Výzkum trhu

Správa IT v České republice – co se dnes řeší ve firemních útvarech IT?

Společnost Factum Invenio, s.r.o. realizovala výzkum pro firmu Hewlett-Packard s.r.o. v období srpen-září 2005 jako kombinaci dvou metod: hloubkových rozhovorů s vybranými představiteli 24 firem a řízených osobních rozhovorů (Face-to-Face) na vzorku 185 respondentů. Dotázanými v tomto výzkumu byli ředitelé útvarů IT (CIO) a vrcholoví manažeři zodpovědní za správu IT ve firmách/institucích pěti segmentů: veřejná správa, telekomunikace, finanční sektor, zahraniční firmy a společnosti z CZECH TOP 100.

Cílem výzkumu bylo zhodnotit současný stav v oblasti IT v českých firmách, zmapovat hlavní úkoly a kompetence útvarů IT, dále zjistit míru znalostí a orientace v jednotlivých úrovních fungování správy a dohledu IT služeb a procesů ve firmách a v neposlední řadě konkurenční srovnání společnosti Hewlett-Packard s jejími největšími konkurenty v oblasti management softwaru.

Aktuálně řešené problémy v útvarech IT
Mezi aktuální problémy, kterými se firemní útvary IT v současnosti zabývají, je možno zařadit především tyto tři:
1. potřeba zajistit flexibilitu tzn. schopnost IT zavést nové služby, zajistit propojení aplikací a také reagovat na nenadálé situace, výpadky – uvedly tři čtvrtiny dotázaných,
2. snižovat rizika (tj. rizika bezpečnostní i rizika výpadků, ztrát) – dvě třetiny dotázaných,
3. snižovat náklady (problematika zahrnuje jak snižování nákladů na IT, tak i snižování nákladů v rámci celé firmy) – 57 % dotázaných.

„V praxi se nejčastěji jedná o změny nebo implementaci nových informačních systémů, o zavádění nových služeb a technologií a o provázání aplikací, systémů nebo poboček firmy“, uvedl Petr Pojer, Project Manager společnosti Factum Invenio.

Řešení interních provozních záležitostí a požadavků vedení firem
Z hlediska frekvence řešení jsou interní provozní záležitosti řešeny v útvaru IT nejčastěji „jednou týdně“ (uvádí 37 % firem), „jednou měsíčně“ (27 % firem) a pětina respondentů uvedla „jednou za půl roku“.
Naproti tomu požadavky od vedení jsou v útvaru IT nejčastěji řešeny jedenkrát měsíčně (36 % firem), dále jednou týdně (29 %) a jednou za půl roku (20 % ).
S ohledem na charakter prováděných změn je patrný rozdíl ve frekvenci řešení těchto dvou typů požadavků – v případě řešení interních provozních záležitostí je tato frekvence rychlejší, neboť tyto požadavky jsou jednodušší a krátkodobější nežli požadavky od managementu firmy, které jsou často „strategického charakteru“.

Používané podpůrné softwarové nástroje v jednotlivých oblastech
Podpůrné softwarové nástroje jsou používány především v oblastech správy serverů a sítí (dohledovými nástroji v těchto dvou oblastech disponuje shodně 77 % firem) a správy aplikací (68 %). V oblasti správy procesů je vybavenost podpůrnými nástroji daleko menší – nástroji pro dohled procesů je vybavena pouze jedna třetina dotázaných firem.

„Osvěta“ je nezbytná
Pojem či zkratku ITIL (Information Technology Infrastructure Library) nezná polovina vrcholových manažerů IT v dotázaných firmách. Tento pojem zná pouze 35 % respondentů.
Rovněž výsledek odpovědí na otázku znalosti pojmu „procesy“ nebyl uspokojivý, neboť správnou odpověď („posloupnost aktivit, činností“) uvedlo pouze 52 % respondentů, zbytek dotázaných odpověděl buď chybně, nebo nedovedl na otázku odpovědět.

K uvedeným poznatkům z výzkumu Petr Pojer, Project Manager Factum Invenio, dodal: „Výsledky odpovědí na tyto otázky nejsou příliš povzbudivé, bereme-li v úvahu, že ve výzkumu byli dotázáni vrcholoví manažeři útvarů informačních technologií ve významných firmách. V této oblasti bude ze strany poskytovatelů software nutné realizovat poměrně velkou informační a „osvětovou“ kampaň“.

Dodavatelé řešení pro komplexní správu aplikací a procesů ve firmě
Za nejvhodnějšího dodavatele řešení pro komplexní správu aplikací a procesů ve firmě je považována společnost Hewlett-Packard – uvedlo ji 82 % IT manažerů.
Společnost IBM Česká republika jmenovalo 79 % respondentů, Computer Associates 44 %. V této souvislosti téměř tři čtvrtiny IT manažerů upřednostňují realizaci projektu na klíč, tzn. licenci včetně celé implementace projektu.
Zbylá čtvrtina se domnívá, že firmě postačí zakoupení pouze samotné licence.

Znalost produktů pro komplexní řešení správy aplikací a procesů
Nejznámějším softwarovým řešením, určeným pro správu a dohled aplikací a procesů ve firmách, je portfolio produktů společnosti Hewlett-Packard „HP OpenView“. Tuto produktovou řadu znají téměř tři čtvrtiny dotázaných šéfů útvarů IT. Konkurenční produkt Tivoli od IBM znají dvě třetiny dotázaných.
Výsledky průzkumu prokázaly, že silnými stránkami portfolia produktů HP OpenView oproti konkurenci jsou: stabilita/spolehlivost, ucelenost řešení, výkon, úroveň technické podpory, integrovatelnost a snadnost použití.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *