň z příjmů právnických osob
Principy české daňové soustavy ve vztahu k právnickým osobám spolu s přehledem hlavních aspektů zdanění právnických osob.

Zahraniční a tuzemští pracovníci
Přehled o soustavě daně z příjmů fyzických osob v České republice jak ve vztahu k cizincům, tak k českým zaměstnancům, včetně způsobu stanovení statutu daňového rezidenta. Přehled požadavků k získání pracovního povolení a víza v České republice.

Daň z přidané hodnoty (DPH)
Podrobné informace o českém systému uplatňování DPH. V jednotlivých kapitolách se pojednává o registraci k DPH, požadavcích na administrativu, druzích zdanitelného plnění a platných sazbách daně.

Další daně
Přehled dalších významných daní, které mají vliv na podnikání, jako je spotřební daň, daň z nemovitostí, daň darovací a daň silniční.

Dovoz/ vývoz
Přehled o českém celním systému, včetně informací o preferenčních celních sazbách a osvobození od dovozního cla.

Investiční pobídky
Celkový přehled o investičních pobídkách v České republice včetně podrobností o postupech při podávání žádosti o investiční pobídku, o otázkách řízení rizika a o pobídkách, které se nabízejí pro sektor strategických služeb a pro malé a střední podniky.

Čtěte také