Komunikace

11 tipů pro Vaši reklamu

Reklama je zřejmě nejznámějším, nejčastějším a nejpoužívanějším typem marketingové aktivity. Má-li být maximálně úspěšná a efektivní, je potřeba dbát určitých zásad – a několik základních přináší tento článek.

V rámci jednoho článku není samozřejmě možné vyjmenovat vše, co je potřeba mít na paměti při zadávání reklamy, v procesu její přípravy, při vlastní realizaci nebo při následném vyhodnocování její účinnosti – toto téma by vydalo na celou samostatnou knihu. Nicméně jsem se pokusil vybrat a předložit Vám několik opravdu nejzákladnějších tipů, které Vám mohou s Vašimi reklamními sděleními pomoci.

1. Stanovte si cíle reklamy
Stejně jako u jakékoli jiné aktivity je důležité stanovit si cíle, kterých chcete reklamou dosáhnout. Můžete chtít propagovat nový výrobek nebo službu, posílit povědomí o stávajících produktech a zvýšit jejich prodej, informovat zákazníky či třetí strany o nových, důležitých skutečnostech. Cíl by měl být maximálně konkrétní, měřitelný a vyhodnotitelný.

2. Oslovte správnou cílovou skupinu
Každá cílová skupina (segment) zákazníků má své unikátní potřeby, problémy, požadavky. Bude-li Vaše reklamní sdělení oslovovat více segmentů s různými zájmy, je možné, že se jeho účinnost výrazně sníží. Je velmi důležité, abyste znali potřeby cílové skupiny, komunikovali s vybranou skupinou „jejím jazykem“ a nabídli jí to správné řešení.

3. Reklama je dílčí součást marketingové komunikace
Jeden izolovaný inzerát v 99% případů nic neřeší. Má-li se dostat sdělení dostatečně účinně do podvědomí zákazníků, je nutné realizovat dlouhodobější reklamní kampaně. To znamená reklamu publikovat opakovaně a systematicky, nejlépe v několika různých médiích. Jen tak bude účinnost inzerátu zesílena na potřebnou úroveň.

4. Forma reklamy by měla být v souladu s dalšími způsoby prezentace firmy
Mám tím na mysli zejména to, aby nebyly reklamní kampaně připravovány stylem „každý pes jiná ves“. V ideálním případě by měl zákazník poznat Vaši reklamu podle typických znaků již na první pohled, ještě před čtením textu – podle zvolených barev, grafických prvků, rozvržení inzerátu, používaného formátu, typů fontů atd. Je vhodné, aby takovéto zásady, specifikace a konvence byly ve firmě v dispozici například ve formě firemního grafického manuálu.

5. Reklamu správně načasujte
Má poptávka po Vašich produktech sezónní charakter? Načasujte reklamu správně, v závislosti na cílech Vaší inzerce. Je Vaším cílem zvýšení poptávky, prodeje? Reklama může sice vylepšit prodejní výsledky v málo atraktivních či problematických ročních obdobích, může ale rovněž znamenat zklamání, pokud zákazníci nemají v úmyslu nakupovat. Mnohem úspěšnější je obvykle její načasování těsně před prodejně nejatraktivnější období – tehdy chtějí zákazníci nakupovat a Vy je reklamou motivujete k tomu, aby nakoupili od Vás a ne od konkurence.

6. Zvolte optimální médium
Optimální reklamní médium poskytuje co nejpřesnější oslovení Vaší zvolené cílové zákaznické skupiny (jinak propagujete Vaši nabídku lidem, kteří si Vaše produkty stejně nekoupí – a médiím za tuto propagaci dobře platíte) a co nejvýhodnější cenu za shlédnutí reklamy jedním zákazníkem z Vaší cílové skupiny. Je proto nutné znát náklad, čtenost a sledovanost médií a určit si, kolik Vás stojí „reklamní zásah“ jednoho zákazníka.

7. Nezapomeňte zdůraznit hlavní výhodu či odlišnost
Vaše reklamní sdělení by mělo obsahovat výrazný titulek a slogan, ve kterém uvedete hlavní výhodu či odlišnost vaší nabídky. Nemluvte v hádankách, náznacích – Vaše sdělení ztratí údernost a mnozí potenciální zákazníci budou Vaši reklamu ignorovat prostě proto, že nemají čas zjišťovat, co jim vlastně nabízíte.

8. V procesu přípravy reklamy využijte metodu AIDA
Vaše sdělení by mělo obsahovat všechny prvky metody AIDA – grafické zpracování či výrazný titulek upoutají pozornost (Attention) a zaujmou (Interest), prezentované výhody Vaší nabídky vzbudí zájem čtenáře (Desire), odpovědní kupóny či nabídka zaslání dalších informací nebo vzorků je budou motivovat k akci (Action).

9. Obsah je důležitou součástí reklamy
Nedopusťte, aby forma inzerátu a jeho výtvarné zpracování zastínily vlastní obsah nabídky. Potřebujete přece prodávat a ne předvádět se. Některé reklamní televizní spoty mě opravdu dovedou zaujmout či dokonce dobře pobavit – ale mnohdy pak nejsem schopen vůbec říci, kterou firmu a jaký produkt vlastně propagují…

10. Cokoli je možné, testujte
Na téma marketingového testování jsem již zde publikoval několik článků, takže jen stručně: máte-li záměr uskutečnit větší – a tedy nákladnější – reklamní kampaň, otestujte v malém vše, co je možné: účinnost reklamního sdělení v různých médiích, velikost inzerátů a jejich formáty, titulky a texty. Co se osvědčí, použijte následně ve Vaší kampani.

11. Analyzujte úspěšnost reklamy
Výsledky každé reklamní kampaně by měly být dobře zanalyzovány a vyhodnoceny. Dosáhli jste cílů, které jste si stanovili? Ve kterých médiích byla reklama úspěšná a ve kterých ne? Jaké byly silné a slabé stránky vaší reklamy? Co byste příště zopakovali a co dělali jinak?

Čtěte také