Management

Pouze celosvětová reforma podnikového výkaznictví může upevnit důvěru veřejnosti v kapitálové trhy

Nová kniha generálního ředitele PricewaterhouseCoopers doporučuje konkrétní reformy pro překlenutí informační propasti mezi společnostmi a investory

Důvěru veřejnosti ve finanční trhy, otřesenou v důsledku nedávno odhalených přečinů v některých velkých společnostech, lze obnovit převratnou změnou způsobu, jímž podniky vykazují finanční informace, uvádí nová kniha, jejímž spoluautorem je generální ředitel společnosti PricewaterhouseCoopers Samuel A. DiPiazza, Jr.

V nové knize, nazvané Jak upevnit důvěru veřejnosti: Budoucnost podnikového výkaznictví (Building Public Trust: The Future of Corporate Reporting), navrhují DiPiazza a spoluautor Robert G. Eccles, spolupracovník společnosti PricewaterhouseCoopers a bývalý profesor Harvard Business School, nový model podnikového výkaznictví, jenž za účelem poskytování spolehlivějších a relevantních informací investorům a dalším zainteresovaným stranám využívá globální účetní standardy.

„Budoucnost podnikového výkaznictví nevyhnutelně směřuje k větší průhlednosti,“ soudí DiPiazza. „Nedávná selhání a skandály některých podniků podkopaly důvěru, kterou investoři a další subjekty tradičně chovali k procesu podnikového výkaznictví. Vedení společností, představenstva, nezávislí auditoři, nezávislí analytici a média píšící o financích a ekonomice – ti všichni jsou spoluodpovědní za to, aby investoři měli informace potřebné ke kvalitnějšímu rozhodování.“

Třístupňový model pro průhlednost podnikového výkaznictví
Pro vytvoření nového prostředí důvěry navrhují DiPiazza a Eccles Třístupňový model pro průhlednost podnikového výkaznictví, který sestává z těchto tří elementů:

  • Sada globálních účetních standardů (Global GAAP), jejichž cílem je vytvořit standardy pro výkaznictví založené na zásadách, nikoli na formálních pravidlech.
  • Standardy pro oceňování a vykazování údajů vytvořené pro jednotlivá průmyslová odvětví a důsledně uplatňované.
  • Směrnice pro vykazovaní specifických údajů o jednotlivých společnostech, jako jsou např. strategie, záměry, řízení rizik, systém odměňování, správa a řízení podniků a další měřítka hospodářské výkonnosti.

„Negativní důsledky neúplných a nespolehlivých údajů mohou značně přesáhnout rámec jedné společnosti, nebo dokonce trhu cenných papírů. Mohou postihnout celou ekonomiku,“ uvedl Robert Eccles, spoluautor knihy.

Třístupňový model nepředpokládá, že by společnosti měly jednoduše vykazovat údaje ve třech oddělených úrovních. Společnosti by naopak měly investorům a dalším subjektům poskytovat integrované informace zajišťující komplexní pohled na podnik – na jeho tržní možnosti, strategie, potenciál a nástroje pro tvorbu hodnot a finanční výsledky.

Důvěra veřejnosti je tvořena třemi klíčovými prvky
Nový model je podle DiPiazzy a Ecclesse založen na třech klíčových prvcích: průhlednost, odpovědnost a čest.

Smysl pro průhlednost: Průhlednost znamená zjišťovat a vykazovat takové informace, které investoři skutečně potřebují pro své rozhodování, nikoli jen v minimální nezbytné míře uspokojovat požadavky statutárního výkaznictví.

Kultura odpovědnosti: Při poskytování údajů musí všichni účastníci procesu podnikového výkaznictví přijmout plnou odpovědnost za všechny své činy.

Osobní čest: Průhlednost i odpovědnost jsou závislé na čestném jednání lidí působících v organizacích, kteří „dělají to, co je správné“, nikoli pouze to, co je prospěšné, nebo dokonce jen přípustné.

„Veřejná důvěra je křehká – snadno ji lze ztratit a jen těžko se získává zpět,“ řekl Eccles.

Globální účetní standardy
DiPiazza a Eccles tvrdí, že globální účetní standardy, založené nejen na dodržování pravidel, ale i zásad jsou jediným realistickým východiskem diskusí o způsobu regulace, které vzplanuly po kolapsu společností Enron a WorldCom.

Autoři vyzývají Spojené státy, aby se neomezovaly na reformy platné jen v USA a aby překonaly překážky pro dosažení globální dohody o účetních zásadách. Cena za nevytvoření globálních účetních zásad je podle nich příliš vysoká: přístup na světové kapitálové trhy bude i nadále těžký a drahý a pro zahraniční investory i řídící pracovníky konkurujících si společností bude téměř nemožné spolehlivě srovnávat společnosti z různých zemí a regionů. Globální účetní standardy by snížily informační rizika pro všechny strany a zlepšily by alokaci kapitálu na celém světě.

Budoucnost
„V budoucnosti budou muset auditoři, za podpory orgánů určujících standardy a regulačních institucí, vystoupit více do popředí a spolu s ostatními subjekty, jež se účastní procesu podnikového výkaznictví, přijmout vyšší míru odpovědnosti,” uvedl Eccles.

DiPiazza soudí, že „investoři a ostatní subjekty budou ochotnější přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí, jestliže budou vědět, že údaje, o něž se tato rozhodnutí opírají, byly vypracovány, schváleny a auditovány v duchu otevřenosti. Důvěra veřejnosti nezávisí na výsledcích rozhodnutí, nýbrž na podmínkách, v nichž jsou rozhodnutí přijímána. Nyní máme příležitost nejen opravit, ale také výrazně zdokonalit způsob, jakým fungují kapitálové trhy, což prospěje jak investorům, tak celé společnosti.“

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *