Výzkum trhu

SIMAR ustanovil pracovní skupiny pro jednotlivé druhy výzkumů

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR na svém srpnovém jednání ustanovilo vznik pracovních skupin zaměřených na definování kvalitativních standardů pro výzkumy.

Jejich činnost bude směřovat k vytvoření či upřesnění existujících standardů pro jednotlivé druhy výzkumů na základě požadavků mezinárodní organizace ESOMAR a v některých případech dokonce nad jejich rámec. To přispěje k dalšímu zkvalitnění výzkumu a zvýšení jeho důvěryhodnosti jak mezi zadavateli, tak u veřejnosti.

„Vytvořením pracovních skupin pro jednotlivé druhy výzkumů a rozdělením mezi jednotlivé agentury se velmi urychlí práce na jednotných standardech, které budou regulovat činnost výzkumných agentur. Díky těmto regulačním mechanismům, zajistíme soulad našich pravidel s mezinárodními standardy a v některých případech je dokonce budeme implementovat dříve, než je ve světě běžné. Jedná se o další logický krok ke zkvalitnění naší práce, který započal už zahájením pravidelných kontrol na jaře letošního roku. Věřím, že to přispěje k větší důvěře klientů v naši práci,“ vysvětluje Eva Veisová, předsedkyně SIMARu.

Práce na standardech pro jednotlivé druhy výzkumů byly rozděleny mezi členské agentury SIMARu, jejich odborníci připraví v nejbližší době příslušné standardy k projednání. Týká se to jak již existujících oblastí, ke kterým patří tazatelské sítě, sběr a kontrola dat (PAPI), kvalitativní výzkum, mystery shopping, in-store dotazování, telefonické dotazování (CATI), sběr a kontrola dat (CAPI a CASI), studiové testy (CLT), dotazování dětí a mládeže, tak nově vzniklých oblastí jako internetový výzkum (CAWI) a social media.

Pro jednotlivé druhy výzkumů budou definována nebo aktualizována pravidla pro jejich provádění nejen z hlediska odborného a právního, ale i etického. Mezi tato pravidla se řadí například požadavky na omezení využití výzkumu, rekrutaci respondentů, kontrolu tazatelů a kontrolu sběru a archivace dat, ochranu osobních údajů, ochranu dětí a mládeže při dotazování apod. Mezi základní pravidla, která jsou univerzální pro všechny typy výzkumů, patří například požadavek, aby žádný výzkum trhu nebyl spojován s jinou činností, zejména podporou prodeje, merchandisingem, či dokonce prodejem výrobků.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!