Marketing

Nový marketingový mix typu 6 IMV akceptuje moderní marketingové IT trendy

Tradiční marketingový mix jako mix současně používaných forem marketingových metod by letos oslavil 75 let. Jména jako James Culliton, Neil H. Borden, Richard Clewett, Jerry McCarthy a Philip Kotler psala historii marketingových mixů. Postupně byly vytvořeny marketingové mixy 4P až 13P, 4C. 4A-8A, 5I, 3M, 6V aj.

Vžy ale šlo o souběžnou směs – mix vytvořených forem marketingových metod, jejichž cílem bylo vyvolat poptávku po produktu, službách nebo kontinuu produkt – služby u zákazníků z řady stát – autority – firmy – organizace a jedinci. Pokud si zadáte do vyhledávače heslo marketing mix objeví se vám 47 milionů citací a odkazů, což je obrovská porce poznatků.

Svět, poznání, věda a technologie jdou mílovými kroky kupředu, stejně jako i marketingová teorie a praxe a tak nazrála zřejmě i doba na nové pohledy na marketing, jeho nové strategie, metody, formy a formáty a také na nové marketingové mixy.

Když jsem v roce 2014 analyzoval publikované modely produktů, zjistil jsem, že jich existuje 78 a z toho 36 je zásadních. Pokusil jsem se všechny modely z celého světa kontinua produkt služby roztřídit a výsledkem byl nový 11 vrstevnatý model produktu (psal jsem o tom v článku v Marketingových novinách), kde každá vrstva produktu vytvářela potenciál informační, inovační, konkurenční a zákaznický, pro který se mezi marketéry ustálilo označení potenciál produktu 2IKC. A tento potenciál každé vrstvy je strategicky jedinečný, aby producent produktu a služeb s využitím 8 strategií tohoto potenciálu se uplatnil na trhu a dokonce jej ovládl přesně jak předvídal Philip a Milton Kotlerovi…..ve své knize 8 strategií růstu.

Někde zde a v diskusích s marketingovými odborníky se pak zrodila představa nového přístupu k marketingovému mixu a novému pohledu na marketingový mix a nová filosofie marketingového mixu.

Novost a inovativnost myšlenková spočívá v tom, že myšlenkově mix nemůže startovat až marketingem produktu nebo informacemi o něm, ale musí startovat marketingem inovačním a inovativním, kdy inovace kontinua produkt-služby a inovace marketingových metod vytvářejí potenciál v každé vrstvě produktu zlepšení oproti konkurenci v daném časoprostoru. V knížce s názvem Inovace – generátor výkonnosti firmy jsem pak s týmem expertů sestavil pro každou vrstvu produktu typologii inovací dosažitelnou konkrétními metodami a dokonce byly vypočteny přínosy pro firmu i zákazníka.

Tím ale inovativnost marketingového mixu nekončí, protože na inovace musí logicky navazovat marketing konkurence a konkurenceschopnosti. Vždyť bez monitoringu a znalostí konkurence, konkurenčního prostředí a konkurenceschopnosti produktu a služeb by nemělo smysl investovat energii a finanční zdroje do marketingového mixu. V knížce s názvem Konkurenceschopnost produktu – zdroj výkonnosti firmy jsem pak ukázal, jak každé z 11 vrstev produktu lze přiřadit typologicky konkurenční výhodu a tu propojit s konkurenční výhodou producenta a distributora. A to vše v procesní rovině, aby ze vstupů a výstupů bylo možné počítat efektivitu investice, ROI a 3U – účelnost, účinnost a úspornost v moderní době marketingu 4.0 až 4.6.

Vznikl tak nový koncept marketingového mixu typu 6 IMV, jenž zahrnuje celkem 6 skupin metod a nástrojů marketingu, které se strategicky mixují optimálně tak, aby s využitím 8 strategií růstu bratří Kotlerů došlo k efektivnímu uplatnění kontinua produkt služby na všech typech trhů.

