Průmysl

WATENVI přinese ucelený přehled o vodním hospodářství

Ucelený přehled o hospodaření s vodou získají návštěvníci na Mezinárodním vodohospodářském a ekologickém veletrhu WATENVI, který se uskuteční na brněnském výstavišti od 24. do 26. května 2011. Tvoří jej Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody – Kanalizace, jejímž pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Důležitou součástí tohoto vysoce odborného veletrhu je tradičně doprovodný program, jenž se bude zabývat zejména legislativními procesy v oboru vodního hospodářství a financováním rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací.

Novela vodního zákona a problematika odpadních vod
Nová legislativa v oboru vodního hospodářství je ústřední název prvního bloku přednášek, který se uskuteční 24. května od 10. hod. v sále P4 pavilonu P. Na téma Aplikace velké novely vodního zákona v praxi budou hovořit odborníci z MZe a MŽP. Následují přednášky expertů z odboru ochrany vod MŽP o vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních. Poslední novela vodního zákona (č. 150/2010 Sb.) přinesla zásadní změny v oblastech spadajících do kompetence MŽP. Novela reagovala na potíže dlouhodobě avízované aplikační praxí a dokončila transpozice Rámcové směrnice o vodách a s ní souvisejících směrnic. V oblasti odpadních vod, došlo mimo jiné ke striktnějšímu odlišení hospodaření se srážkovými vodami.

V případě problematiky zneškodňování odpadních vod byly výslovně vymezeny dva nejtypičtější případy, kdy by nemělo být na srážkové vody pohlíženo jako na vody odpadní. Jedná se o srážkové vody z dešťových oddělovačů (pokud splňují podmínky vo-doprávního úřadu) a o srážkové vody z pozemních komunikací (pokud je jejich znečištění ošetřeno splněním požadavků vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích). Pokus o zdůraznění „povrchového“ charakteru srážkových vod a jejich rozdílnosti od vod odpadních má dva cíle. Směřuje k usnadnění aplikační praxe, která byla v uvedených případech často na vážkách ohledně charakteru vod. Dále slouží k lepší orientaci osobám, které se srážkovými vodami hospodaří.

Hydrologické a klimatické extrémní situace
Pod taktovkou odboru ochrany vod MŽP a ve spolupráci s VÚV T.G.M. se ve středu 25. května od 10 hod. v sálech pavilonu P uskuteční celodenní seminář Hydrologické a klimatické extrémní situace. První blok seznámí se současným stavem ochrany před povodněmi u nás a změnami povodňové legislativy. Další bloky jsou věnovány implementaci povodňové směrnice a financování povodňové ochrany v rámci OPŽP 1.3.1. Přednáškový maratón zakončí téma Sucho a ochrana vodních zdrojů. Jedním ze zásadních opatření v ochraně vodních zdrojů je podpora a realizace agroenvironmentálních opatření uplatňovaných v rámci zemědělského nebo lesnického hospodaření v krajině.

Problematikou týkající se vodohospodářské infrastruktury v České republice, a to jak z hlediska financování, tak právní, se bude zabývat seminář SFŽP, který se uskuteční ve středu 25. května od 10.00 hod.

Veškeré informace o dotacích na systém povodňové ochrany
Jedním z důležitých témat veletrhu WATENVI bude tradičně povodňová ochrana. V expozici u vodního polygonu před pavilonem Z se kromě praktických ukázek uskuteční od úterý do čtvrtka tématické workshopy. Ty se zaměří na lokální výstražné systémy v ochraně před povodněmi, Digitální povodňové plány, vybavení a prostředky pro práci povodňových komisí. Informace budou zajímavé především pro samosprávy,. Ve většině krajů ČR a v některých městech a obcích s rozšířenou působností (ORP) se již digitální povodňové plány (dPP) používají, a to nejen při povodňových situacích. Pro pracovníky vodoprávních úřadů dPP současně slouží i jako přehledný zdroj aktuálních informací. Na veletrhu mohou zástupci měst a obcí také získat veškeré podrobnosti o možnostech dotací z oblasti podpory OPŽP 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní povodňové ochrany.

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *