Marketing

Jak dopadne průzkum českého marketingu ?

Jakou plní funkci marketingové oddělení ve firmě a jaký je jeho význam? Co dělají jednotliví zaměstnanci na jednotlivých pozicích, jaké mají pravomoci a povinnosti a co je jejich výstupem? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět David Kubalka, student 5. ročníku marketingu a obchodu, Vysoké školy báňské – Technické univerzity, Fakulty ekonomické ve své diplomové práci.

Redakci Marketingových novin oslovil David Kubalka se žádostí o spolupráci. Jelikož nás toto téma zaujalo, rozhodli jsme se podpořit jeho úsilí a pomoci s distribucí dotazníku. V případě zájmu o dotazník si jej můžete stáhnout na konci článku. Po následném vyhodnocení vám Marketingové noviny přinesou výsledky šetření, které jistě budou zajímavé.

David Kubalka: Úvod do diplomové práce

Ve své práci se zabývám marketingem, jeho organizováním, zkoumám jaký je jeho vztah k ostatním funkcím firmy. Pokusím se zodpovědět otázku „ co marketingové oddělení ve firmě dělá“, to znamená jakou plní funkci a jaký je jeho význam. Co dělají jednotliví zaměstnanci na jednotlivých pozicích, jaké mají pravomoci a povinnosti a co je jejich výstupem. Jaká je efektivita marketingového oddělení a jak se dají měřit výstupy. Komu marketingové oddělení podléhá v hierarchii firmy a jak se tato hierarchie vyvíjí a mění v průběhu času.
Práce je rozdělena do dvou základních částí. První část je teoretická, zde bych chtěl vyčerpávajícím způsobem zachytit teoretická východiska, která se objevují jak v české, tak i v zahraniční literatuře. Ve druhé části bych rád tyto teoretická východiska konfrontoval se skutečností, to znamená každodenní praxí českých podniků, a to tak, že provedu malý průzkum v českých podnicích. Průzkum bude probíhat písemnou formou dotazování.

Stanovil jsem si několik různých cílů, které budu sledovat:

  • jaké místo zaujímá marketing v českých podnicích
  • jaká je integrace marketingu a ostatních oddělení
  • jak se marketing vyvíjí
  • jak je marketing zabezpečen po personální stránce
  • měří se efektivnost vynaložených nákladů na marketing

Tyto cíle považuji za velmi zásadní z pohledu podniku, jeho životaschopnosti a konkurenceschopnosti. Je pro každý podnik zásadní, aby prováděl určitý interní marketingový audit, který je velmi podobný mému průzkumu, ale je mnohem podrobnější a šitý na míru každému jednotlivému podniku. Pouze pokud bude podnik vykazovat velmi dobré výsledky uvnitř, může působit dobře i navenek, a to je hlavní přání většiny podniků.

Plán výzkumu: definování problému a stanovení cíle výzkumu

Problém
Zjištění rozdílů mezi teorií a českou praxí :

P1 – Jaké místo zaujímá marketing v hierarchii firmy
P2 – Do jaké míry je marketing integrován s ostatními činnostmi
P3 – Měří se efektivnost vynaložených nákladů dostatečně
P4 – Existuje určitý vývoj marketingových oddělení

Hypotézy
H1 – marketing není ve většině českých podniků považován za strategicky důležitý, marketingová oddělení jsou často považována za vylepšená prodejní oddělení
H2 – integrace marketingu s ostatními odděleními není dostačující
H3 – marketingové nástroje a aktivity jsou sice využívány, aniž by se ale měřila efektivnost vynaložených nákladů
H4 – nedostatečná konkurenceschopnost českých podniků je způsobena podceněním marketingu

Metody sběru dat
Zvolil jsem písemnou formu dotazování – dotazník. Tuto metodu jsem si vybral, protože si myslím, že dotazník je v tomto případě nejvhodnější, je lehce pochopitelný a respondent jej snadno vyplní i bez osobní účasti tazatele.

Základní soubor
Základním souborem jsou firmy se sídlem v České republice. Budou to malé, střední, ale i velké firmy. Bude vhodné firmy rozdělit na ryze české a na firmy zahraniční nebo se zahraniční spoluúčastí.

Výběrový soubor
Náhodně oslovím 50 až 100 respondentů.

Zde si můžete stáhnout dotazník.

Průzkum bude probíhat během měsíce dubna. Celý dotazník je anonymní a nikde se neobjeví Vaše jméno ani název firmy, ve které pracujete. Velmi bych Vám chtěl poděkovat za čas strávený s vyplňováním.

Čtěte také