Marketing

Co je Česká marketingová společnost ?

Česká marketingová společnost (ČMS) je dobrovolnou zájmovou neziskovou organizací se sídlem v Praze. Při svém vzniku v roce 1990 navázala na činnost České marketingové společnosti z přelomu šedesátých a sedmdesátých let, avšak cíle a způsoby práce již plně odpovídají dnešním podmínkám a požadavkům.

Posláním ČMS je jednak co nejvíce přispívat k rozšíření a zdokonalování marketingu v České republice, poskytovat zejména začínajícím marketingovým pracovníkům, podnikatelům i vedoucím pracovníkům podniků a institucí pomoc při získávání poznatků, informací a zkušeností, na druhé straně pak chce poskytovat zkušeným marketingovým odborníkům platformu pro navazování neformálních kontaktů, výměnu zkušeností a další zdokonalování v této oblasti.

Kam směřuje ČMS?

K základním dlouhodobým cílům, které jsou postupně realizovány, patří:

Aktivizace a rozšiřování členské základny složené z individuálních a kolektivních členů (podniky, soukromí podnikatelé, marketingové a poradenské organizace, reklamní agentury, výrobci propagačních předmětů, různá média, střední a vysoké školy, vzdělávací instituce apod.)

Rozvoj činnosti regionálních klubů, jejichž vznik odráží aktivitu a informovanost regionální členské základny

Rozvoj činnosti odborných sekcí, v nichž jsou uspokojovány konkrétní diferencované zájmy členů o různé oblasti marketingu (sekce psychologie trhu, sekce vysokoškolských učitelů marketingu, sekce zdravotnického marketingu, sekce výzkumu trhu a veřejného mínění, sekce marketingových informací, sekce koordinačního marketingu)

Co nabízí svým členům ?

Navazování kontaktů s marketingovými organizacemi v zahraničí (ČMS udržuje stále kontakty s nejstarší marketingovou asociaci na světě – americkou AMA a s dalšími v Evropě, je ve stálém spojení s Evropským sdružením pro výzkum trhu a veřejného mínění – E.S.O.M.A.R. – usiluje o další rozvoj v této oblasti)

Prosazování etiky marketingových činností a formulace kriterií pro akreditaci marketingových poradenských a pedagogických služeb (trvalá snaha ČMS o zvyšování etické úrovně, kvality a prestiže marketingových služeb a činností)

Rozvoj informační, výchovně vzdělávací a metodické činnosti – pořádání marketingových podvečerů (pravidelná setkání s významnými domácími i zahraničními osobnostmi), konzultační hodiny poskytující prostřednictvím předních odborníků rady všem zájemcům z řad členů ČMS, organizace každoroční konference na odborné téma, důležitým komunikačním prostředkem je časopis Marketing a Komunikace. Pro členy ČMS slouží knihovna odborné literatury i servisní a informační pracoviště v sekretariátu ČMS.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!