Teorie marketingu

Moderní trendy v poradenských službách zaměřených na marketing

Ta tam je nenávratně doba, kdy si podnikatelské subjekty nejrůznější právní subjektivity, stejně jako i neziskové organizace a autority myslely, že dokáží svými vlastními silami a prostřednictví svého marketingového útvaru zvládnout všechny marketingové okruhy problémů, které představuje moderní marketingová práce a podpora efektivní tvorby a distribuce hodnot pro tržní spotřebu.

Tím, že od roku 1992 byla v celosvětovém měřítku 156 státy světa uznána v Rio de Janeiru marketingová filosofie tvorby hodnot pro předem určené trhy jako celosvětová filosofie i integrální součást ekonomické a ekologické politiky a strategie lidstva pro 21. století, stalo se, že většina progresivních tvůrců a distributorů hodnot v hodnototvorných řetězcích a sítích, které překračují hranice států a stále častěji i hranice kontinentů, vnímá a akceptuje tzv. politiku učící se organizace. Ta totiž vychází z toho, že tvůrci a distributoři hodnot by se měli a po pravdě řečeno logicky i musejí, chtějí- li naplňovat teze o úspěšných, efektivních a konkurenceschopných producentech, se po celou dobu svého životního cyklu učit od těch zkušenějších, od těch, kteří jsou vyzbrojeni lépe teoretickými modely a od těch, kteří prostě a jednoduše prakticky znají, umí a dokáží….

Uvedená teze samozřejmě platí i pro oblast marketingu, který z původní teoretické platformy multidimenzionálně rozkošatěl do mohutného stromu 5 základních procesů, tj.:

  1. marketing managementu
  2. transakčního marketingu
  3. relačního marketingu
  4. marketingu konkurence a konkurenceschopnosti
  5. inovačního a inovativního marketingu ve vzájemně širokém kontinuu.

Většina marketingových pracovníků dnes už ví, že kvalitní marketing dokáže realizovat jen projektový tým, kde vedle marketerů jsou také často psychologové, sociologové a odborníci na komunikaci, který je schopen uvedené procesy zahrnout do metodologie komunikačního marketingového mixu, informačně-marketingového mixu a marketingového mixu zaměřeného na jednotlivé procesy, metody a výstupy.

Proto a právě proto v učících se organizacích je stále častěji cíleně využíváno outsourcingového marketingového poradenství, které může mít řadu klíčových podob i forem. Jen namátkou jmenuji marketingový auditing , který ověřuje metodiku a výstupy marketingových projektů z hlediska kvality, úplnosti a verifikovatelnosti výstupů marketingových, marketingových činností a marketingových procesů. Podobně marketingový controlling externě sleduje projekt nebo činnost od stádia projektování v režimu Log Frame (Logických rámců) až po realizaci po ose monitoring dat – reporting informací – controllingová vize – marketingový benchmarking (porovnání) – návrh manažerské změny – realizace změny – monitoring výstupů atd. Stejně tak je významné i čisté marketingové poradenství formou služby, která řeší problematiku např. brandingu, reklamy, marketingového inženýringu, informačních kampaní ale také zpracování zlatem ceněných výstupů, jako jsou marketingové studie, studie konkurenceschopnosti a hodnotové profily produktů, určujících hodnotové motivy na straně zákazníka pro jejich koupi… V posledním roce se stále častěji objevuje procesně marketingové poradenství, které je orientováno na efektivní realizaci marketingových procesů samostatně nebo v jejich vzájemném kontinuu.

Poradenství v oblasti procesu transakčního marketingu směřuje k nalezení tržního segmentu, který chce, požaduje nebo potřebuje „nějakou“ hodnotu (produkt nebo službu v provázaném kontinuu), k definování podmínek, za kterých tento segment hodnotu koupí a motivů, které jsou pro koupi rozhodující, ať již zákazníkem je firma (B2B) nebo fyzická osoba, (B2C) nebo autorita (B2A) nebo dokonce spotřebitel (B2E). Uvedený typ poradenství prostě navrhne tržní výklenek, na který by se producent měl svým produktem s definovanými užitnými vlastnostmi a hodnotovými motivy orientovat. K tomu samozřejmě patří i poradenství pro nejhodnější distribuční trasy, kanály, informační kampaně, reklamu, doprovodné výhody, merchandising v prodejních řetězcích atd.

