Management

Podnikání v České republice očima podnikatelů

Společnost Ernst & Young provedla v rámci projektu Podnikatel roku průzkum s cílem zjistit názory českých podnikatelů na české podnikatelské prostředí.

„Většina podnikatelů se shodla na tom, že podnikání a inovace jsou klíčovými faktory stimulujícími rozvoj české ekonomiky,“ komentuje výsledky průzkumu Dirk Kroonen, vedoucí partner Ernst & Young v České republice. Na druhé straně dotázaní podnikatelé řadí mezi hlavní překážky podnikání v České republice složitý daňový systém, sociální a politické prostředí a podmínky pro zaměstnávání pracovníků.

Dotazník průzkumu podnikatelského prostředí pokrýval osm různých oblastí:

Daňový systém – Účastníci průzkumu se domnívají, že daňový systém v České republice dostatečně nestimuluje k rozvoji podnikání. Dvě největší nevýhody českého daňového systému jsou podle podnikatelů jeho nedostatečná transparentnost a časté změny. „Podnikatelé jsou ti, co hodnoty svými nápady, pílí, organizačními schopnostmi a podstupováním rizik aktivně vytváří. A stát značnou část z těchto hodnot rozděluje. Nízká míra zdanění a jednoduchost daňového systému přirozeným způsobem podpoří výkonnost podnikatelských subjektů a sníží v současnosti příliš velkou administrativní náročnost podnikatelské činnosti,“ dodává Podnikatel roku 2003 Zbyněk Frolík, ředitel společnosti Linet.

Sociální a politické prostředí – Většina účastníků soutěže Podnikatel roku sdílí všeobecně rozšířený názor, že zásahy státu do ekonomiky jsou příliš velké. Pouhých 6 % dotázaných věří, že politici mají při rozhodování o ekonomických otázkách na mysli především dobro a prosperitu podnikatelů.

Dostupnost lidských zdrojů – Více než polovina dotazovaných podnikatelů se shodla na tom, že české vzdělávací programy nejsou schopné splňovat požadavky zaměstnavatelů na nové zaměstnance. Respondenti se dále shodli (79 %), že formality týkající se zaměstnávání a udržení zaměstnanců v podniku představují pro české podnikatele zdaleka největší zátěž.

Státní správa – Většina dotázaných podnikatelů se shoduje na tom, že pomoc ze strany státních institucí není dostatečná. Za této situace je pozitivní, že většina českých podnikatelů (77 %) je schopna podnikat i bez podpory státní správy.

Image podnikatele – Téměř všichni (82 %) respondenti jsou toho názoru, že čeští podnikatelé jsou cílevědomí a tvrdě pracují. Většina z nich rovněž sdílí názor, že každý, kdo začne podnikat, může dosáhnout úspěchu. Většina respondentů si dále myslí, že české sdělovací prostředky se snaží získat informace o nekalých praktikách, skandálech a úplatkářství mezi podnikateli. To mimo jiné negativně ovlivňuje pohled veřejnosti na české podnikatele. „Obraz podnikatelů není ani zdaleka takový, jaký bychom si přáli. Bohužel se i dnes setkáváme u veřejnosti s tím, že podnikání je bráno jako nepoctivá činnost, která vede k rychlému a snadnému bohatství, přičemž nijak nepřispívá k rozvoji společnosti. Jsem však optimistou a věřím, že se to i díky soutěži Podnikatel roku brzy změní,“ dodává Podnikatel roku 2004 Miroslav Řihák, ředitel společnosti Anect.

Zdroje a způsoby financování podnikatelské činnosti – Prakticky všichni oslovení podnikatelé (97,9 %) používají vlastní finanční zdroje. Řada z nich využívá také bankovní úvěry. Přístup ke zdrojům financování hodnotí dotázaní podnikatelé většinou kriticky.

Konkurenceschopnost českých podniků – Účastníci průzkumu se shodují na tom, že konkurenceschopnost českých podniků je důležitým předpokladem hospodářského rozvoje. Alarmující je, že pouze několik dotázaných podnikatelů (13 %) si myslí, že české podniky jsou na konkurenci se zahraničními společnostmi dobře připraveny.

Rozvoj a inovace českých podniků – Podnikání a inovace jsou považovány za jedny z nejvýznamnějších faktorů stimulujících rozvoj české ekonomiky (90 %). Respondenti zároveň vysoce oceňují úroveň podnikatelských aktivit a inovací mezi českými podnikateli. „Neustálé inovace a také konkurenční boj jsou velice zdravou součástí každého podnikání. Není těžké vymyslet nový produkt a zrealizovat ho. Ale je umění udržet ho na trhu i v silné konkurenci. V mém případě je konkurence hnacím motorem. Konkurenční boj mě živí a vymýšlení nových služeb a produktů mě baví. Věřím, že stejné je to i u mých kolegů – podnikatelů,“ dodává Podnikatel roku 2005 Radim Jančura, majitel Student Agency.

Hodnota podnikatelského indexu stanovená pro podnikatele v České republice za rok 2005 činí 44 bodů ze 100 možných. Tato hodnota nepředstavuje příliš uspokojivé výsledky a odráží se v ní nespokojenost českých podnikatelů s domácím podnikatelským prostředím.

Prostřednictvím indexu bylo také porovnáno podnikatelské prostředí v České republice a v Polsku. Podnikatelský index v Polsku činí 41 bodů. Ze závěrů vyplývá, že podnikatelské prostředí v obou zemích je velmi podobné a podnikatelský rozvoj omezují stejné bariéry.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!