Jde o skupiny nástrojů:
I – Inovace (proces inovačního a inovativního marketingu produktu a marketingových metod),
M – Marketing konkurence a konkurenceschopnosti ( proces marketingu konkurence a konkurenceschopnosti tedy konkurenční produkt – konkurenční producent),
V– Hodnota a cena produktu (proces hodnotového a cenového brandingu kontinua produkt –producent),
I – Informační obsah a jeho sdílení (proces řízení sdílení informací a vztahů se zákazníky),
Z – Vytváření zájmu zákazníka o produkt a služby (proces řízení vztahů se zákazníky na platformě hodnot a informačních technologií typu ITVCRM),
O – Optimální nízkonákladová distribuce kontinua produkt-služby (proces transakčního marketingu).

O prvních dvou skupinách jsme již mluvili jako o nových a obr.1 ukazuje, čím se liší navržený marketingový mix od klasického 4P a 4C mixu. Je to nejenom zavedením skupiny I a M před všechny skupiny mixu 4P a 4C ale také změnou pojetí skupiny produktu. Produkt dostává nově V – tedy svou hodnotu a současně cenu pro sekvenci producent – logistika – distributor – 2C (customer =zákazník, consumer =spotřebitel) stejně jako kvalitu a uspokojovací hodnotu pro potřeby, přání a touhy jednotlivých kategorií zákazníků generace od 5+ až po seniory v daném časoprostoru, životním cyklu a tomu relevantní cenu, bonusy, slevy aj. vždy v procesní kalkulovatelné rovině v návaznosti na inovace a konkurenceschopnost produktovou.

6imv

Zdroj. Autor

Tato skupina je vždy propojena na branding produktu v symbioze s brandingem producenta.

Čtvrtá skupina označená symbolem I je o všech marketingových informacích a to z hlediska jejich obsahu – contentu, SEO využití např. vyhledávačích a databázích , big datech a o sdílení těchto informacích všemi dostupnými informačními kanály tedy – multi channel , omni channel, open channel, global channel, gray black channel, interenet channel information distribution , to vše využívající chytré mobilní aplikace, widgety, vlogery a blogery,sociální sítě aj. Procesní důraz je přitom kladen na nízkonákladovost s využitím nízkonákladové vícevrstevnaté marketingové komunikace, kde jen první vrstvu informací hradí producent a ostatní náklady v dalších 5 vrstvách sdílení hradí sdílející subjekty zpravidla v nákladech na internet. Stejně tak se využívá marketingového minimalismu, aby marketingové náklady byly co nejmenší, protože je platí zákazník v ceně a ta by měla být konkurenceschopná . Na marketingových novinách jsem prezentoval jak knížku s názvem Nízkonákladová vícevrstevnatá marketingová komunikace a stejně tak monografii Marketingový minimalismus se spoustou příkladů, metod a postupů.

Pátá skupina označená písmenem Z je o marketingovém procesním vytváření zájmu zákazníka na trzích státních, firemních, individuálních i globálních o produkt a služby. Jde o marketingový komplexní proces řízení vztahů se zákazníky a jejich loajality na platformě hodnot a informačních technologií typu ITVCRM. Jde o novou skupinu metod zaměřenou na marketingovou práci s potenciálním zájemcem a jeho transformaci do zákazníka a dokonce partnera podílejícího se svými podněty na vývoji a inovacích dalších generací produktů.

Poslední skupina označená symbolem O je o optimální časoprostorové nízkonákladové distribuci s využitím klasických, standardních ale také moderních multi channel, omni channel, open channel, global channel, gray black channel, interenet channel distribution, vždy v kontinuu produkt – informace – služby.

V žádném případě jsem nezapomněl na marketing management v novém marketingovém mixu typu 6 IMV protože mixování metod, forem a formátů také s důrazem na marketingovou sociologii řídí strategicky i výkonně management s důsledným plánováním po ose kauzality: příčina – jev – realizace – důsledek – následek v nízkonákladovém až minimalistickém režimu, protože všechny náklady se vždy zobrazí v ceně produktu, který platí zákazník a uživatel.

A tak čtenáři těchto řádků zkuste využít moderní nový marketingový mix a abych umožnil všem získat kvalitní poznatky a informace je k této problematice připraven autorem korespondenční kurz se spoustou případových studií.

Čtěte také