Poradenství v oblasti procesu relačního marketingu je natolik významnou složkou, že stále více producentů hodnot vnímá a akceptuje, že původně technické CRM pro informační systémy je nutné transferovat do efektivního (X,Y)VRM, tj. řízení vztahů se subjekty (X) a prostředími (Y) na bázi hodnot ( tzv. X,Y Value Relationships Management). Marketingové vztahy tak musí být řízeny logicky s dodavateli (S) v hodnototvorných sítích, odběrateli (C- zákazníky, B – firmami, E – uživateli, A- autoritami aj.) a dále s prostředími (Y), tj. například sociálním (So), životním (En), ekologickým (Eg), konkurenčním (K) aj. A zamyslíte-li se nad tímto posledním odstavcem, zjistíte, že řízení vztahů se subjekty a prostředími na bázi marketingové metodologie a filosofie má své nesmírné opodstatnění zváště v rostoucím procesu hyperkonkurence a globalizace.

Poradenství v oblasti procesu marketingu konkurence a konkurenceschopnosti směřuje k tomu, aby producent dokonale zmapoval a monitoroval konkurenci a její produktové portfolio a to vždy z hlediska podstatných konkurenčních výhod, které u nich akceptuje trh jako motiv pro koupi. Vždyť každý chce být lepší a mít své místo na slunci jako producent i se svými produkty v daném stádiu jejich životního cyklu. Nejde však jen o studii konkurence ale zejména o to, aby na základě marketingové studie a studie konkurence byl vypracován tzv. hodnotový profil produktu v kontinuu se službami, tedy profil produktu s hodnotami, jenž budou na straně zákazníka vnímány psychologicky podle jeho životního stylu (u fyzických osob C, E) a podle tvorby hodnot v daném workflow a core businessu (u právnických osob A, B) jako rozhodující motivy pro koupi. Uvědomme si totiž, že zákazník ve svých vzorcích nákupního chování a rozhodování porovnává nabízené hodnotové motivy pro koupi se svými hodnotovými žebříčky v relaci ke svým potřebám, přáním a požadavkům…

Poradenství o režimu procesu inovativního a inovačního marketingu směřuje k nalezení novinek regionálních, časových, produktových, či kombinaci se službami nebo inovací, které by lépe vyhovovaly zákaznickým potřebám, požadavkům a přáním, nabízely efektivní hodnotu ve vztahu k nákladům a přitom byly lepší než konkurenční. Stejně tak jde i o navržení nových nebo inovovaných metodologií informačních, reklamních a komunikačních kampaní na podporu prodeje a rozšíření informací o těchto novinkách.

No a poradenství v oblasti procesu marketing managementu je orientováno na procesně efektivní, účinné a účelné řízení marketingových projektů, procesů a činností..

Čtenář sám bude překvapen jaký rozsah marketingové poradenství je schopné nabídnout vždy v režimu 3U nebo 3E. Sám si také uvědomí, že místo toho, aby firma si platila zaměstnance – specialistu na konkrétní proces marketingu, že je v době specializace velmi účelné a efektivní využít outsourcingových poradenských služeb. I na českém trhu již krystalizují firmy, které dokáží pravé divy. Osobní zkušenost mám např. s firmou Amtera s.r.o (www.amtera.cz) ale jistě v registru členů České marketingové asociace naleznete další, které jsou schopné a dokáží Vaše marketingové projekty poradensky zvládnout. A proč jsem si jako příklad vybral firmu Amtera? Především proto, že kromě poradenství po celou dobu své činnosti souběžně působí i jako kouč lidí, které v daném subjektu se marketingovou činností zabývají a tak vedle poradenství doslova a do písmene učí odborníky v systému marketingový koučing – učící se organizace, což je opět moderním trendem i v marketingové (nejen tam) metodologii. Organizace, která si poradenství zaplatí tak v ceně dostává jednak rady, jednak informace, jednak kvalitní auditované výstupy a jednak výuku specialistů. Ani to však není vše. Pokud je poradenská firma pojištěná, pak i její výstupy jsou pojištěné na kvalitu a tak je zde i jistota dalšího rozměru …

Čtěte také